EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 37/2019
SPACE & FORM NO 37/2019pobrano
280
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
262
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
323
Bohdan Cherkes, Oksana Dyachok
PROBLEMS OF MAINTENANCE OF SACRAL BUILDINGS ON AN EXAMPLE IN SMALL CITIES AND VILLAGES OF WESTERN PODILLYA
PROBLEMS OF MAINTENANCE OF SACRAL BUILDINGS ON AN EXAMPLE IN SMALL CITIES AND VILLAGES OF WESTERN PODILLYA
pobrano
291
ANNA PAVLOVA
STRUCTURAL MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ORDER SYSTEM IN LVIV ARCHITECTURE OF INTERWAR PERIOD
STRUKTURALNA ANALIZA MORFOLOGICZNA PORZĄDKU ARCHITEKTONICZNEGO W ARCHITEKTURZE LWOWA OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO
pobrano
292
Maciej Piekarski
STRUCTURAL FORM AS A MATERIAL FOR SHAPING AN ARCHITECTURAL WORK
FORMA STRUKTURALNA JAKO TWORZYWO DLA KSZTAŁTOWANIA DZIEŁA ARCHITEKTONICZNEGO
pobrano
283
Agata Pięt
MULTIFUNCTIONALITY OF THE CHOSEN CONTEMPORARY RAILWAY STATIONS
WIELOFUNKCYJNOŚĆ WYBRANYCH, WSPÓŁCZESNYCH DWORCÓW KOLEJOWYCH
pobrano
363
Agnieszka Wojciechowska
THE PREFABRICATE RESIDENTIAL AREAS ON THE EXAMPLE OF „SZCZECIN SYSTEM”
PREFABRYKOWANE BUDOWNICTWO WIELORODZINNE NA PRZYKŁADZIE "SYSTEMU SZCZECIŃSKIEGO"
pobrano
248
Grzegorz Wojtkun
BETWEEN IMPRESSIONISM IN PAINTING, ARTISTIC CRAFT AND AVANT-GARDE IN ARCHITECTURE. CREATING INDEPENDENCE AND ITS AFTERMATH
MIĘDZY IMPRESJONIZMEM W MALARSTWIE, RZEMIOSŁEM ARTYSTYCZNYM A AWANGARDĄ W ARCHITEKTURZE. TWÓRCZA NIEZALEŻNOŚĆ I JEJ NASTĘPSTWA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
276
Marcin Dudek
REVITALISATION OF THE BROWNFIELD LAND ON THE EXAMPLE OF THE FORMER BETHLEHEM STEEL
REWITALIZACJA TERENÓW POHUTNICZYCH NA PRZYKŁADZIE DAWNEJ HUTY BETHLEHEM
pobrano
234
Iryna Kyrhyzbaieva
PROBLEMS OF FUNCTIONING OF THE PEDESTRIAN SPACE IN THE LVIV CITY
PROBLEMY FUNKCJONOWANIA PRZESTRZENI DLA PIESZYCH W MIEŚCIE LWÓW
pobrano
231
Alicja Świtalska
GARUDA WISNU KENCANA – THE SYMBOL OF BALI ISLAND
POSĄG GARUDA WISNU KENCANA – NOWY SYMBOL WYSPY BALI
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
220
Mariia Brych
PECULIARITIES OF MEMORIAL OPEN-AIR MUSEUMS SPACE FORMATION
pobrano
236
Wiesława Gadomska
URBAN HORTICULTURE – AGRICULTURE WITHIN THE LANDSCAPE OF NEW YORK CITY
MIEJSKIE OGRODNICTWO – AGROKULTURA W KRAJOBRAZIE NOWEGO JORKU
pobrano
212
Dawid Soszyński
RIVER IN THE MARGINS? CONTEMPORARY DEVELOPMENT OF RURAL RIVERSIDE AREAS. AN EXAMPLE OF THE MIDDLE WIEPRZ
RZEKA NA MARGINESIE? O WSPÓŁCZESNYM ZAGOSPODAROWANIU WIEJSKICH TERENÓW NADRZECZNYCH. PRZYKŁAD ŚRODKOWEGO WIEPRZA
HISTORIA | HISTORY
pobrano
241
Iryna L. Kravchenko
DEVELOPMENT OF THE ARCHITECTURE OF THE INFORMAL EDUCATION INSTITUTION IN THE PERIOD BETWEEN THE END OF THE 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTURY INSTYTUCJI NIEFORMALNEJ EDUKACJI W OKRESIE KOŃCA XIX I POCZĄTKU XX WIEKU
pobrano
289
Iryna Pohranychna
THE ARCHITECTURE OF PALACE AND PARK COMPLEXES OF THE LATE XVIII - THE EARLY XIX CENTURIES BY JAKUB KUBICKI WITHIN POLAND
ARCHITEKTURA PAŁACOWO-PARKOWYCH KOMPLEKSÓW JAKUBA KUBICKIEGO W POLSCE (PÓŹNY XVIII – WCZESNY XIX WIEK)
pobrano
238
Bartłomiej Sroka
WORKERS’ ESTATES 1840-1960 - HOUSING STANDARDS
OSIEDLA ROBOTNICZE 1840-1960 - STANDARDY MIESZKANIOWE
CYFROWE MIASTA | DIGITAL CITIES
pobrano
193
Adam Zwoliński
GEOMETRICAL STRUCTURE OF PUBLIC SPACES IN VIRTUAL CITY MODELS. EXPLORING URBAN MORPHOLOGY BY HIERARCHY OF OPEN SPACES
GEOMETRYCZNA STRUKTURA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W WIRTUALNYCH MODELACH MIAST. BADANIE MORFOLOGII MIASTA POPRZEZ STRUKTURĘ PRZESTRZENI OTWARTYCH