|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 55/2023
SPACE & FORM NO 55/2023pobrano
29
EDITOR | STOPKA REDAKCYJNA
pobrano
30
TABLE OF CONTENTS | SPIS TREŚCI
THEORY | TEORIA
pobrano
39
Jan Cudzik, Muhammed Aydoğan, Barkın Emirhan Güler | Politechnika Gdańska, Poland; Dokuz Eylül University, Turkish
LEVEL OF DETAIL CATEGORIZATION FOR THE APPLICATION IN URBAN DESIGN
POZIOM SZCZEGÓŁOWOŚCI KATEGORYZACJI MODELI CYFROWYCH DLA ZASTOSOWANIA W PROJEKTOWANIU URBANISTYCZNYM
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
49
Agata A. Gawlak, Aleksandra Kupsik | Poznan University of Technology, Poland
THE USE OF RESEARCH METHODS (USER-EXPERIENCE) IN THE INTERIOR DESIGN ON THE ON THE EXAMPLE OF RESEARCH ON THE FUNCTIONAL AND SPATIAL NEEDS OF FUTURE USERS
WYKORZYSTANIE METOD BADAWCZYCH (USER-EXPERIENCE) W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM WNĘTRZ USŁUGOWYCH NA PRZYKŁADZIE BADANIA POTRZEB FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH PRZYSZŁYCH UŻYTKOWNIKÓW
pobrano
40
Piotr Gradziński | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
ECOLOGICAL MINIMIZATION AND CONTROL OF ENERGY AND MATTER CON-SUMPTION ON THE EXAMPLE OF A SINGLE-FAMILY HOUSE
EKOLOGICZNA MINIMALIZACJA I KONTROLA KONSUMPCJI ENERGII I MATERII NA PRZYKŁADZIE DOMU JEDNORODZINNEGO
pobrano
39
Milena Wiercińska | Bialystok University of Technology, Poland
RELATIONSHIP OF FORM AND STRUCTURE IN SANTIAGO CALATRAVA’S PYLON BRIDGES
RELACJA FORMY I KONSTRUKCJI W MOSTACH PYLONOWYCH SANTIAGO CALATRAVY
pobrano
29
Tomasz Sachanowicz | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
HOW AND WHY CONTEMPORARY ARCHITECTS WORK ON PHYSICAL MODELS
JAK I DLACZEGO WSPÓŁCZEŚNI ARCHITEKCI PRACUJĄ NA MODELACH FIZYCZNYCH
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
40
Bartosz Czarnecki, Krystyna Januszkiewicz | Białystok University of Technology, Poland; West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
SOME NOTES OF THE DEVELOPMENT PROCESSES AT SUBURBAN ZONES IN POLAND
KILKA UWAG ODNOŚNIE PROCESÓW ROZWOJU STREF PODMIEJSKICH W POLSCE
pobrano
59
Szymon Pelczar | Valorem Energies, Poland
GENERAL PLAN AND LOCAL SPACIAL DEVELOPMENT PLAN IN THE LIGHT OF THE AMANDED TO THE POLISH ACT ON PLANNING AND SPATIAL DEVELOPMENT
PLAN OGÓLNY I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ŚWIETLE NOWELIZACJI POLSKIEJ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
pobrano
47
Joanna Pluto-Kossakowska, Marika Cuprjak | Warsaw University of Technology, Poland
INDICATORS METHOD OF AESTHETICS ANALYSIS USING SPATIAL DATASETS
METODA WSKAŹNIKOWA ANALIZY ESTETYKI Z WYKORZYSTANIEM ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH
pobrano
56
Anna Stefańska, Agnieszka Chudzińska | Warsaw University of Life Sciences, Poland; Warsaw University of Technology, Poland
QUALITATIVE ASSESSMENT OF SELECTED FACTORS OF POSITIVE DEVELOPMENT OF PUBLIC URBAN SPACES
OCENA JAKOŚCIOWA WYBRANYCH CZYNNIKÓW POZYTYWNEGO ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
29
Urszula Forczek-Brataniec | Politechnika Krakowska, Poland
LANDSCAPE VISIBILITY RESEARCH AT THE FACULTY OF ARCHITECTURE OF THE KRAKOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ITS REFLECTION IN THE LANDSCAPE ARCHITECTS EDUCATION
BADANIA WIDOKOWE KRAJOBRAZU NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ I ICH ODZWIERCIEDLENIE W EDUKACJI ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU
pobrano
28
Paweł Nowak | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
IMPLEMENTING BLUE-GREEN INFRASTRUCTURE IN THE URBAN LANDSCAPE BASED ON SELECTED OF EUROPEAN AND CITIES AND AROUND THE WORLD
WDRAŻANIE DO KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO BŁĘKITNO ZIELONEJ INFRASTRUKTURY NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH MIAST EUROPEJSKICH I NA ŚWIECIE
HISTORY | HISTORIA
pobrano
44
Joanna Arlet | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
THE INFLUENCE OF THE REFORMATION ON THE DESIGN AND FURNISHING OF NEW CASTLE CHAPELS, LUTHERAN CHURCHES, AND THE ADAPTATION OF CATHOLIC SACRED BUILDINGS IN THE DUCHY OF POMERANIA
WPŁYW REFORMACJI NA FORMĘ I WYPOSAŻENIE NOWYCH KAPLIC ZAMKO-WYCH, KOŚCIOŁÓW LUTERAŃSKICH I NA ADAPTACJE KATOLICKICH BU-DOWLI SAKRALNYCH NA TERENIE KSIĘSTWA POMORSKIEGO
pobrano
48
Małgorzata Bartnicka | Bialystok University of Technology, Poland
MRS. SCHRÖDER-SCHRÄDER, GERRIT RIETVELD AND THEIR COLLABORATIVE HOUSE IN UTRECHT. THE ORIGINS OF THE CREATION AND THE TRANSFOR-MATION OF FORM AND FUNCTION OF THE BUILDING OVER THE YEARS
PANI SCHRÖDER-SCHRÄDER, GERRIT RIETVELD I STWORZONY WE WSPÓŁPRACY DOM W UTRECHCIE. GENEZA POWSTANIA ORAZ PRZEOBRAŻENIA FORMY I FUNKCJI BUDYNKU NA PRZESTRZENI LAT
pobrano
34
Elżbieta Czekiel-Świtalska, Alicja Świtalska | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
EVOLUTION OF A PRE-WAR SINGLE-FAMILY HOUSE IN SZCZECIN: ARCHITECTURE, HISTORY AND METAMORPHOSIS
EWOLUCJA PRZEDWOJENNEGO DOMU JEDNORODZINNEGO W SZCZECINIE: ARCHITEKTURA, HISTORIA I METAMORFOZA
pobrano
34
Radosław Gaziński, Olga Gazińska, Klara Czyńska | Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny, Poland; West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
ANALYSIS OF THE SPATIAL-HISTORICAL DEVELOPMENT OF SELECTED CITTASLOW CITIES IN POLAND
ANALIZA ROZWOJU PRZESTRZENNO-HISTORYCZNEGO WYBRANYCH MIAST SIECI CITTASLOW W POLSCE
pobrano
31
Jan Kurek | Professor emeritus of the Cracow University of Technology, Poland
TROYES – THE WOODEN BEAUTY OF THE SIXTEENTH CENTURY
TROYES – DREWNIANE PIĘKNO XVI WIEKU
pobrano
40
Jerzy Silberring | Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Poland
ARCHITECTURAL MOTIFS IN PAINTINGS; SELECTED TOPICS
MOTYWY ARCHITEKTONICZNE W MALARSTWIE; WYBRANE ZAGADNIENIA
ACCESSIBILITY | DOSTĘPNOŚĆ
pobrano
40
Agata Bonenberg, Barbara Linowiecka | Poznan University of Technology, Poland
ACCESSIBILITY OF LEARNING SPACES - THE SCIENCE OF ACCESSIBILITY
DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI NAUKI – NAUKA O DOSTĘPNOŚCI