|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 48/2021
SPACE & FORM NO 48/2021pobrano
161
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
163
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
268
Agata Bonenberg, Marco Lucchini (Politechnika Poznańska, Poland, Politecnico di Milano, Italy)
HOME OFFICE SPACES FOR SMART WORK. IMPACT OF COVID-19 LOCKDOWN ON ARRANGEMENTS OF RESIDENTIAL INTERIORS
DOMOWE PRZESTRZENIE PRACY ZDALNEJ. WPŁYW DYSTANSU SPOŁECZNEGO W TRAKCIE COVID-19 NA ARANŻACJE WNĘTRZ MIESZKALNYCH
pobrano
251
Justyna Juroszek (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Poland)
“SMALL IS BEAUTIFUL” NEW TRENDS IN ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGNS
„MAŁE JEST PIĘKNE” NOWE TENDENCJE PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ
pobrano
184
Jan Kurek (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Poland)
SPANNING TRADITION AND MODERNITY – SOME THOUGTS PROMPTED BY THE CHURCH BUILDINGS COMPLEX LOCATED IN KRAKÓW – NOWA HUTA
MIĘDZY TRADYCJĄ A NOWOCZESNOŚCIĄ – NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SAKRALNEGO W KRAKOWIE – NOWEJ HUCIE
pobrano
189
Rafał Lichołai (Rzeszów University of Technology, Poland)
EFFICIENCY OF NATURAL LIGHTING IN OFFICE BUILDINGS ON THE EXAMPLE OF A BUILDING LOCATED IN POLAND
EFEKTYWNOŚĆ NATURALNEGO OŚWIETLENIA BUDYNKÓW BIUROWYCH NA PRZYKŁADZIE OBIEKTU ZLOKALIZOWANEGO W POLSCE
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
231
Teresa Bardzinska-Bonenberg, Agata Bonenberg (Bydgoszcz University of Science and Technology, Poznan University of Technology, Poland)
SYSTEMATICS OF COMPOSITIONS IN HISTORICAL GARDENS AS A DESIGN SUPPORT IN CONTEMPORARY DESIGN CONCEPTS
SYSTEMATYKA ZAŁOŻEŃ HISTORYCZNYCH OGRODÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE PROJEKTOWE
pobrano
217
Ewa Angoneze-Grela (Politechnika Poznańska, Poland)
PORTO ALEGRE SUSTAINABLE INNOVATION ZONE – THE STRATEGY OF SMART CITY DEVELOPMENT AS EXEMPLIFIED BY THE BRAZILIAN CITY IN RELATION TO POZNAŃ (POLAND)
OBSZAR ZRÓWNOWAŻONEJ INNOWACJI PORTO ALEGRE – STRATEGIA ROZWOJU SMART CITY NA PRZYKŁADZIE BRAZYLIJSKIEGO MIASTA W ODNIESIENIU DO POZNANIA (POLSKA)
pobrano
191
Ingeborga Cygankiewicz, Jan Łaś (Cracow University of Technology, Poland)
TENDENCIES IN SETTLEMENT PLANNING IN LIGHT OF THE IDEA OF ‘A VILLAGE IN A PARK SPACE’ IN THE OGRODZIENIEC MUNICIPALITY
TENDENCJE W KSZTAŁTOWANIU OSADNICTWA W ŚWIETLE IDEI „WSI W KRAJOBRAZIE PARKOWYM" NA TERENACH GMINY OGRODZIENIEC
pobrano
243
Elżbieta Czekiel-Świtalska, Alicja Świtalska (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
THE LEGITIMACY OF PREPARING A FINANCIAL IMPACT FORECAST OF ADOPTING LOCAL SPATIAL DEVELOPMENT PLAN IN POLAND
ZASADNOŚĆ SPORZĄDZENIA PROGNOZY SKUTKÓW FINANSOWYCH PRZYJĘCIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE
pobrano
198
Mieczysław Kozaczko, Sławomir Rosolski (Poznań University of Technology, Poland)
AERODYNAMIC OPTIMISATION OF DEVELOPED LAND SUSTAINABLE TOWER ISLAND
AERODYNAMICZNA OPTYMALIZACJA ZABUDOWY. ZRÓWNOWAŻONA WYSPA WIEŻ
pobrano
197
Beata Raś (Rzeszów University of Technology, Poland)
THE WAYS OF TRANFORMATIONS OF PUBLIC SPACES IN SMALL TOWNS OF SUBCARPATHIA REGION IN THE OPINION OF THE INHABITANTS
KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ PRZESTRZENI PULICZNYCH MAŁYCH MIAST PODKARPACIA W OPINII MIESZKAŃCÓW
pobrano
188
Łukasz Rosiak (Politechnika Bydgoska, Poland)
THE ROLE OF A TWO-STAGE QUESTIONNAIRE IN THE URBAN DESIGN PROCESS
ROLA ANKIETY DWUETAPOWEJ W PROCESIE PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO
pobrano
280
Arsenii Troshkin (The National Academy of Fine Arts and Architecture, Kyiv, Ukraine)
REVIEW AND REASSESSMENT THE RADIUS OF PEDESTRIAN ACCESSIBILITY TO CATERING ESTABLISHMENTS
PRZEGLĄD I PONOWNA OCENA PROMIENIA DOSTĘPNOŚCI PIESZYCH DO ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
212
Klara Czyńska (WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN, POLAND)
SELECTED ASPECTS OF TALL BUILDING VISUAL PERCEPTION – EXAMPLE OF EUROPEAN CITIES
WYBRANE ASPEKTY PERCEPCJI WIZUALNEJ ZABUDOWY WYSOKIEJ NA PRZYKŁADZIE MIAST EUROPEJSKICH
HISTORY | HISTORIA
pobrano
163
Piotr Krzysztof Arlet (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
THE COMPARISON OF HOUSE MODELS FOUND IN PREHISTORIC AND ANCIENT TOMBS – THE EVIDENCE OF ARCHITECTURAL AND INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
PORÓWNANIE MODELI DOMÓW ZACHOWANYCH W GROBOWCACH PREHISTORYCZNYCH I STAROŻYTNYCH JAKO ŚWIADECTWA DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ KULTURY NIEMATERIAL-NEJ
pobrano
250
Robert Barełkowski (WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN, POLAND)
RAILWAY WATER TOWERS OF WESTERN POLAND – HISTORIC NETWORKED ARCHITECTURAL RESOURCE AND ITS TYPOLOGICAL STRUCTURE
KOLEJOWE WIEŻE CIŚNIEŃ POLSKI ZACHODNIEJ – ZABYTKOWY ZASÓB SIECIOWY ARCHITEKTURY I JEGO STRUKTURA TYPOLOGICZNA
pobrano
165
Sławomir Rosolski (Poznań University of Technology, Poland)
NEW TECHNICAL SOLUTIONS IN UPGRADING HISTORIC BUILDING TO STANDARD OF NEARLY ZERO-ENERGY BUILDING. EXAMPLE OF TENEMENT HOUSE IN POZNAŃ
NOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W DOSTOSOWANIU ZABYTKU DO STANDARDU BUDYNKU NIEMAL ZEROENERGETYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE KAMIENICY W POZNANIU