|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 51/2022
SPACE & FORM NO 51/2022pobrano
86
EDITOR | STOPKA REDAKCYJNA
pobrano
92
TABLE OF CONTENTS | SPIS TREŚCI
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
122
Piotr Krzysztof Arlet, Halyna Petryshyn | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland; Lviv Polytechnic National University, Ukraine
BORDER OF TWO TYPES OF FOLK CULTURE AND RURAL HOUSES NEAR SZCZECIN BEFORE THE MID-NINETEENTH CENTURY
GRANICA DWÓCH TYPÓW KULTURY LUDOWEJ I DOMÓW WIEJSKICH W POBLIŻU SZCZECINA PRZED POŁOWĄ XIX WIEKU
pobrano
105
Jan Kurek | Em. prof. Politechniki Krakowskiej, Poland
THIRA – TOWNS ON A VOLCANO
THIRA - MIASTA NA WULKANIE
pobrano
124
Maciej Płotkowiak | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Poland
POSTULATES FOR ARCHITECTURAL INVESTIGATION GUIDELINES, BASED ON A VIRTUAL RECONSTRUCTION OF DOBRA CASTLE NEAR NOWOGARD
POSTULATY DO PROGRAMU BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH JAKO POCHODNA WIRTUALNEJ REKONSTRUKCJI ZAMKU W DOBREJ KOŁO NOWOGARDU
pobrano
121
Łukasz Rosiak | Politechnika Bydgoska, Poland
APPLICATION OF THE TEST METHOD – COMPARATIVE IN DESIGN PRACTICE. CASE STUDY – WOŁOMIN
APLIKACJA METODY BADAWCZEJ – PORÓWNAWCZEJ W PRAKTYCE PROJEKTOWEJ. STUDIUM PRZYPADKU – WOŁOMIN
pobrano
159
Adriana Szubryt | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
REDUCTION OF FUNCTION AND FORM IN AN ARCHITECTURAL OBJECT ON THE EXAMPLE OF THE LIGHTHOUSE
REDUKCJA FUNKCJI I FORMY W OBIEKCIE ARCHITEKTONICZNYM NA PRZYKŁADZIE LATARNI MORSKIEJ
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
149
Małgorzata Denis, Joanna Jaroszewicz | Warsaw University of Technology, Poland
PERI-URBANISATION AROUND WARSAW
PERYURBANIZACJA WOKÓŁ WARSZAWY
pobrano
153
Zuzanna Michalska, Joanna Pluto-Kossakowska | Warsaw University of Technology, Poland
INDICATORS OF QUALITY OF LIFE IN THE CITY BASED ON SPATIAL DATABASES
OPRACOWANIE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE NA PODSTAWIE BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH
pobrano
120
Yevheniia Samoilenko | Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON RIPARIAN TERRITORIES WITHIN CITIES
ZMIANY KLIMATU A TERENY NADRZECZNE, NA PRZYKŁADZIE UKRAINY
pobrano
103
Anna Sikora | Politechnika Rzeszowska, Poland
NATURAL LIGHT IN PUBLIC SPACES. THE EXAMPLE OF THE CITY CENTRE OF RZESZÓW
ŚWIATŁO NATURALNE W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH. PRZYKŁAD ŚRÓDMIEŚCIA RZESZOWA
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
196
Izabela Myszka, Katarzyna Augustyniak | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Poland
THE CONSTRUCTION LAYER OF THE GARDEN. FRAMEWORK FOR BUILDING COMPOSITION
WARSTWA KONSTRUKCYJNA OGRODU. RAMY DO BUDOWANIA KOMPOZYCJI
HISTORY | HISTORIA
pobrano
131
Joanna Arlet | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
HALF-TIMBERED RESORT ARCHITECTURE FROM THE TURN OF THE NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURIES IN FORE POMERANIA AND WESTERN POMERANIA: IN SEARCH OF A STYLE
RYGLOWA ARCHITEKTURA UZDROWISKOWA PRZEŁOMU XIX I XX W. NA POMORZU PRZEDNIM I POMORZU ZACHODNIM. W POSZUKIWANIU STYLU
pobrano
223
Halina Rutyna | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
TYPOLOGY AND ANALYSIS OF SACRAL WOODEN ARCHITECTURE IN THE LUBUSKIE VOIVODESPHIP
TYPOLOGIA I ANALIZA SAKRALNEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ NA TERENIE WOJEWÓDZ0TWA LUBUSKIEGO