EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 44/2020
SPACE & FORM NO 44/2020pobrano
31
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
28
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
29
Marcin Furtak, Michał Ciuła
THE EMBODIED ENERGY OF ARCHITECTURE
PIERWOTNA ENERGIA ARCHITEKTURY
pobrano
25
Barbara E. Gronostajska
SENIORS IN THE POPOWICE HOUSING ESTATE IN WROCŁAW – SELECTED ISSUES
SENIORZY NA WROCŁAWSKIM OSIEDLU POPOWICE – WYBRANE ZAGADNIENIA
pobrano
42
Piotr Gradziński
APPLICATION OF LCA AND BIM METHODS IN THE ARCHITECTURE OF A SINGLE-FAMILY HOUSE IN THE CHANGING CLIMATE OF WESTERN POMERANIA
ZASTOSOWANIE METOD LCA ORAZ BIM W ARCHITEKTURZE DOMU JEDNORODZINNE-GO W ZMIENIAJACYM SIĘ KLIMACIE POMORZA ZACHODNIEGO
pobrano
22
Alina Holovatiuk
UNDERSTANDING THE MEME TERM FROM A GENERAL AND ARCHITECTURAL POINT OF VIEW
pobrano
13
Michał Kiszkielis, Adriana Kiszkielis
OPHTHALMOLOGICAL FACILITY FUNCTIONALITY: A SELECTION OF CASES
FUNKCJONALNOŚĆ OŚRODKÓW OKULISTYCZNYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
pobrano
12
Monika Motylska
IN SEARCH OF AN IDEAL PLACE TO LIVE, FROM THE PHILOSOPHY OF FENG SHUI, THROUGH THE VISIONS OF LE CORBUSIER AND UNITÉ D'HABITATION, TO THE NIGHTINGALE MODEL
W POSZUKIWANIU IDEALNEGO MIEJSCA DO ŻYCIA, OD FILOZOFII FENG SHUI, PORZEZ WIZJE LE CORBUSIERA I UNITÉ D’HABITATION, NA MODELU NIGHTINGALE SKOŃCZYWSZY
pobrano
24
Zbigniew W. Paszkowski
SMART AND PROTECTIVE SURVEYING OF HIDDEN MEDITERRANEAN HERITAGE
INTELIGENTNE BADANIA OCHRONNE UKRYTEGO DZIEDZICTWA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO
pobrano
13
Łukasz Rosiak
RELATIONS BETWEEN ARCHITECT AND INVESTOR INFLUENCING SPATIAL FORMING
RELACJE ARCHITEKTA I INWESTORA WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
pobrano
29
Tetiana Savchenko
VOLUME-SPATIAL COMPOSITIONS OF BUILDINGS POLTAVA OF THE LATE NINETEEN – EARLY TWENTY CENTURIES
pobrano
13
Katarzyna Słuchocka
SENSES IN ARCHITECTURE
ZMYSŁY W ARCHITEKTURZE
pobrano
18
Katarzyna Słuchocka, Borys Siewczyński, Jan Szot
ARCHITECTURE IN THE AGE OF DIGITALISATION AND CODING MEANINGS
ARCHITEKTURA W DOBIE CYFRYZACJI A KODOWANIE ZNACZEŃ
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
17
Marcin Charciarek
PAVILION ARCHITECTURE – A MODEL OR EPHEMERA? TOWARDS AN ELEMENTARITY OF MEANINGS
ARCHITEKTURA PAWILONOWA – WZORZEC CZY EFEMERYDA? W STRONĘ ELEMENTARNOŚCI ZNACZEŃ
pobrano
25
Krystyna Guranowska-Gruszecka
CONTEMPORARY PRINCIPLES OF URBAN DESIGN OF METROPOLIS. SCALE OF PLANNED DEVELOPMENT UNITS AND DIVERSITY
WSPÓŁCZESNE ZASADY PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO METROPOLII. SKALA PLANOWANYCH JEDNOSTEK I RÓŻNORODNOŚĆ
pobrano
27
Agnieszka Ciepiela, Marceli Łasocha
URBAN SPRAWL AND SPATIAL PLANNING DOCUMENTS: THE CASE OF THE MUNICIPALITY OF BIECZ, POLAND
ROZPRASZANIE ZABUDOWY A DOKUMENTY PLANISTYCZNE. PRZYPADEK GMINY BIECZ W POLSCE
pobrano
40
Yuliana Petrovska
FORMATION OF FAN ZONES IN THE URBAN ENVIRONMENT
TWORZENIE ELEMENTÓW STREFOWYCH W ŚRODOWISKU MIEJSKIM
pobrano
22
Bartłomiej Sroka
APPLICATIVENESS OF RISK INFORMATION IN POLISH SPATIAL SYSTEM: LANDSLIDES IN LOCAL SPATIAL MANAGEMENT PLANS
ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI O ZAGROŻENIU RUCHAMI MASOWYMI W POLSKIM SYSTEMIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
26
Adriana Cieślak-Arkuszewska
A RIVER IN SMALL TOWN LANDSCAPE. SELECTED ISSUES
RZEKA W KRAJOBRAZIE MAŁEGO MIASTA. WYBRANE ZAGADNIENIA
HISTORY | HISTORIA
pobrano
19
Irina Bembel
NOVELTY IN ARCHITECTURE AS A FACTOR OF ITS DESIGN: A CONSERVATIVE VIEW
pobrano
27
Jan Kurek
CHARM OF PAST MEMORIES – VILLA ARCHITECTURE IN JAŚKOWA DOLINA IN GDAŃSK-WRZESZCZ
DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR – ARCHITEKTURA WILLOWA JAŚKOWEJ DOLINY W GDAŃSKU-WRZESZCZU