EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 38/2019
SPACE & FORM NO 38/2019pobrano
14
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
11
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
17
Qasim Mohammed Basim, Semka Sergey Vladimirovich
THE INVOLVEMENT OF STRUCTURAL SYSTEMS IN AIRPORT TERMINALS FORMING AND ARCHITECTURE
pobrano
9
Jan Cudzik
CHANGES TAKING PLACE IN THE KINETIC ARCHITECTURE OVER THE 20TH AND 21ST CENTURIES
ZMIANY ZACHODZĄCE W ARCHITEKTURZE KINEMATYCZNEJ NA PRZESTRZENI XX I XXI WIEKU
pobrano
8
Oksana Kashuba
ARCHITECTURAL AND URBAN CONTEXT OF INTERNATIONAL AUTOMOBILE CHECK POINTS ON THE WESTERN BORDERS OF UKRAINE
ARCHITEKTONICZNY I URBANISTYCZNY KONTEKST MIĘDZYNARODOWYCH PUNKTÓW KONTROLI NA ZACHODNICH GRANICACH UKRAINY
pobrano
13
Iryna L. Kravchenko, Mariia Khmel
WAYS OF INTEGRATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROFILE SPECIALIZED PREMISES INTO THE STRUCTURE OF A COMPREHENSIVE SCHOOL
pobrano
9
Jan Kurek
CONSERVATION DELEMMAS – THE FATE OF THE TIMBER ORTHODOX CHURCH IN MIĘKISZ STARY
KONSERWATORSKIE DYLEMATY – LOSY DREWNIANEJ CERKWI W MIĘKISZU STARYM
pobrano
6
Paweł Maryńczuk
DIAGRAM IN STUDENTS OF ARCHITECTURE DIDACTIC PROCESS
DIAGRAM W PROCESIE DYDAKTYCZNYM STUDENTÓW ARCHITEKTURY
pobrano
7
Rafał Obuchowicz
INDUSTRY HERITAGE AS TOURIST ATTRACTION – EXISTING RESOURCES AND POSSIBILITIES OF THEIR USE ON THE EXAMPLE OF SELECTED OBJECTS OF SZCZECIN
DZIEDZICTWO POPRZEMYSŁOWE JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA – ISTNIEJĄCE ZASOBY I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW SZCZECINA
pobrano
7
Meryem Alagöz, Pelin Sarıcıoğlu, Marek Woloszyn
EXAMINATION OF SAMPLES PUBLIC BUILDINGS ACCORDING TO ENERGY EFFICIENT
BADANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ASPEKCIE ICH SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
pobrano
7
Oleksandr I. Yanenko
INFORMATION MODELLING AS ONE OF THE BASIC COMPONENTS OF THE ARCHITECTURAL AND PLANNING ORGANISATION OF THE ADAPTIV PUBLIC COMPLEXES
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
10
Kinga Cichocka
ANALYSIS OF SPATIAL DEVELOPMENT STRATEGY OF THE CITY AND PORT IN SZCZECIN
ANALIZA ELEMENTÓW STRATEGII ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA I PORTU W SZCZECINIE
pobrano
13
Tomasz Furmańczyk
SPATIAL PLANNING IN WEST POMERANIA REGION IN 1945-1949
PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA OBSZARZE POMORZA ZACHODNIEGO W LATACH 1945-1949
pobrano
6
Yuliya Idak
INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO THE STUDY OF MORPHOLOGY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS. INTRODUCTION TO CITY MORPHOLOGY
INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO BADAŃ MORFOLOGII: ASPEKTY TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE. WPROWADZENIE DO MORFOLOGII MIASTA
pobrano
6
Katarzyna Spadło, Krzysztof Kaszuba
REGENERATION PROCESS IN DEGRADED ECONOMICALLY AND SOCIALLY RURAL AREAS. CASE STUDY OF WIERZBICA MUNICIPALITY
PROCES REWITALIZACJI NA WIEJSKIM OBSZARZE ZDEGRADOWANYM GOSPODARCZO I SPOŁECZNIE. STUDIUM PRZYPADKU GMINY WIERZBICA
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
12
Halyna Petryshyn, Lubomir Parkhuts
TRADITIONAL SETTLEMENTS AND THE ARCHITECTURE OF BOYKOS WITHIN THE SYNEVYR NATIONAL NATURAL PARK IN UKRAINIAN CARPATHIANS
TRADYCYJNE OSADNICTWO I ARCHITEKTURA BOJKÓW NA TERENIE NARODOWEGO PARKU NATURALNEGO „SYNEVYR” W UKRAIŃSKICH KARPATACH
pobrano
11
Adam M. Szymski
THE LANDSCAPE ARCHITECTURE OF SEASIDE RESORTS ON THE EXAMPLE OF THE UZNAM ISLAND
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KURORTÓW NADMORSKICH NA PRZYKŁADZIE WYSPY UZNAM
HISTORIA | HISTORY
pobrano
9
Jan Kurek
STANISŁAW NIEMCZYK AND HIS PHILOSPHY OF ARCHITECTURE
STANISŁAW NIEMCZYK I JEGO FILOZOFIA ARCHITEKTURY
pobrano
11
Maciej Płotkowiak
RURAL CHURCHES IN THE GREAT SZCZECIN AREA – AN ATTEMPT OF RESOURCE CHARACTERISTIC
KOŚCIOŁY WIEJSKIE NA OBSZARZE WIELKIEGO SZCZECINA – CHARAKTERYSTYKA ZASOBU