|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 39/2019
SPACE & FORM NO 39/2019pobrano
262
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
252
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
279
Zbigniew W. Paszkowski
ISLAND SYNERGY – A METHOD OF CREATIVE INTEGRATION IN SPATIAL PLANNING AND URBAN MANAGEMENT
SYNERGIA WYSPOWA – METODA KREATYWNEJ INTEGRACJI W PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU W URBANISTYCE
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
287
Piotr Arlet
CATALAN FARMHOUSE IN THE TYPE OF MASIA
KATALOŃSKIE DOMY WIEJSKIE TYPU MASIA
pobrano
288
Iryna L. Kravchenko
IMPACT OF SOCIOECONOMIC FACTOR ON ARCHITECTURAL FORMATION OF BUILDINGS FOR NON-FORMAL EDUCATION IN UKRAINE
pobrano
256
Angelika Lasiewicz-Sych
TRADE-OFF GAMES AND METHODS IN PARTICIPATORY DESIGN
GRY SYMULACYJNE TYPU TRADE-OFF I INSPIROWANE NIMI METODY BADAWCZE W PROJEKTOWANIU PARTYCYPACYJNYM
pobrano
258
Anna Mielnik
DO WE NEED ARCHITECTURAL THEORIES TODAY?
CZY POTRZEBUJEMY DZISIAJ TEORII ARCHITEKTONICZNYCH?
pobrano
239
Kamila Nowak
ADAPTATION OF BERHNARD STOEWER’S FACTORY BUILDINGS TO OFFICE USE IN SZCZECIN
ADAPTACJE BUDYNKÓW FABRYRCZNYCH BERNHARDA STOEWERA NA FUNKCJE BIUROWE W SZCZECINIE
pobrano
233
Miłosz Raczyński
THE DEVELOPMENT PROCESS OF MULTI-FAMILY HOUSING AND THE INFLUENCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT THEORY
PROCES KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ W POLSCE A TEORIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
pobrano
253
Agnieszka Szuta
A NEW TAKE ON PENITENTIARY ARCHITECTURE
ARCHITEKTURA WIĘZIENNA – NOWE OBLICZE
pobrano
233
Piotr Wróbel
TRANSFORMATIONS IN RELATIONS BETWEEN ARCHITECTURE AND NATURE UNDER THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE
PRZEKSZTAŁCENIA W RELACJACH ARCHITEKTURY I NATURY POD WPŁYWEM ZMIAN KLIMATYCZNYCH
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
219
Oksana Fomenko, Andrey Izbash
DISRUPTIONS TO SUSTAINABLE CITY FUNCTIONING AS A RESULT OF DESTRUCTIVE DEVIATIONS IN ARCHITECTURE
ZAKŁÓCENIA W ZRÓWNOWAŻONYM FUNKCJONOWANIU MIASTA W WYNIKU DESTRUKCYJNYCH WYPACZEŃ W ARCHITEKTURZE
pobrano
226
Mikołaj Heigel
THE SPATIAL AND CULTURAL CONTINUITY IN URBAN DEVELOPMENT AND METHODS OF ITS IMPLEMENTATION
CIĄGŁOŚĆ PRZESTRZENNA I KULTUROWA W ZABUDOWIE MIEJSKIEJ I METODY JEJ REALIZACJI
pobrano
228
Katarzyna Krasowska
COOPERATION OF CITY AND TECHNICAL UNIVERSITY BASED ON EXAMPLE OF STRATEGIC PLANNING DOCUMENTS
WSPÓŁPRACA MIASTA I UCZELNI TECHNICZNEJ NA PRZYKŁADZIE OPRACOWAŃ STARTEGICZNYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH
pobrano
218
Anna Stasiak
SPECIFICATION OF PRIVATE ART GALLERIES USED IN THE CENTRAL PART OF OLD TOWN BELGRADE
SPECYFIKA PRYWATNYCH GALERII ARTYSTYCZNYCH ULOKOWANYCH W CENTRALNEJ CZĘŚCI STAREGO MIASTA BELGRADU
HISTORY | HISTORIA
pobrano
244
Joanna Arlet
REFORMATION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL ARCHITECTURE IN WESTERN POMERANIA
REFORMACJA I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ ARCHITEKTURY REZYDENCJONALNEJ NA POMORZU ZACHODNIM
pobrano
225
Dorota Janisio - Pawłowska
CHURCHES ESTABLISHED AFTER THE SECOND WORLD WAR IN THE WEST POMERANIA AREA – CHARACTERISTICS OF SELECTED OBJECTS
KOŚCIOŁY POWSTAŁE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ W OBSZARZE POMORZA ZACHODNIEGO – CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OBIEKTÓW
pobrano
235
Maciej Płotkowiak
THE MEDIEVAL CHURCH OF ST. NICHOLAS IN SZCZECIN - BASED ON RESEARCH CARRIED OUT IN THE YEARS 1999-2007
ŚREDNIOWIECZNY KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA W SZCZECINIE - W ŚWIETLE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LATACH 1999-2007
pobrano
233
Jan Schubert
SOLDIERS' SECTIONS AT THE JEWISH CEMETERIES OF THE FORMER KRAKOW FORTRESS IN THE YEARS 1914 – 1939
KWATERY ŻOŁNIERSKIE NA CMENTARZACH ŻYDOWSKICH W DAWNEJ TWIERDZY KRAKÓW W LATACH 1914 – 1939