|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 46/2021
SPACE & FORM NO 46/2021pobrano
193
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
196
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
257
Marcin Goncikowski I WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
THE IMPACT OF THE EPIDEMIC THREAT ON THE DESIGN OF OFFICE SPACE AND OFFICE BUILDINGS
WPŁYW ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA PROJEKTOWANIE BIUR I BUDYNKÓW BIUROWYCH
pobrano
254
Magdalena Gyurkovich I POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
THE CITY AS A FREE ART GALLERY. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EXHIBIT AND THE EXHIBITION SPACE
MIASTO GALERIA BEZ BILETU. RELACJA OBIEKT EKSPONOWANIA A PRZESTRZEŃ EKSPOZYCJI
pobrano
229
Volodymyr Durmanov I Bialystok University of Technology, Poland
THE INFLUENCE OF STATE
WPŁYW POLITYKI PAŃSTWA NA ROZWÓJ GEOMETRII POMIESZCZEŃ NA PRZYKŁADZIE EWOLUCJI ROSYJSKIEGO MIESZKANIA
pobrano
239
Tomasz Konior, Jakub Świerzawski I Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Poland
HOUSES FOR MUSIC IN THE URBAN FABRIC
BUDYNKI DLA MUZYKI W TKANCE MIEJSKIEJ
pobrano
229
Barbara Misztal, Anna Mielińska I WROCLAW UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, POLAND
SELECTION CRITERIA OF THERMO-INSULATING MATERIALS TO INSULATE WOODEN BUILDING FACILITIES
KRYTERIA WYBORU MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH DO IZOLACJI OBIEKTÓW Z DREWNA
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
244
Mieczysław Kozaczko I Poznan University of Technology, Poland
AERODYNAMICS OF THE CITY
AERODYNAMIKA MIASTA
pobrano
257
Hanna Michalak, Jerzy Suchanek I Poznan University of Technology, Poland
LIGHT IN THE INTERIORS OF THE URBAN LANDSCAPE
ŚWIATŁO W MIEJSKICH WNĘTRZACH KRAJOBRAZOWYCH
pobrano
218
Izabela Myszka, Katarzyna Augustyniak I Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Poland
THE ROAD AS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE CONTENT OF THE SHOW GARDEN
DROGA JAKO ISTOTNY ELEMENT TREŚCI OGRODU POKAZOWEGO
pobrano
225
Rafał Obuchowicz I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN, POLAND
WIND RESOURCES IN THE URBAN STRUCTURE – CFD NUMERICAL ANALYSIS. POSSIBILITIES OF USING WIND ENERGY ONTHE EXAMPLE OF THE SŁONECZNE ESTATE IN SZCZECIN
ZASOBY WIETRZNE W STRUKTURZE MIEJSKIEJ – ANALIZA NUMERYCZNA CFD. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII WIATRU NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA SŁONECZNEGO W SZCZECINIE
pobrano
226
Wojciech Skórzewski I POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
TIGHT OR FLEXIBLE? THE DEGREE OF DETAIL OF LOCAL LAW REGULATIONS AND ITS IMPACT ON A QUALITY OF URBAN SPACE – SELECTED CASES FROM POZNAN
RYGORYSTYCZNIE CZY ELASTYCZNIE? STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI ZAPISÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO I JEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – WYBRANE PRZYKŁADY Z POZNANIA
pobrano
223
Yevheniia Samoilenko I Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
STRATEGY OF DEVELOPMENT COASTAL AREAS IN A BIG CITY
pobrano
223
Monika Trojanowska I Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Poland
ARCHITECTURAL STRATEGIES THAT PROMOTE CREATION OF SOCIAL BONDS WITHIN ECO-NEIGHBOURHOODS
STRATEGIE ARCHITEKTONICZNE PROMUJĄCE TWORZENIE WIĘZI SPOŁECZNYCH NA TERENIE EKOOSIEDLI
pobrano
201
Leszek S. Wiśniewski I Warsaw University of Technology, Poland
URBAN DISTANCES. DIMENSIONS OF URBAN UNITS AND DISTRIBUTION OF FUNCTIONS IN THE CITY IN CONTEXT OF WALKING, CYCLING AND PUBLIC TRANSPORT DISTANCES
DYSTANSE MIEJSKIE. WYMIARY JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH ORAZ ROZMIESZCZENIE FUNKCJI W MIEŚCIE W KONTEKŚCIE DYSTANSÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH I TRANSPORTU PUBLICZNEGO
ARCHITECT'S SCIENTIFIC WORKSHOP | WARSZTAT NAUKOWY ARCHITEKTA
pobrano
261
Katarzyna Słuchocka I POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
SCIENTIFIC REVIEW AND ITS ROLE IN EVALUATION OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS IN THE DISCIPLINE OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
RECENZJA NAUKOWA I JEJ ROLA W EWALUACJI PUBLIKACJI NAUKO-WYCH W DYSCYPLINIE ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
pobrano
226
Marek Adam Wołoszyn I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN, POLAND
ARCHITECTURAL SCIENTIFIC ARTICLE ON THE DISCIPLINE OF ARCHI-TECTURE AND URBAN STUDIES, REVIEW AND WHAT ELSE?
ARTYKUŁ NAUKOWY Z DYSCYPLINY ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, RECENZJA I CO JESZCZE?