|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 45/2021
SPACE & FORM NO 45/2021pobrano
52
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
44
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
69
Ewa Cisek
IDEA OF ECOSTRUCTURE IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE OF OSLO
IDEA EKOSTRUKTURY WE WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURZE OSLO
pobrano
42
Jan Kurek
ARCHITECTURAL TEACHING TECHNICAL SUBJECTS DURING A PANDEMIC
DYDAKTYKA ARCHITEKTONICZNA W PRZEDMIOTACH TECHNICZNYCH W DOBIE PANDEMII
pobrano
41
Paweł Maryńczuk
INTUITION AND DEDUCTION IN THE PROCESS OF EXPLAINING THE COR-RECTNESS OF PROOF IN ARCHITECTURAL DIAGRAMS
INTUICJA I DEDUKCJA W PROCESIE WYJAŚNIANIA POPRAWNOŚCI DO-WODU W DIAGRAMACH ARCHITEKTONICZNYCH
pobrano
30
Paweł Szumielewicz
A NURSERY BUILDING AS A SPACE WITH VARIABLE FILLING IN ADAPTATION TO CURRENT NEEDS. IMPORTING AND INTERACTING UNITS
BUDYNEK ŻŁOBKA JAKO TŁO O ZMIENNYM WYPEŁNIENIU W ADAPTACJI DO AKTUALNYCH POTRZEB. JEDNOSTKI IMPORTUJĄCE I ODDZIAŁYWUJĄCE NA SIEBIE
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
41
Robert Barełkowski
TEARING THE SPACE APART. RESPONSIBLE PARTICIPATION OR SELF-SERVING PARTICIPATION
ROZDZIERANIE PRZESTRZENI. PARTYCYPACYJNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZY PARTYCYPACYJNA PRYWATA
pobrano
38
Marek Czyński
STREET ANTHROPOLOGY – A CULTURE OF MOBILITY
ANTROPOLOGIA ULICY – KULTURA MOBILNOŚCI
pobrano
36
Piotr Fiuk
INTEGRATION OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE WITH NATURAL AND CULTURAL ENVIRONMENT (WATER RESERVOIRS IN HARBOUR COMPLEXES: HAFEN CITY HAMBURG AND ŁASZTOWNIA IN SZCZECIN)
INTEGRACJA WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY ZE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I KULTUROWYM (AKWENY W ZESPOŁACH PORTOWYCH: HAFEN CITY W HAMBURGU I ŁASZTOWNIA W SZCZECINIE)
pobrano
36
Olga Gazińska
SMART CITY SOLUTIONS IN SÖDRA MUNKSJÖN PROJECT IN JÖNKÖPING SWEDEN
ROZWIĄZANIA SMART CITY W PROJEKCIE STRATEGICZNYM SÖDRA MUNKSJÖN W JÖNKÖPING, W SZWECJI
pobrano
33
Krystyna Guranowska-Gruszecka
URBAN PLANNING SITUATION IN POLAND
SYTUACJA PLANOWANIA URBANISTYCZNEGO W POLSCE
pobrano
42
Iryna O. Merylova, Oleksandr A. Rechyts
PERSPECTIVES OF THE PUBLIC SPACE DEVELOPMENT IN THE HISTORICAL PART OF DNIPRO, UKRAINE
PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W HISTORYCZNEJ CZĘŚCI MIASTA DNIPRO NA UKRAINIE
pobrano
31
Piotr Pecenik
SPATIAL PLANNING IN FRANCE FROM THE RENAISSANCE TO THE PRESENT DAY. SELECTED ASPECTS
PLANOWANIE PRZESTRZENNE WE FRANCJI OD RENESANSU DO DNIA DZISIEJSZEGO. WYBRANE ASPEKTY
pobrano
35
Viktor O. Yatsenko
TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL OF THE AFFECTED OF METROPOLISES OF UKRANE ZONE
POTENCJAŁ TURYSTYCZNO-REKREACYJNY STREFY WPŁYWU DUŻYCH MIAST UKRAINY
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
32
Wiesława Gadomska
PARKS ON NEW YORK ISLANDS – A NEW COMPONENT IN THE URBAN SPACE AND CITYSCAPE
PARKI NA NOWOJORSKICH WYSPACH – NOWE ZJAWISKA W PRZESTRZENI I KRAJOBRAZIE MIASTA
HISTORY | HISTORIA
pobrano
34
Kamila Lucyna Boguszewska
PARKS FOR THE ENTERTAINMENT OF THE PEOPLE AND THE ADORNMENT OF THE CITY BY FELIX ŁODZIA BIECZYŃSKI IN THE CONTEXT OF THE 19TH CENTURY INDUSTRIALISATION OF THE CITY OF LUBLIN
PARKI DLA ZABAW LUDU I PRZYOZDOBIENIA MIASTA FELIKSA ŁODZIA BIECZYŃSKIEGO W KONTEKŚCIE XIX-WECZNEJ INDUSTRIALIZACJI LUBLINA
pobrano
28
Paula Jeziorna
ZAMORSCY – ART IN PUBLIC SPACE BY THE FAMILY OF ARTISTS
ZAMORSCY – SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ AUTORSTWA RODZINY ARTYSTÓW
pobrano
52
Agnieszka Lamprecht
BETWEEN HISTORICISM AND MODERNISM – VILLA ARCHITECTURE OF ADOLF THESMACHER IN SZCZECIN
MIĘDZY HISTORYZMEM A MODERNIZMEM – SZCZECIŃSKA ARCHITEKTURA WILLOWA ADOLFA THESMACHERA
pobrano
48
Mariia Veres
PLANNING FEATURES OF SMALL UKRAINIAN SCHOOL SPACES BETWEEN XIX–XX CENTURIES