|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 41/2020
SPACE & FORM NO 41/2020pobrano
315
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
306
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
300
Tomasz Dzieduszyński I Warsaw University of Technology, Poland
ARCHITECTURAL FORM OF A MARTIAN HABITAT: DIGITAL ANALYSES OF SPACE RADIATION AND INSOLATION OF A WATER-ICE CONSTRUCTION
KSZTAŁTOWANIE FORMY ARCHITEKTONICZNEJ HABITATU MARSJAŃSKIEGO: KOMPUTEROWE ANALIZY PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO I NASŁONECZNIENIA LODOWEJ KONSTRUKCJI
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | ARCHITECTURE AND CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
328
Nadiia O. Dmytrik I Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
METHODOLOGY OF ANALYSIS OF RENOVABLE INDUSTRIAL FACILITIES UNDER THE MULTIFUNCTIONAL COMPLEXES
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
pobrano
345
Olha Kostiuchenko I National Aviation University, Kyiv, Ukraine
PRIMARY DEVELOPMENT DIRECTIONS FOR A NETWORK OF ART CENTRES IN UKRAINE
pobrano
317
Yana Kuznietsova, Halyna Osychenko I Kharkiv National University of Urban Economy named after O.M. Beketov, Ukraine
COMBINATORIAL TECHNIQUE AND MEANS OF INTEGRATING NATURE INTO AN ARCHITECTURAL FORM
TECHNIKA KOMBINATORYCZNA I ŚRODKI INTEGRACJI PRZYRODY Z FORMĄ ARCHITEKTONICZNĄ
pobrano
317
Oleg Sleptsov I Kiev National University of Construction and Architecture, Ukraine, Dmytro Kravtsov I Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
CURRENT STATE AND NEEDS OF SPORTS COMPLEXES OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE (ON THE EXAMPLE OF ODESSA)
pobrano
327
Anna Stasiak I Politechnika Gdańska, Poland
RECOVERY AND MANAGEMENT OF POST-INDUSTRIAL SPACES IN THE CITY ON SELECTED EXAMPLES OF EUROPEAN IMPLEMENTATIONS
ODZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIAMI POSTINDUSTRIALNYMI W MIEŚCIE NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH REALIZACJI EUROPEJSKICH
pobrano
345
Qasim Mohammed Basim I Kiev National University of Construction and Architecture, Ukraine; Al-Nahrain University, Baghdad, Iraq
TECHNOLOGY AS PRINCIPAL IN FUNCTIONAL PLANNING AND ARCHITECTURAL DESIGN OF SMART INTERACTIVE TERMINALS
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
329
Krystyna Guranowska-Gruszecka, Agnieszka Chudzińska I Warsaw University of Technology, Poland
URBAN THEORIES OF THE EMERGENCE, DEVELOPMENT AND ENDURANCE OF COMMERCIAL STREETS
TEORIE URBANISTYCZNE POWSTANIA, ROZWOJU I PRZETRWANIA ULIC HANDLOWYCH
pobrano
417
Irina Bulakh, Olena Kozakova, Olena Chala, Margaryta Didichenko I Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
ARCHITECTURAL AND URBAN PLANNING SYSTEM OF HEALTH CARE IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM
pobrano
314
Anna Alicja Jeziorska I Vistula University in Warsaw, Poland
CONDITIONS FOR FUNCTIONING OF COMMERCIAL STREETS IN WARSAW
UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA ULIC HANDLOWYCH W WARSZAWIE
pobrano
301
Maciej Lasocki I Warsaw University of Technology, Poland
URBAN DESIGNING CLASSES BY A MOVIE SCRIPT
ZAJĘCIA Z PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO WEDŁUG SCENARIUSZA FILMOWEGO
pobrano
256
Jerzy Tokajuk I Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Białymstoku, Poland
ANALYSIS OF SPATIAL PLANNING IN THE COMMUNITIES OF THE BIAŁYSTOK SUBURBAN ZONE IN THE CONTEXT OF THE EXISTING LEGAL SYSTEM
ANALIZA STANU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH STREFY PODMIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCEGO SYSTEMU PRAWA
pobrano
273
Monika Trojanowska I Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Poland
THE RESULTS OF QUALITATIVE RESEARCH ON HEALTH-AFFIRMING URBAN PLACES ON EXAMPLE OF NEW PLANNED CENTRAL PARK IN GDYNIA
BADANIA JAKOŚCIOWE MIEJSC SPRZYJAJĄCYCH PROMOCJI ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE NOWEGO PLANOWANEGO PARKU CENTRALNEGO W GDYNI
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
297
Anna Katarzyna Andrzejewska I Politechnika Wrocławska, Poland
ANALYSIS OF INTRA-URBAN PANORAMAS AS A TOOL FOR SHAPING LEGAL PROVISIONS IN LOCAL PLANS FOR GREEN AREAS
ANALIZA PANORAM WEWNĄTRZMIEJSKICH JAKO NARZĘDZIE DO KSZTAŁTOWANIA ZAPISÓW PRAWNYCH W PLANACH MIEJSCOWYCH DLA TERENÓW ZIELENI
HISTORIA | HISTORY
pobrano
263
Joanna Arlet I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
IMPERIAL CHANCELLERY IN HOFBURG, ROYAL CASTLES IN WARSAW AND WILANÓW, AND THE PORT GATE IN SZCZECIN – A STORY OF ONE DETAIL
KANCELARIA CESARSKA W HOFBURGU, ZAMKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE I WILANOWIE ORAZ BRAMA PORTOWA W SZCZECINIE – HISTORIA JEDNEGO DETALU
pobrano
304
Maciej Płotkowiak I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
STAINED-GLASS WINDOW SET IN THE CHURCH OF OUR LADY THE QUEEN OF THE CROWN OF POLAND IN SZCZECIN
ZESPÓŁ WITRAŻY W KOŚCIELE PW. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ W SZCZECINIE