|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 42/2020
SPACE & FORM NO 42/2020pobrano
327
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
324
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
370
Adam Maria Szymski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
THREE SQUARES – A COMMENTARY ON THE HISTORY OF A PLACE. SAXON SQUARE IN WARSAW
TRZY PLACE - GŁOS DO HISTORII MIEJSCA. PLAC SASKI W WARSZAWIE
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | ARCHITECTURE AND CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
377
Irina Bembel I NIITAIAG, Russia
INNOVATIVE RENOVATION OF THE CHURCH OF THE REVIVAL OF NEW MARTYRS IN GORETOWO
NOWATORSKA RENOWACJA KOŚCIOŁA ODRODZENIA NOWYCH MĘCZENNIKÓW W GORETOWO
pobrano
314
Paweł Maryńczuk I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
BETWEEN ANALYSIS AND SYNTHESIS –THE DIAGRAM, DEFINITIONS AND REPRESENTATIONS
POMIĘDZY ANALIZĄ A SYNTEZĄ. DIAGRAM, DEFINICJE I REPREZENTACJE
pobrano
388
Michał Pieczka I Wroclaw University of Science and Technology, Poland
ARCHITECTURE OF EXHIBITIONS – CASE STUDIES OF CONTEMPORARY SPACES FOR ART AND ARTIST
ARCHITEKTURA WYSTAW – STUDIA WSPÓŁCZESNYCH PRZESTRZENI DLA SZTUKI I ARTYSTY
pobrano
335
Agnieszka Faustyna Szuta I Gdańsk University of Technology, Poland
RE-USE OF THE 20TH CENTURY AVIATION INFRASTRUCTURE
ADAPTACJE XX-WIECZNEJ INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
390
Dorota Wojtowicz-Jankowska, Bahaa Bou Kalfouni I Gdansk university of technology, Poland
REVITALIZATION PROJECT OF SLUM TRANSFORMATION: A CASE STUDY HAY- AL TANAK, BEIRUT, LEBANON
pobrano
493
Agnieszka Jaszczak I University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, Katarina Kristianova I Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia, Olga Wasilewska I University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, Danijela Dunisijevic-Bojovic I University of Belgrade, Serbia
CONCEPTS OF "BIOPHILIA" AND "LIVABILITY" IN THE CONTEXT OF SOCIAL PERCEPTION OF PUBLIC SPACE IN CITIES
pobrano
389
Katarzyna Chrobak, Piotr Kryczka I Wrocław University of Science and Technology, Poland
THE COMPARISON OF URBAN POLICY DOCUMENTS IN THE CONTEXT OF ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE – CASE STUDY OF WROCŁAW
PORÓWNANIE DOKUMENTÓW POLITYKI MIEJSKIEJ W KONTEKŚCIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA
pobrano
338
Agnieszka Kucharska, Klaudia Janiszewska - Ostrowska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
HOUSES ON THE WATER – OPPORTUNITIES, POSSIBILITIES, THREATS, LEGAL PROBLEMS
DOMY NA WODZIE – SZANSE, MOŻLIWOŚCI, ZAGROŻENIA, PROBLEMATYKA PRAWNA
pobrano
341
Marek Ostrowski, Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
SELECTED PROBLEMS OF HOUSING COMPLEXES FROM THE TURN OF THE 20TH AND 21ST CENTURY, INCLUDING FUNCTIONAL AND SPATIAL UNIFORMITY
WYBRANE PROBLEMY ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH Z PRZEŁOMU XX I XXI WIEKU, W TYM UNIFORMIZACJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
pobrano
385
Szymon Usydus I Cracow University of Technology, Poland
COMPOSTION OF FOOTBALL STADIUMS AND THEIR SURROUNDINGS
KOMPOZYCJA STADIONÓW PIŁKARSKICH I ICH OTOCZENIA
pobrano
290
Artur Zaguła I Politechnika Łódzka, Poland
THE PROBLEM OF THE ARTEFACTS IN THE PUBLIC SPACE BASED ON THE WORK REMAINING AFTER THE EXHIBITIONS CONSTRUCTION IN PROCESS
PROBLEM ARTEFAKTÓW W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE PRAC POZOSTAŁYCH PO WYSTAWACH KONSTRUKCJA W PROCESIE
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
333
Anna Majewska, Anna Szymczak I Politechnika Warszawska, Poland
CULTURAL LANDSCAPE TRANSFORMATIONS IN THE SUBURBAN ZONE – CASE STUDY OF THE MICHAŁOWICE COMMUNE
PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W STREFIE PODMIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY MICHAŁOWICE
HISTORIA | HISTORY
pobrano
324
Jakub Ignacy Gołębiewski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
THE RECONSTRUCTION OF MONUMENTS AFTER WORLD WAR II AND THE MODERN TENDENCIES IN THE PROCESS OF THEIR REVALORIZATION PRESENTED USING THE EXAMPLE OF THE POMERANIAN DUKES
ODBUDOWA ZABYTKÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ A WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W PROCESIE ICH REWALORYZACJI NA PRZYKŁADZIE ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH I KATEDRY ŚW. JAKUBA W SZCZECINIE
pobrano
362
Oksana Kondratyeva, Oleg Sleptsov I Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
PLANNING OF VOLODYMYR POKROVSKY’S NON-ECCLESIASTICAL BUILDINGS: KHARKIV’S URBAN HISTORY OF THE 1910S