|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 54/2023
SPACE & FORM NO 54/2023pobrano
48
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
34
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
58
Zbigniew W. Paszkowski, Magdalena Balcerzak | University of Ecology and Management, Warsaw, Poland
FIRE PROTECTION IN RELIGIOUS MONUMENTS: ON THE EXAMPLE OF NOTRE-DAME DE PARIS AND THE CATHEDRAL OF ST PETER AND ST PAUL IN NANTES, FRANCE
PROBLEMY ZABEZPIECZANIA POŻAROWEGO ZABYTKÓW SAKRALNYCH - NA PRZYKŁADACH KATEDR NOTRE-DAME W PARYŻU ORAZ ŚW. PIOTRA I PAWŁA W NANTES, FRANCJA
pobrano
42
Tomasz Zamojski | Wroclaw University of Science and Technology, Poland
HUMANIZATION OF EUROPEAN RESIDENTIAL HIGH-RISE BUILDINGS BY DESIGNING COMMON ZONES
HUMANIZACJA EUROPEJSKICH WYSOKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH POPRZEZ PROJEKTOWANIE STREF WSPÓLNYCH
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
41
Inna Abramiuk | Uniwersytet Zielonogórski, Poland
THE FCM MODEL AS A METHOD OF PUBLIC SPACE MANAGEMENT
MODEL FCM JAKO METODA ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ PUBLICZNĄ
pobrano
59
Agnieszka Greniuk | Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Poland
URBAN ENVIRONMENT IMPROVEMENT SOLUTIONS ON THE EXAMPLE OF KRA-KOW’S OLD TOWN
ROZWIĄZANIA DLA POPRAWY WARUNKÓW ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO, NA PRZYKŁADZIE STAREGO MIASTA W KRAKOWIE
pobrano
45
Natalia Rzeszowska | Uniwersytet Zielonogórski, Poland
BIBLIOMETRICS AND SCIENTOMETRIC REVIEW: PERSPECTIVES AND DEVELOP-MENTS IN THE USE OF GREEN ROOFS
PRZEGLĄD BIBLIOMETRYCZNY I NAUKOMETRYCZNY: PERSPEKTYWY I ROZWÓJ W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DACHÓW ZIELONYCH
pobrano
44
Łukasz Wardęski | Instytut Zrównoważonej Przestrzeni w Warszawie, Poland
INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN – CONNECTING ARCHITECTURAL DESIGN AND SPATIAL PLANNING
ZINTEGROWANY PLAN INWESTYCYJNY – SPRZĘŻENIE PROJEKTOWANIA AR-CHITEKTONICZNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
HISTORY | HISTORIA
pobrano
50
Jan Kurek | Professor emeritus of the Cracow University of Technology, Poland
BRONISŁAW BULIŃSKI (1934–2021) SIXTY YEARS IN THE SERVICE OF SAVING MONUMENTS OF WOODEN ARCHITECTURE
BRONISŁAW BULIŃSKI (1934–2021) – 60 LAT W SŁUŻBIE RATOWANIA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY DREWNIANEJ
pobrano
38
Tetyana Penyaz, Oleg Slєptsov | Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
PECULIARITIES OF THE FORMATION OF THE MOORISH STILE IN YELISAVETGRAD (USING THE EXAMPLE OF THE BUILDINGS OF I. A. GOLDENBERG'S WATER CLINIC AND THE CHORAL SINAGOGE)