|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 50/2022
SPACE & FORM NO 50/2022pobrano
129
EDITOR | STOPKA REDAKCYJNA
pobrano
131
TABLE OF CONTENTS | SPIS TREŚCI
THEORY | TEORIA
pobrano
185
Elżbieta Czekiel-Świtalska, Waldemar Marzęcki I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN, POLAND
50TH ISSUE OF SPACE & FORM AGAINST THE BACKGROUND OF SELECTED ISSUES CONCERNING ACADEMIC JOURNALS IN POLAND
50 WYDANIE PERIODYKU PRZESTRZEŃ I FORMA NA TLE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ CZASOPISM NAUKOWYCH W POLSCE
pobrano
147
Robert Barełkowski | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
DESIGN, DESIGN PROCESS AND ARCHITECT’S POSITION
PROJEKT, PROCES PROJEKTOWY A POSTAWA ARCHITEKTA
pobrano
176
Jan Słyk | Warsaw University of Technology, Poland
MODEL OF THE CITY
MODEL MIASTA
ARCHITECTURE | ARCHITEKTURA
pobrano
179
Agata Bonenberg, Marco Lucchini | Politechnika Poznańska, Poland; Politecnico di Milano, Italy
A COMMON GROUND BETWEEN NEUROSCIENCES AND ARCHITECTURAL DESIGN: EMPATHY, EMBODIMENT, EMOTION
pobrano
143
Krzysztof Bizio | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
EVOLUTION OF FORM IN AVANTGARDE CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN THE CONTEXT OF PUBLIC PARTICIPATION PROCESSES
EWOLUCJA FORMY W AWANGARDOWEJ ARCHITEKTURZE WSPÓŁCZESNEJ W KONTEKŚCIE PROCESÓW PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
pobrano
206
Silvia Cejpkova, Elżbieta Czekiel-Świtalska, Andrea Urlandova, Alicja Świtalska | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland; Slovak University of Technology in Bratislava, Slovak
A HISTORICAL OUTLINE OF THE COLOR OF ARCHITECTURE IN POLAND AND SLOVAKIA AFTER 1945
HISTORYCZNY RYS KOLORYSTYKI ARCHITEKTURY W POLSCE I SŁOWACJI PO 1945 ROKU
pobrano
191
Jan Cudzik, Jakub Kruk | Politechnika Gdańska, Poland
ENVIRONMENTAL IMPACT OF CONSTRUCTION. METHODS OF CONSCIOUS SHAPING ARCHITECTURE IN TERMS OF ECOLOGICAL SOLUTIONS
WPŁYW BUDOWNICTWA NA ŚRODOWISKO. METODY ŚWIADOMEGO KSZTAŁ-TOWANIA ARCHITEKTURY POD KĄTEM ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH
pobrano
149
Volodymyr Durmanov | Białystok University of Technology, Poland; Ukrainian Academy of Architecture, Ukraine
DYNAMICS OF THE RUSSIAN, JAPAN AND THE UNITED STATES LIVING PREMISES GEOMETRY
pobrano
189
Marek Pabich | Politechnika Łódzka, Poland
THE BEGINNINGS OF MUSEUM ARCHITECTURE IN THE UNITED STATES
POCZĄTKI ARCHITEKTURY MUZEALNEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH
pobrano
205
Michał Purski | Politechnika Warszawska, Poland
DESIGNING SPACE IN MARTYROLOGY FACILITIES, CEMENTERY AND CREMATORY IN EUROPE
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ W OBIEKTACH MARTYROLOGII W EUROPIE
pobrano
184
Sławomir Wojtkiewicz | Politechnika Białostocka, Poland
THE SYMBOL AND ARCHETYPE OF "TREE" IN DESIGNING MEMORIAL PLACES ON SELECTED STUDY EXAMPLES
SYMBOL I ARCHETYP „DRZEWA” W PROJEKTOWANIU MIEJSC PAMIĘCI NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH STUDIALNYCH
pobrano
152
Grzegorz Wojtkun | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Poland
HOUSING SPACE VALUATION AGAINST THE BACKGROUND OF POST-SECOND-WORLD-WAR ECONOMIC AND SOCIAL PROCESSES
WARTOŚCIOWANIE PRZESTRZENI MIESZKALNEJ NA TLE PROCESÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ
URBAN PLANNING | URBANISTYKA
pobrano
149
Robert Barełkowski, Sławomir Rosolski | West Pomeranian University of Technology in Szczecin; Poland Poznań University of Technology, Poland
MULTILEVEL INTEGRATION OF DESIGN AND THE QUALITY OF LIFE IN URBAN SPACE ISSUE
WIELOPOZIOMOWA INTEGRACJA PROJEKTOWANIA A ZAGADNIENIE JAKOŚCI ŻYCIA W PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ
pobrano
151
Iryna O. Merylova, Oleksandr A. Rechyts | Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro, Ukraine
DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND PASSENGER TERMINAL IN DNIPRO: HISTORY, PRACTICE, PROSPECTS
UTWORZENIE TERMINALU TRANSPORTOWO-PASAŻERSKIEGO W MIEŚCIE DNIPRO: HISTORIA, PRAKTYKA, PERSPEKTYWY
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
220
Agata Zachariasz Politechnika Krakowska, Poland
GREENERY DESIGN IN AREAS UNDER HERITAGE CONSERVATION, ON THE EXAMPLE OF SELECTED KRAKOW SITES
PROJEKTOWANIE ZIELENI W OBSZARACH OBJĘTYCH OCHRONĄ ZABYTKÓW, NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW KRAKOWSKICH
HISTORY | HISTORIA
pobrano
155
Jan Kurek | Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Poland
WOODEN ORTHODOX CHURCHES OF THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND
DREWNIANE CERKWIE POLSKO-UKRAIŃSKIEGO POGRANICZA
pobrano
157
Halina Rutyna | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
HISTORICAL VALUE OF CULTURAL HERITAGE OF WOODEN ARCHITEKCTURE IN ZIELONA GÓRA
WARTOŚĆ HISTORYCZNA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ARCHITEKTURY DREW-NIANEJ W ZIELONEJ GÓRZE