|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 43/2020
SPACE & FORM NO 43/2020pobrano
283
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
292
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
337
Ewa Jarecka - Bidzińska I Warsaw University of Technology, Poland
QUALITY OF SOCIAL LIFE IN SELECTED PUBLIC SPACES OF WARSAW’S PRAGA-PÓŁNOC
JAKOŚĆ ŻYCIA SPOŁECZNEGO W WYBRANYCH PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH WARSZAWSKIEJ PRAGI-PÓŁNOC
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | ARCHITECTURE AND CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
352
Golamali Kazemi Lary I Kiyv National University of Construction and Architecture, Kiyv, Ukraine
AN INTRODUCTION TO THE DESIGN OF INNOVATION PARKS
pobrano
283
Marcin Goncikowski I WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
TYPOLOGY OF ARCHITECTURE OF INDUSTRIAL BUILDINGS AT THE TURN OF THE 20TH AND 21ST CENTURY
TYPOLOGIA ARCHITEKTURY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU
pobrano
309
Tomasz Kozłowski I Politechnika Krakowska, Poland
AVANT-GARDE AND CONTEMPORARY ARCHITECTURE
AWANGARDA A ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA
pobrano
299
Arkadiusz Polewka I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
SYNERGIC USE OF DRAWINGS AND MODELS IN TEACHING
SYNERGICZNE WYKORZYSTANIE RYSUNKU I MODELU W DYDAKTYCE
pobrano
310
Magdalena Zych I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ARCHITECTURE OF EDUCATIONAL BUILDINGS WITH AN ECOLOGICAL CERTIFICATE
ARCHITEKTURA OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT EKOLOGICZNY
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
323
Mariia Brych I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
GENERAL APPROACHES TO SPATIAL FORMATION OF OPEN-AIR MUSEUMS EXHIBITION
pobrano
332
Elżbieta Czekiel-Świtalska, Szymon Olbrychowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
APPLICATION OF KAIZEN PHILOSOPHY TO URBAN ANALYSIS
ZASTOSOWANIE FILOZOFII KAIZEN DO ANALIZY URBANISTYCZNEJ
pobrano
293
Małgorzata Denis I Warsaw University of Technology, Poland
RECLAMATION OF RIVERSIDE POSTINDUSTRIAL LAND – CASE STUDY OF FRANKFURT AND WARSAW
ODZYSKIWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH NADRZECZNYCH NA PRZYKŁADZIE FRANKFURTU NAD MENEM I WARSZAWY
pobrano
254
Ewa Jarecka - Bidzińska I Warsaw University of Technology, Poland
THE URBAN DEVELOPMENT AND PRESERVING PLACE IDENTITY AS A RESULT OF EFFECTIVE REVITALISATION OF BARCELONA’S EL RAVAL DISTRICT
ROZWÓJ URBANISTYCZNY I ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI MIEJSCA JAKO EFEKTY SKUTECZNEJ REWITALIZACJI DZIELNICY EL RAVAL W BARCELONIE
pobrano
287
Paula Jeziorna I Politechnika Wrocławska, Poland
THE ROLE OF ARTISTIC OBJECTS IN PUBLIC SPACE IN BUILDING A RES-IDENTIAL - CITY BINDING ON THE BASIS OF THE CITY OF WROCŁAW
ROLA OBIEKTÓW ARTYSTYCZNYCH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BUDOWANIU WIĘZI MIESZKANIEC – MIASTO, NA PODSTAWIE MIASTA WROCŁAWIA
pobrano
293
Beata Kołakowska I Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland, Bogusława Konarzewska I Politechnika Gdańska, Poland I
PUBLIC ART IN THE ERA OF URBAN TRANSFORMATIONS. A CASE STUDY OF EDUARDO PAOLOZZI’S ARTISTIC OUTPUT IN EDINBURGH AND IN LONDON
MIEJSCE MONUMENTALNEGO DZIEŁA SZTUKI W PODLEGAJĄCYCH TRANSFORMA-CJOM STOLICACH KULTURY NA PRZYKŁADZIE SPUŚCIZNY EDUARDO PALOZZIEGO W EDYNBURGU I LONDYNIE
pobrano
317
Anna Majewska, Małgorzata Denis I Warsaw University of Technology, Poland
NEW DIRECTIONS OF SMALL CITY DEVELOPMENT – CASE STUDY OF MSZCZONÓW
NOWE KIERUNKI ROZWOJU MAŁEGO MIASTA – PRZYKŁAD MSZCZONOWA
pobrano
376
Anna Pazdur-Czarnowska I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
THE FUTURE OF PUBLIC SPACES – TOWARDS INTERACTIVE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN URBAN INTERIORS
PRZYSZŁOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH – W KIERUNKU INTERAKTYWNEGO UŻYCIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI WE WNĘTRZACH MIEJSKICH
pobrano
327
Beata Raś I Rzeszów University of Technology, Poland
CITY ACUPUNCTURE AS AN INTERVENTION OF PUBLIC SPACES
AKUPUNKTURA MIASTA, JAKO INTERWENCJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
HISTORIA | HISTORY
pobrano
318
Isupova Mariia I National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
SEMANTIC ASPECTS OF ARCHITECTURAL DOMINANTS TRANSFORMATION IN WESTERN UKRAINIAN CITIES IN THE 1940S–1950S
pobrano
287
Paula Jeziorna I Politechnika Wrocławska, Poland
JÓZEF HAŁAS - THE WORK OF THE PAINTER OF THE TURN OF THE 20TH AND 21ST CENTU-RY IN THE CONTEXT OF ACTIVITIES IN THE PUBLIC SPACE OF WROCŁAW
JÓZEF HAŁAS - TWÓRCZOŚĆ MALARZA PRZEŁOMU XX I XXI WIEKU W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WROCŁAWIA