|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 39/2019
SPACE & FORM NO 39/2019pobrano
386
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
371
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
421
Zbigniew W. Paszkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ISLAND SYNERGY – A METHOD OF CREATIVE INTEGRATION IN SPATIAL PLANNING AND URBAN MANAGEMENT
SYNERGIA WYSPOWA – METODA KREATYWNEJ INTEGRACJI W PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU W URBANISTYCE
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
429
Piotr Arlet I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
CATALAN FARMHOUSE IN THE TYPE OF MASIA
KATALOŃSKIE DOMY WIEJSKIE TYPU MASIA
pobrano
423
Iryna L. Kravchenko I Kiev National University of Construction and Architecture, , Ukraine
IMPACT OF SOCIOECONOMIC FACTOR ON ARCHITECTURAL FORMATION OF BUILDINGS FOR NON-FORMAL EDUCATION IN UKRAINE
pobrano
398
Angelika Lasiewicz-Sych I Cracow University of Technology, Poland
TRADE-OFF GAMES AND METHODS IN PARTICIPATORY DESIGN
GRY SYMULACYJNE TYPU TRADE-OFF I INSPIROWANE NIMI METODY BADAWCZE W PROJEKTOWANIU PARTYCYPACYJNYM
pobrano
394
Anna Mielnik I Cracow University of Technology, Poland
DO WE NEED ARCHITECTURAL THEORIES TODAY?
CZY POTRZEBUJEMY DZISIAJ TEORII ARCHITEKTONICZNYCH?
pobrano
403
Kamila Nowak I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
ADAPTATION OF BERHNARD STOEWER’S FACTORY BUILDINGS TO OFFICE USE IN SZCZECIN
ADAPTACJE BUDYNKÓW FABRYRCZNYCH BERNHARDA STOEWERA NA FUNKCJE BIUROWE W SZCZECINIE
pobrano
379
Miłosz Raczyński I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
THE DEVELOPMENT PROCESS OF MULTI-FAMILY HOUSING AND THE INFLUENCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT THEORY
PROCES KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ W POLSCE A TEORIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
pobrano
398
Agnieszka Szuta I Gdańsk University of Technology, Poland
A NEW TAKE ON PENITENTIARY ARCHITECTURE
ARCHITEKTURA WIĘZIENNA – NOWE OBLICZE
pobrano
369
Piotr Wróbel I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
TRANSFORMATIONS IN RELATIONS BETWEEN ARCHITECTURE AND NATURE UNDER THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE
PRZEKSZTAŁCENIA W RELACJACH ARCHITEKTURY I NATURY POD WPŁYWEM ZMIAN KLIMATYCZNYCH
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
358
Oksana Fomenko, Andrey Izbash I Kharkiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
DISRUPTIONS TO SUSTAINABLE CITY FUNCTIONING AS A RESULT OF DESTRUCTIVE DEVIATIONS IN ARCHITECTURE
ZAKŁÓCENIA W ZRÓWNOWAŻONYM FUNKCJONOWANIU MIASTA W WYNIKU DESTRUKCYJNYCH WYPACZEŃ W ARCHITEKTURZE
pobrano
360
Mikołaj Heigel I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
THE SPATIAL AND CULTURAL CONTINUITY IN URBAN DEVELOPMENT AND METHODS OF ITS IMPLEMENTATION
CIĄGŁOŚĆ PRZESTRZENNA I KULTUROWA W ZABUDOWIE MIEJSKIEJ I METODY JEJ REALIZACJI
pobrano
364
Katarzyna Krasowska I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
COOPERATION OF CITY AND TECHNICAL UNIVERSITY BASED ON EXAMPLE OF STRATEGIC PLANNING DOCUMENTS
WSPÓŁPRACA MIASTA I UCZELNI TECHNICZNEJ NA PRZYKŁADZIE OPRACOWAŃ STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH
pobrano
357
Anna Stasiak I Politechnika Gdańska, Poland
SPECIFICATION OF PRIVATE ART GALLERIES USED IN THE CENTRAL PART OF OLD TOWN BELGRADE
SPECYFIKA PRYWATNYCH GALERII ARTYSTYCZNYCH ULOKOWANYCH W CENTRALNEJ CZĘŚCI STAREGO MIASTA BELGRADU
HISTORY | HISTORIA
pobrano
384
Joanna Arlet I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
REFORMATION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL ARCHITECTURE IN WESTERN POMERANIA
REFORMACJA I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ ARCHITEKTURY REZYDENCJONALNEJ NA POMORZU ZACHODNIM
pobrano
383
Dorota Janisio - Pawłowska I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
CHURCHES ESTABLISHED AFTER THE SECOND WORLD WAR IN THE WEST POMERANIA AREA – CHARACTERISTICS OF SELECTED OBJECTS
KOŚCIOŁY POWSTAŁE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ W OBSZARZE POMORZA ZACHODNIEGO – CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OBIEKTÓW
pobrano
369
Maciej Płotkowiak I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
THE MEDIEVAL CHURCH OF ST. NICHOLAS IN SZCZECIN - BASED ON RESEARCH CARRIED OUT IN THE YEARS 1999-2007
ŚREDNIOWIECZNY KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA W SZCZECINIE - W ŚWIETLE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LATACH 1999-2007
pobrano
379
Jan Schubert I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
SOLDIERS
KWATERY ŻOŁNIERSKIE NA CMENTARZACH ŻYDOWSKICH W DAWNEJ TWIERDZY KRAKÓW W LATACH 1914 – 1939