EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 28/2016
SPACE & FORM NO 28/2016pobrano
455
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
442
STOPKA REDAKCYJNA
pobrano
610
Wojciech Bonenberg - RECENZJA monografii PARADYGMAT MIASTA 21 WIEKU: POMIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ POLIS A PRZYSZŁOŚCIĄ METROPOLIS Wojciecha Kosińskiego
TEORIA | THEORY
pobrano
506
Waldemar Marzęcki
WEST ODER AS AN AREA OF WATERSIDE ACTIVITIES IN SZCZECIN
ODRA ZACHODNIA JAKO PASMO AKTYWNOŚCI NADWODNEJ W SZCZECINIE
pobrano
543
JAKUB S. BIL
NONLINEAR DYNAMIC SYSTEM AND BUILT ENVIRONMENT - BASIC PREMISES
NIELINIOWY SYSTEM DYNAMICZNY I ŚRODOWISKO ZBUDOWANE - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
579
JAKUB S. BIL I LESZEK PAWŁOWSKI
INFLUENCE OF ARCHITECTURE ON MENTAL HEALTH - SELECTED ISSUE
WPŁYW ARCHITEKTURY NA ZDROWIE PSYCHICZNE - WYBRANE ZAGADNIENIA
pobrano
505
JAN JANUSZ
TOWARD THE EXPLORATION OF VIRTUAL REALITY FOR SUSTAIN-ABLE SPATIAL DEVELOPMENT
IMPLEMENTACJA PSYCHOFIZYCZNYCH PODSTAW PERCEPCJI ARCHITEKTURY W WIZUALIZACJI MODELU 3D
pobrano
476
ARTUR JASIŃSKI
THE NEWEST GENRE OF NEW YORK SKYSCRAPERS: SUPERTALL, SUPERSLIM AND… RESIDENTIAL
NAJNOWSZA GENERACJA NOWOJORSKICH BUDYNKÓW WYSO-KOŚCIOWYCH: SUPERWYSOKIE, SUPERSMUKŁE I… MIESZKALNE
pobrano
505
AGNIESZKA KURKOWSKA
THE ARCHITECTURAL SPACE FOR IDEAS AS A FORM OF THE REVITALISATION OF RESIDENTIAL AREAS
ARCHITEKTONICZNA PRZESTRZEŃ IDEI JAKO FORMA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIESZKANIOWYCH
pobrano
473
Ernestyna Szpakowska-Loranc
LABYRINTH. A SYMBOLIC FIGURE WITH AN ARCHITECTURAL ORIGIN AS AN ELEMENT OF CONTEMPORARY NARRATIVE SPACE
LABIRYNT. SYMBOLICZNA FIGURA O ARCHITEKTONICZNYM RODOWODZIE JAKO ELEMENT WSPÓŁCZESNEJ NARRACJI PRZESTRZENI
pobrano
565
Mariusz TUSZYŃSKI
THE EDIFICE OF THE ACADEMY OF ART IN SZCZECIN (THE FORMER GRUMBKOW PALACE) - RECONSTRUCTION AND CONSERVA-TION
GMACH AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE (D. PAŁAC GRUMBKOWA) - PRZEBUDOWA I KONSERWACJA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
428
ROBERT BAREŁKOWSKI | Ł. WARDĘSKI I B. WOJTYRA
THE METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE AS-SESSMENT OF VALIDITY OF DEVELOPMENT STUDY FOR CREA-TION OF SPATIAL POLICY
METODOLOGICZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH NA RZECZ KREACJI POLI-TYKI PRZESTRZENNEJ
pobrano
440
Magdalena Czałczyńska-Podolska I Magdalena Rzeszotarska-Pałka
SPACES THAT HEAL AND INTEGRATE AS INSPIRATION FOR A NEW LOOK ON THE MODERN CITY
PRZESTRZENIE, KTÓRE LECZĄ I INTEGRUJĄ JAKO INSPIRACJA DO NOWEGO SPOJRZENIA NA WSPÓŁCZESNE MIASTO
pobrano
498
Dorota Jopek
PUBLIC SPACE AS A PRINCIPLE OF OF THE CITY PLANNING
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW PLANOWANIA ROZWOJU MIASTA
pobrano
774
Alicja Świtalska
CASE STUDY IN FORMER INDUSTRIAL SITE REVITALIZATION: URBAN CONCEPT FOR PART OF POLICE CITY
REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH, NA PRZYKŁADZIE KONCEPCJI URBANISTYCZNYCH FRAGMENTU MIASTA POLICE
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
397
Magdalena Czałczyńska-Podolska I Magdalena Rzeszotarska-Pałka
POSSIBILITIES TO CREATE INTEGRATIVE SCHOOL BACKYARD ON THE EXAMPLE OF SELECTED SCHOOL PREMISES MANAGEMENT PROJECTS
MOŻLIWOŚCI KREACJI INTEGRACYJNEGO PODWÓRKA SZKOLENEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PROJEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SZKOLNYCH
pobrano
493
Dorota Gawryluk
SPATIAL FEATURES OF HISTORICAL TSARIST BARRACKS IN CONTEMPORARY LANDSCAPE OF SELECTED POLISH TOWNS
WALORY (CECHY) PRZESTRZENNE OBECNOŚCI ZABYTKOWYCH CARSKICH KOSZAR W KRAJOBRAZIE WYBRANYCH POLSKICH MIAST
pobrano
478
Laura Klimczak
LANDSCAPE PLANNING AS AN ELEMENT OF SPATIAL PLANNING IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BERLIN
PLANOWANIE KRAJOBRAZU JAKO ELEMENT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU BERLINA
HISTORIA | HISTORY
pobrano
433
ANNA PAVLOVA
ORDER IN DECORATION OF THE FAÇADES OF LVIV ADMINISTRATIVE BUILDINGS OF HISTORICISM PERIOD
WYKORZYSTANIE PORZĄDKU DO ZDOBIENIA ELEWACJI LWOWSKICH BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH OKRESU HISTORYZMU
pobrano
441
Alicja Świtalska
CÉSAR MANRIQUE – THE MAN WHO TURNED AN ISLAND INTO A WORK OF ART
CÉSAR MANRIQUE – CZŁOWIEK, KTÓRY PRZEKSZTAŁCIŁ WYSPĘ W DZIEŁO SZTUKI