|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 46/2021
SPACE & FORM NO 46/2021pobrano
18
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
15
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
23
Marcin Goncikowski
THE IMPACT OF THE EPIDEMIC THREAT ON THE DESIGN OF OFFICE SPACE AND OFFICE BUILDINGS
WPŁYW ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA PROJEKTOWANIE BIUR I BUDYNKÓW BIUROWYCH
pobrano
19
Magdalena Gyurkovich
THE CITY AS A FREE ART GALLERY. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EXHIBIT AND THE EXHIBITION SPACE
MIASTO GALERIA BEZ BILETU. RELACJA OBIEKT EKSPONOWANIA A PRZESTRZEŃ EKSPOZYCJI
pobrano
15
Volodymyr Durmanov
THE INFLUENCE OF STATE
WPŁYW POLITYKI PAŃSTWA NA ROZWÓJ GEOMETRII POMIESZCZEŃ NA PRZYKŁADZIE EWOLUCJI ROSYJSKIEGO MIESZKANIA
pobrano
17
Tomasz Konior, Jakub Świerzawski
HOUSES FOR MUSIC IN THE URBAN FABRIC
BUDYNKI DLA MUZYKI W TKANCE MIEJSKIEJ
pobrano
16
Barbara Misztal, Anna Mielińska
SELECTION CRITERIA OF THERMO-INSULATING MATERIALS TO INSULATE WOODEN BUILDING FACILITIES
KRYTERIA WYBORU MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH DO IZOLACJI OBIEKTÓW Z DREWNA
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
15
Mieczysław Kozaczko
AERODYNAMICS OF THE CITY
AERODYNAMIKA MIASTA
pobrano
13
Hanna Michalak, Jerzy Suchanek
LIGHT IN THE INTERIORS OF THE URBAN LANDSCAPE
ŚWIATŁO W MIEJSKICH WNĘTRZACH KRAJOBRAZOWYCH
pobrano
16
Izabela Myszka, Katarzyna Augustyniak
THE ROAD AS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE CONTENT OF THE SHOW GARDEN
DROGA JAKO ISTOTNY ELEMENT TREŚCI OGRODU POKAZOWEGO
pobrano
14
Rafał Obuchowicz
WIND RESOURCES IN THE URBAN STRUCTURE – CFD NUMERICAL ANALYSIS. POSSIBILITIES OF USING WIND ENERGY ONTHE EXAMPLE OF THE SŁONECZNE ESTATE IN SZCZECIN
ZASOBY WIETRZNE W STRUKTURZE MIEJSKIEJ – ANALIZA NUMERYCZNA CFD. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII WIATRU NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA SŁONECZNEGO W SZCZECINIE
pobrano
12
Wojciech Skórzewski
TIGHT OR FLEXIBLE? THE DEGREE OF DETAIL OF LOCAL LAW REGULATIONS AND ITS IMPACT ON A QUALITY OF URBAN SPACE – SELECTED CASES FROM POZNAN
RYGORYSTYCZNIE CZY ELASTYCZNIE? STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI ZAPISÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO I JEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – WYBRANE PRZYKŁADY Z POZNANIA
pobrano
19
Yevheniia Samoilenko
STRATEGY OF DEVELOPMENT COASTAL AREAS IN A BIG CITY
pobrano
18
Monika Trojanowska
ARCHITECTURAL STRATEGIES THAT PROMOTE CREATION OF SOCIAL BONDS WITHIN ECO-NEIGHBOURHOODS
STRATEGIE ARCHITEKTONICZNE PROMUJĄCE TWORZENIE WIĘZI SPOŁECZNYCH NA TERENIE EKOOSIEDLI
pobrano
22
Leszek S. Wiśniewski
URBAN DISTANCES. DIMENSIONS OF URBAN UNITS AND DISTRIBUTION OF FUNCTIONS IN THE CITY IN CONTEXT OF WALKING, CYCLING AND PUBLIC TRANSPORT DISTANCES
DYSTANSE MIEJSKIE. WYMIARY JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH ORAZ ROZMIESZCZENIE FUNKCJI W MIEŚCIE W KONTEKŚCIE DYSTANSÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH I TRANSPORTU PUBLICZNEGO
ARCHITECT'S SCIENTIFIC WORKSHOP | WARSZTAT NAUKOWY ARCHITEKTA
pobrano
15
Katarzyna Słuchocka
SCIENTIFIC REVIEW AND ITS ROLE IN EVALUATION OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS IN THE DISCIPLINE OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
RECENZJA NAUKOWA I JEJ ROLA W EWALUACJI PUBLIKACJI NAUKO-WYCH W DYSCYPLINIE ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
pobrano
15
Marek Adam Wołoszyn
ARCHITECTURAL SCIENTIFIC ARTICLE ON THE DISCIPLINE OF ARCHI-TECTURE AND URBAN STUDIES, REVIEW AND WHAT ELSE?
ARTYKUŁ NAUKOWY Z DYSCYPLINY ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, RECENZJA I CO JESZCZE?