|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 42/2020
SPACE & FORM NO 42/2020pobrano
164
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
161
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
178
Adam Maria Szymski
THREE SQUARES – A COMMENTARY ON THE HISTORY OF A PLACE. SAXON SQUARE IN WARSAW
TRZY PLACE - GŁOS DO HISTORII MIEJSCA. PLAC SASKI W WARSZAWIE
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | ARCHITECTURE AND CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
168
Irina Bembel
INNOVATIVE RENOVATION OF THE CHURCH OF THE REVIVAL OF NEW MARTYRS IN GORETOWO
NOWATORSKA RENOWACJA KOŚCIOŁA ODRODZENIA NOWYCH MĘCZENNIKÓW W GORETOWO
pobrano
146
Paweł Maryńczuk
BETWEEN ANALYSIS AND SYNTHESIS –THE DIAGRAM, DEFINITIONS AND REPRESENTATIONS
POMIĘDZY ANALIZĄ A SYNTEZĄ. DIAGRAM, DEFINICJE I REPREZENTACJE
pobrano
175
Michał Pieczka
ARCHITECTURE OF EXHIBITIONS – CASE STUDIES OF CONTEMPORARY SPACES FOR ART AND ARTIST
ARCHITEKTURA WYSTAW – STUDIA WSPÓŁCZESNYCH PRZESTRZENI DLA SZTUKI I ARTYSTY
pobrano
150
Agnieszka Faustyna Szuta
RE-USE OF THE 20TH CENTURY AVIATION INFRASTRUCTURE
ADAPTACJE XX-WIECZNEJ INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
167
Dorota Wojtowicz-Jankowska, Bahaa Bou Kalfouni
REVITALIZATION PROJECT OF SLUM TRANSFORMATION: A CASE STUDY HAY- AL TANAK, BEIRUT, LEBANON
pobrano
175
Agnieszka Jaszczak, Katarina Kristianova, Olga Wasilewska, Danijela Dunisijevic-Bojovic
CONCEPTS OF "BIOPHILIA" AND "LIVABILITY" IN THE CONTEXT OF SOCIAL PERCEPTION OF PUBLIC SPACE IN CITIES
pobrano
141
Katarzyna Chrobak, Piotr Kryczka
THE COMPARISON OF URBAN POLICY DOCUMENTS IN THE CONTEXT OF ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE – CASE STUDY OF WROCŁAW
PORÓWNANIE DOKUMENTÓW POLITYKI MIEJSKIEJ W KONTEKŚCIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA
pobrano
137
Agnieszka Kucharska, Klaudia Janiszewska - Ostrowska
HOUSES ON THE WATER – OPPORTUNITIES, POSSIBILITIES, THREATS, LEGAL PROBLEMS
DOMY NA WODZIE – SZANSE, MOŻLIWOŚCI, ZAGROŻENIA, PROBLEMATYKA PRAWNA
pobrano
150
Marek Ostrowski, Alicja Świtalska
SELECTED PROBLEMS OF HOUSING COMPLEXES FROM THE TURN OF THE 20TH AND 21ST CENTURY, INCLUDING FUNCTIONAL AND SPATIAL UNIFORMITY
WYBRANE PROBLEMY ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH Z PRZEŁOMU XX I XXI WIEKU, W TYM UNIFORMIZACJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
pobrano
157
Szymon Usydus
COMPOSTION OF FOOTBALL STADIUMS AND THEIR SURROUNDINGS
KOMPOZYCJA STADIONÓW PIŁKARSKICH I ICH OTOCZENIA
pobrano
131
Artur Zaguła
THE PROBLEM OF THE ARTEFACTS IN THE PUBLIC SPACE BASED ON THE WORK REMAINING AFTER THE EXHIBITIONS CONSTRUCTION IN PROCESS
PROBLEM ARTEFAKTÓW W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE PRAC POZOSTAŁYCH PO WYSTAWACH KONSTRUKCJA W PROCESIE
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
143
Anna Majewska, Anna Szymczak
CULTURAL LANDSCAPE TRANSFORMATIONS IN THE SUBURBAN ZONE – CASE STUDY OF THE MICHAŁOWICE COMMUNE
PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W STREFIE PODMIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY MICHAŁOWICE
HISTORIA | HISTORY
pobrano
127
Jakub Ignacy Gołębiewski
THE RECONSTRUCTION OF MONUMENTS AFTER WORLD WAR II AND THE MODERN TENDENCIES IN THE PROCESS OF THEIR REVALORIZATION PRESENTED USING THE EXAMPLE OF THE POMERANIAN DUKES' CASTLE AND THE ST. JAMES ARCH CATHEDRAL
ODBUDOWA ZABYTKÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ A WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W PROCESIE ICH REWALORYZACJI NA PRZYKŁADZIE ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH I KATEDRY ŚW. JAKUBA W SZCZECINIE
pobrano
157
Oksana Kondratyeva, Oleg Sleptsov
PLANNING OF VOLODYMYR POKROVSKY’S NON-ECCLESIASTICAL BUILDINGS: KHARKIV’S URBAN HISTORY OF THE 1910S