|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 43/2020
SPACE & FORM NO 43/2020pobrano
102
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
107
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
124
Ewa Jarecka - Bidzińska
QUALITY OF SOCIAL LIFE IN SELECTED PUBLIC SPACES OF WARSAW’S PRAGA-PÓŁNOC
JAKOŚĆ ŻYCIA SPOŁECZNEGO W WYBRANYCH PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH WARSZAWSKIEJ PRAGI-PÓŁNOC
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | ARCHITECTURE AND CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
124
Golamali Kazemi Lary
AN INTRODUCTION TO THE DESIGN OF INNOVATION PARKS
pobrano
105
Marcin Goncikowski
TYPOLOGY OF ARCHITECTURE OF INDUSTRIAL BUILDINGS AT THE TURN OF THE 20TH AND 21ST CENTURY
TYPOLOGIA ARCHITEKTURY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU
pobrano
108
Tomasz Kozłowski
AVANT-GARDE AND CONTEMPORARY ARCHITECTURE
AWANGARDA A ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA
pobrano
103
Arkadiusz Polewka
SYNERGIC USE OF DRAWINGS AND MODELS IN TEACHING
SYNERGICZNE WYKORZYSTANIE RYSUNKU I MODELU W DYDAKTYCE
pobrano
88
Magdalena Zych
ARCHITECTURE OF EDUCATIONAL BUILDINGS WITH AN ECOLOGICAL CERTIFICATE
ARCHITEKTURA OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT EKOLOGICZNY
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
108
Mariia Brych
GENERAL APPROACHES TO SPATIAL FORMATION OF OPEN-AIR MUSEUMS EXHIBITION
pobrano
129
Elżbieta Czekiel-Świtalska, Szymon Olbrychowski
APPLICATION OF KAIZEN PHILOSOPHY TO URBAN ANALYSIS
ZASTOSOWANIE FILOZOFII KAIZEN DO ANALIZY URBANISTYCZNEJ
pobrano
98
Małgorzata Denis
RECLAMATION OF RIVERSIDE POSTINDUSTRIAL LAND – CASE STUDY OF FRANKFURT AND WARSAW
ODZYSKIWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH NADRZECZNYCH NA PRZYKŁADZIE FRANKFURTU NAD MENEM I WARSZAWY
pobrano
86
Ewa Jarecka - Bidzińska
THE URBAN DEVELOPMENT AND PRESERVING PLACE IDENTITY AS A RESULT OF EFFECTIVE REVITALISATION OF BARCELONA’S EL RAVAL DISTRICT
ROZWÓJ URBANISTYCZNY I ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI MIEJSCA JAKO EFEKTY SKUTECZNEJ REWITALIZACJI DZIELNICY EL RAVAL W BARCELONIE
pobrano
94
Paula Jeziorna
THE ROLE OF ARTISTIC OBJECTS IN PUBLIC SPACE IN BUILDING A RES-IDENTIAL - CITY BINDING ON THE BASIS OF THE CITY OF WROCŁAW
ROLA OBIEKTÓW ARTYSTYCZNYCH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BUDOWANIU WIĘZI MIESZKANIEC – MIASTO, NA PODSTAWIE MIASTA WROCŁAWIA
pobrano
91
Beata Kołakowska, Bogusława Konarzewska
PUBLIC ART IN THE ERA OF URBAN TRANSFORMATIONS. A CASE STUDY OF EDUARDO PAOLOZZI’S ARTISTIC OUTPUT IN EDINBURGH AND IN LONDON
MIEJSCE MONUMENTALNEGO DZIEŁA SZTUKI W PODLEGAJĄCYCH TRANSFORMA-CJOM STOLICACH KULTURY NA PRZYKŁADZIE SPUŚCIZNY EDUARDO PALOZZIEGO W EDYNBURGU I LONDYNIE
pobrano
104
Anna Majewska, Małgorzata Denis
NEW DIRECTIONS OF SMALL CITY DEVELOPMENT – CASE STUDY OF MSZCZONÓW
NOWE KIERUNKI ROZWOJU MAŁEGO MIASTA – PRZYKŁAD MSZCZONOWA
pobrano
100
Anna Pazdur-Czarnowska
THE FUTURE OF PUBLIC SPACES – TOWARDS INTERACTIVE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN URBAN INTERIORS
PRZYSZŁOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH – W KIERUNKU INTERAKTYWNEGO UŻYCIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI WE WNĘTRZACH MIEJSKICH
pobrano
109
Beata Raś
CITY ACUPUNCTURE AS AN INTERVENTION OF PUBLIC SPACES
AKUPUNKTURA MIASTA, JAKO INTERWENCJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
HISTORIA | HISTORY
pobrano
92
Isupova Mariia
SEMANTIC ASPECTS OF ARCHITECTURAL DOMINANTS TRANSFORMATION IN WESTERN UKRAINIAN CITIES IN THE 1940S–1950S
pobrano
96
Paula Jeziorna
JÓZEF HAŁAS - THE WORK OF THE PAINTER OF THE TURN OF THE 20TH AND 21ST CENTU-RY IN THE CONTEXT OF ACTIVITIES IN THE PUBLIC SPACE OF WROCŁAW
JÓZEF HAŁAS - TWÓRCZOŚĆ MALARZA PRZEŁOMU XX I XXI WIEKU W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WROCŁAWIA