|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 38/2019
SPACE & FORM NO 38/2019pobrano
263
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
273
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
346
Qasim Mohammed Basim, Semka Sergey Vladimirovich
THE INVOLVEMENT OF STRUCTURAL SYSTEMS IN AIRPORT TERMINALS FORMING AND ARCHITECTURE
pobrano
281
Jan Cudzik
CHANGES TAKING PLACE IN THE KINETIC ARCHITECTURE OVER THE 20TH AND 21ST CENTURIES
ZMIANY ZACHODZĄCE W ARCHITEKTURZE KINEMATYCZNEJ NA PRZESTRZENI XX I XXI WIEKU
pobrano
270
Oksana Kashuba
ARCHITECTURAL AND URBAN CONTEXT OF INTERNATIONAL AUTOMOBILE CHECK POINTS ON THE WESTERN BORDERS OF UKRAINE
ARCHITEKTONICZNY I URBANISTYCZNY KONTEKST MIĘDZYNARODOWYCH PUNKTÓW KONTROLI NA ZACHODNICH GRANICACH UKRAINY
pobrano
262
Iryna L. Kravchenko, Mariia Khmel
WAYS OF INTEGRATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROFILE SPECIALIZED PREMISES INTO THE STRUCTURE OF A COMPREHENSIVE SCHOOL
pobrano
252
Jan Kurek
CONSERVATION DELEMMAS – THE FATE OF THE TIMBER ORTHODOX CHURCH IN MIĘKISZ STARY
KONSERWATORSKIE DYLEMATY – LOSY DREWNIANEJ CERKWI W MIĘKISZU STARYM
pobrano
243
Paweł Maryńczuk
DIAGRAM IN STUDENTS OF ARCHITECTURE DIDACTIC PROCESS
DIAGRAM W PROCESIE DYDAKTYCZNYM STUDENTÓW ARCHITEKTURY
pobrano
263
Rafał Obuchowicz
INDUSTRY HERITAGE AS TOURIST ATTRACTION – EXISTING RESOURCES AND POSSIBILITIES OF THEIR USE ON THE EXAMPLE OF SELECTED OBJECTS OF SZCZECIN
DZIEDZICTWO POPRZEMYSŁOWE JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA – ISTNIEJĄCE ZASOBY I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW SZCZECINA
pobrano
232
Meryem Alagöz, Pelin Sarıcıoğlu, Marek Woloszyn
EXAMINATION OF SAMPLES PUBLIC BUILDINGS ACCORDING TO ENERGY EFFICIENT
BADANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ASPEKCIE ICH SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
pobrano
236
Oleksandr I. Yanenko
INFORMATION MODELLING AS ONE OF THE BASIC COMPONENTS OF THE ARCHITECTURAL AND PLANNING ORGANISATION OF THE ADAPTIV PUBLIC COMPLEXES
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
242
Kinga Cichocka
ANALYSIS OF SPATIAL DEVELOPMENT STRATEGY OF THE CITY AND PORT IN SZCZECIN
ANALIZA ELEMENTÓW STRATEGII ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA I PORTU W SZCZECINIE
pobrano
238
Tomasz Furmańczyk
SPATIAL PLANNING IN WEST POMERANIA REGION IN 1945-1949
PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA OBSZARZE POMORZA ZACHODNIEGO W LATACH 1945-1949
pobrano
229
Yuliya Idak
INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO THE STUDY OF MORPHOLOGY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS. INTRODUCTION TO CITY MORPHOLOGY
INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO BADAŃ MORFOLOGII: ASPEKTY TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE. WPROWADZENIE DO MORFOLOGII MIASTA
pobrano
219
Katarzyna Spadło, Krzysztof Kaszuba
REGENERATION PROCESS IN DEGRADED ECONOMICALLY AND SOCIALLY RURAL AREAS. CASE STUDY OF WIERZBICA MUNICIPALITY
PROCES REWITALIZACJI NA WIEJSKIM OBSZARZE ZDEGRADOWANYM GOSPODARCZO I SPOŁECZNIE. STUDIUM PRZYPADKU GMINY WIERZBICA
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
240
Halyna Petryshyn, Lubomir Parkhuts
TRADITIONAL SETTLEMENTS AND THE ARCHITECTURE OF BOYKOS WITHIN THE SYNEVYR NATIONAL NATURAL PARK IN UKRAINIAN CARPATHIANS
TRADYCYJNE OSADNICTWO I ARCHITEKTURA BOJKÓW NA TERENIE NARODOWEGO PARKU NATURALNEGO „SYNEVYR” W UKRAIŃSKICH KARPATACH
pobrano
309
Adam M. Szymski
THE LANDSCAPE ARCHITECTURE OF SEASIDE RESORTS ON THE EXAMPLE OF THE UZNAM ISLAND
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KURORTÓW NADMORSKICH NA PRZYKŁADZIE WYSPY UZNAM
HISTORIA | HISTORY
pobrano
235
Jan Kurek
STANISŁAW NIEMCZYK AND HIS PHILOSPHY OF ARCHITECTURE
STANISŁAW NIEMCZYK I JEGO FILOZOFIA ARCHITEKTURY
pobrano
238
Maciej Płotkowiak
RURAL CHURCHES IN THE GREAT SZCZECIN AREA – AN ATTEMPT OF RESOURCE CHARACTERISTIC
KOŚCIOŁY WIEJSKIE NA OBSZARZE WIELKIEGO SZCZECINA – CHARAKTERYSTYKA ZASOBU