EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 36/2018
SPACE & FORM NO 36/2018pobrano
366
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
291
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
411
Marek Czyński
CULTURE OF SPATIAL BEHAVIOR IN RESIDENTIAL ENVIRONMENT
KULTURA ZACHOWAŃ PRZESTRZENNYCH W ŚRODOWISKU MIESZKANIOWYM
pobrano
317
Oksana Fomenko, Andrey Izbash
NEW SPECIALIZATIONS IN THE PROFESSION ARCHITECT
NOWE SPECJALIZACJE W ZAWODZIE ARCHITEKTA
pobrano
300
Łukasz Rosiak
MISSION OF ARCHITECT IN PARTICIPATION DESIGN
MISJA ARCHITEKTA W PROJEKTOWANIU PARTYCYPACYJNYM
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
286
Robert Barełkowski
DELUSION OF THE AUTHORITY OF ARBITRARY DOCTRINE. SUBJECTIVISM AND THE OBJECTIVIZATION OF EXPERT EVALUA-TION OF ARCHITECTURAL HERITAGE
MIRAŻ AUTORYTETU ARBITRALNEJ DOKTRYNY. SUBIEKTYWIZM A OBIEKTYWIZOWANIE EKSPERCKIEJ OCENY DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO
pobrano
292
Arkadiusz Polewka, Agnieszka Lamprecht
THE ARCHITECTURAL INSTALLATION – A DYDACTIC TOOL IN REAL SPACE RESEARCH
INSTALACJA ARCHITEKTONICZNA – NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE W BADANIACH PRZESTRZENI RZECZYWISTEJ
pobrano
315
Аndriy Savchuk
NEW WOODEN RECREATIONAL OBJECTS OF THE CARPATHIAN REGION OF UKRAINE.FEATURES OF ARCHITECTURAL AND PLANNING DECISIONS
NOWE DREWNIANE OBIEKTY REKREACYJNE KARPACKIEGO REGIONU UKRAINY. WŁAŚCIWOŚCI ARCHITEKTONICZNO-PLANISTYCZNE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
287
Robert Barełkowski
ENHANCED DECISION PROCESS. PERSPECTIVES AND RISKS FOR THE FRAMEWORK OF SOCIAL PARTICIPATION IN URBAN DESIGN
WSPOMAGANIE PROCESU DECYZYJNEGO. PERSPEKTYWY I RYZYKA PODSTAW SPOŁECZNEJ PARTYCYPACJI W PROJEKTOWANIU URBANISTYCZNYM
pobrano
268
Aneta Bura
COHOUSING – AN INTENDED NEIGHBOURHOOD
COHOUSING - ZAMIERZONE SĄSIEDZTWO
pobrano
241
Monika Maria Cysek-Pawlak
INCREASED DENSITY AS A NEW URBANISM PRINCIPLE FOR URBAN REGENERATION
ZWIĘKSZONA GĘSTOŚĆ ZABUDOWY JAKO ZASADA NOWEGO URBANIZMU W PROCESIE ODNOWY STRUKTUR MIEJSKICH
pobrano
270
Klara Czyńska
TALL BUILDINGS IN HISTORICAL URBAN CONTEXT – ANALYSIS OF SELECTED EXAMPLES
ZABUDOWA WYSOKA W HISTORYCZNYM KONTEKŚCIE MIASTA – ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW
pobrano
246
Olga Gazińska
CHANGES IN ROAD INFRASTRUCTURE IN SMART CITY DEVELOPEMENT MODEL OF SZCZECIN, POLAND
ZMIANY W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ W MODELU ROZWOJU SMART CITY W SZCZECINIE
pobrano
209
Tamara Mazur, Evgeniya Korol
PUBLIC SPACES DEVELOPMENT IN URBAN BLOCK STRUCTURE OF THE GREATER CITY HISTORICAL CENTER – EVIDENCE FROM LVIV
ROZWÓJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W STRUKTURZE ZABUDOWY KWARTAŁOWEJ HISTORYCZNEGO CENTRUM DUŻEGO MIASTA -NA PRZYKŁADZIE LWOWA
pobrano
257
Katarzyna Myślińska
PUBLIC SPACE FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED IN ARCHITECTURAL DESIGN – SELECTED ISSUES
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DLA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM – WYBRANE ZAGADNIENIA
pobrano
234
Kinga Rybak-Niedziołka, Izabela Myszka-Stąpór
ECOLOGICAL, LANDSCAPE AND SOCIAL VALUES OF GREEN SPACES
WARTOŚCI EKOLOGICZNE, PRZESTRZENNE I SPOŁECZNE TERENÓW ZIELENI
pobrano
249
Marek Sietnicki
SPATIAL STRUCTURES OF RESIDENTIAL AREAS IN FLOODING AREAS AND POLDERS. COMPARATIVE ANALYSIS
STRUKTURY PRZESTRZENNE ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH NA TERENACH ZALEWOWYCH I POLDERACH. ANALIZA PORÓWNAWCZA
HISTORIA | HISTORY
pobrano
242
Piotr Arlet
BARRACA VALENCIANA – A HUT FROM THE GULF OF VALENCIA
BARRACA VALENCIANA – CHATA ZNAD ZATOKI WALENCKIEJ
pobrano
294
Elżbieta Czekiel-Świtalska
SPATIAL PLANNING AND ECONOMIC ISSUES IN POLAND AFTER 1945
PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ASPEKTY EKONOMICZNE W POLSCE PO 1945 ROKU
pobrano
256
Klara Czyńska
A BRIEF HISTORY OF TALL BUILDINGS IN THE CONTEXT OF CITYSCAPE TRANSFORMATION IN EUROPE
ZARYS HISTORII ZABUDOWY WYSOKIEJ W KONTEKŚCIE TRANSFORMACJI KRAJOBRAZOWEJ MIAST EUROPEJSKICH
pobrano
234
Jan Kurek
WOODEN ARCHITECTURE IN STUDIES BY TADEUSZ OBMIŃSKI
ARCHITEKTURA DREWNIANA W BADANIACH TADEUSZA OBMIŃSKIEGO
pobrano
266
Alicja Świtalska
THE ARCHITECTURE OF POLICE CITY AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES - SELECTED BUILDINGS
ARCHITEKTURA POLIC NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU - WYBRANE OBIEKTY
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
266
WOJCIECH KOSIŃSKI
OUTLINE OF PAST LANDSCAPE ARCHITECTURE INFLUENCED BY TAO – BASED ON EXAMPLES SELECTED FROM CHINESE METROPOLISES
ZARYS DAWNEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU O WPŁYWACH IDEI TAO – NA PRZYKŁADACH WYBRANYCH Z CHIŃSKICH METROPOLII