|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 44/2020
SPACE & FORM NO 44/2020pobrano
226
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
217
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
274
Marcin Furtak, Michał Ciuła I Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Poland
THE EMBODIED ENERGY OF ARCHITECTURE
PIERWOTNA ENERGIA ARCHITEKTURY
pobrano
269
Barbara E. Gronostajska I Politechnika Wrocławska, Poland
SENIORS IN THE POPOWICE HOUSING ESTATE IN WROCŁAW – SELECTED ISSUES
SENIORZY NA WROCŁAWSKIM OSIEDLU POPOWICE – WYBRANE ZAGADNIENIA
pobrano
299
Piotr Gradziński I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
APPLICATION OF LCA AND BIM METHODS IN THE ARCHITECTURE OF A SINGLE-FAMILY HOUSE IN THE CHANGING CLIMATE OF WESTERN POMERANIA
ZASTOSOWANIE METOD LCA ORAZ BIM W ARCHITEKTURZE DOMU JEDNORODZINNE-GO W ZMIENIAJACYM SIĘ KLIMACIE POMORZA ZACHODNIEGO
pobrano
272
Alina Holovatiuk I Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
UNDERSTANDING THE MEME TERM FROM A GENERAL AND ARCHITECTURAL POINT OF VIEW
pobrano
207
Michał Kiszkielis I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland, Adriana Kiszkielis I Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
OPHTHALMOLOGICAL FACILITY FUNCTIONALITY: A SELECTION OF CASES
FUNKCJONALNOŚĆ OŚRODKÓW OKULISTYCZNYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
pobrano
219
Monika Motylska I Technical University of Łódź, Poland
IN SEARCH OF AN IDEAL PLACE TO LIVE, FROM THE PHILOSOPHY OF FENG SHUI, THROUGH THE VISIONS OF LE CORBUSIER AND UNITÉ D
W POSZUKIWANIU IDEALNEGO MIEJSCA DO ŻYCIA, OD FILOZOFII FENG SHUI, PORZEZ WIZJE LE CORBUSIERA I UNITÉ D’HABITATION, NA MODELU NIGHTINGALE SKOŃCZYWSZY
pobrano
264
Zbigniew W. Paszkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
SMART AND PROTECTIVE SURVEYING OF HIDDEN MEDITERRANEAN HERITAGE
INTELIGENTNE BADANIA OCHRONNE UKRYTEGO DZIEDZICTWA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO
pobrano
250
Łukasz Rosiak I Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Poland
RELATIONS BETWEEN ARCHITECT AND INVESTOR INFLUENCING SPATIAL FORMING
RELACJE ARCHITEKTA I INWESTORA WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
pobrano
251
Tetiana Savchenko I National University «Yuriy Kondratyuk Poltava Polytechnics», Poltava, Ukraine
VOLUME-SPATIAL COMPOSITIONS OF BUILDINGS POLTAVA OF THE LATE NINETEEN – EARLY TWENTY CENTURIES
pobrano
238
Katarzyna Słuchocka I POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
SENSES IN ARCHITECTURE
ZMYSŁY W ARCHITEKTURZE
pobrano
254
Katarzyna Słuchocka, Borys Siewczyński, Jan Szot I POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
ARCHITECTURE IN THE AGE OF DIGITALISATION AND CODING MEANINGS
ARCHITEKTURA W DOBIE CYFRYZACJI A KODOWANIE ZNACZEŃ
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
238
Marcin Charciarek I Politechnika Krakowska, Poland
PAVILION ARCHITECTURE – A MODEL OR EPHEMERA? TOWARDS AN ELEMENTARITY OF MEANINGS
ARCHITEKTURA PAWILONOWA – WZORZEC CZY EFEMERYDA? W STRONĘ ELEMENTARNOŚCI ZNACZEŃ
pobrano
272
Krystyna Guranowska-Gruszecka I Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, Poland
CONTEMPORARY PRINCIPLES OF URBAN DESIGN OF METROPOLIS. SCALE OF PLANNED DEVELOPMENT UNITS AND DIVERSITY
WSPÓŁCZESNE ZASADY PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO METROPOLII. SKALA PLANOWANYCH JEDNOSTEK I RÓŻNORODNOŚĆ
pobrano
285
Agnieszka Ciepiela I Cracow University of Technology, Poland, Marceli Łasocha I Spatial Planning Office of Krakow, Poland
URBAN SPRAWL AND SPATIAL PLANNING DOCUMENTS: THE CASE OF THE MUNICIPALITY OF BIECZ, POLAND
ROZPRASZANIE ZABUDOWY A DOKUMENTY PLANISTYCZNE. PRZYPADEK GMINY BIECZ W POLSCE
pobrano
269
Yuliana Petrovska I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
FORMATION OF FAN ZONES IN THE URBAN ENVIRONMENT
TWORZENIE ELEMENTÓW STREFOWYCH W ŚRODOWISKU MIEJSKIM
pobrano
265
Bartłomiej Sroka I Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kraków, Poland
APPLICATIVENESS OF RISK INFORMATION IN POLISH SPATIAL SYSTEM: LANDSLIDES IN LOCAL SPATIAL MANAGEMENT PLANS
ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI O ZAGROŻENIU RUCHAMI MASOWYMI W POLSKIM SYSTEMIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
285
Adriana Cieślak-Arkuszewska I Lodz University of Technology, Poland
A RIVER IN SMALL TOWN LANDSCAPE. SELECTED ISSUES
RZEKA W KRAJOBRAZIE MAŁEGO MIASTA. WYBRANE ZAGADNIENIA
HISTORY | HISTORIA
pobrano
240
Irina Bembel I NIITAIAG, Russia
NOVELTY IN ARCHITECTURE AS A FACTOR OF ITS DESIGN: A CONSERVATIVE VIEW
pobrano
270
Jan Kurek I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
CHARM OF PAST MEMORIES – VILLA ARCHITECTURE IN JAŚKOWA DOLINA IN GDAŃSK-WRZESZCZ
DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR – ARCHITEKTURA WILLOWA JAŚKOWEJ DOLINY W GDAŃSKU-WRZESZCZU