|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 34/2018
SPACE & FORM NO 34/2018pobrano
372
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
362
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
383
Robert Masztalski, Agnieszka Wicińska
ANALISYS OF SHARE OF ACTS OF LOCAL LAW IN THE URBAN STRUCTURE SHAPING PROCESS OF SELECTED SMALL CITIES OF THE WROCŁAW SUB-REGION
ANALISYS OF SHARE OF ACTS OF LOCAL LAW IN THE URBAN STRUCTURE SHAPING PROCESS OF SELECTED SMALL CITIES OF THE WROCŁAW SUB-REGION
pobrano
405
Alicja Tupieka-Buszmak
CULTURE AND MUSICAL LIFE SOCIAL CAPITAL AND THE CITY’S IDENTITY
KULTURA I ŻYCIE MUZYCZNE A KAPITAŁ SPOŁECZNY I TOŻSAMOŚĆ MIASTA
pobrano
398
Barbara Wycichowska
PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SMALL TOWNS. LEGISLATURE AND PRACTICE
PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MAŁYCH MIAST. USTAWODAWSTWO I PRAKTYKA
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
385
Jerzy Obolewicz
SAFE CONSTRUCTION BUILDINGS IN URBAN CONSTRUCTION
BEZPIECZNE OBIEKTY BUDOWLANE W ZABUDOWIE MIEJSKIEJ
pobrano
358
Aleksander Owerczuk
THE MEANING OF WOODEN HISTORIC ARCHITECTURE IN THE CULTURAL HERITAGE OF SMALL TOWNS IN THE PODLASIE REGION ON THE BASIS OF BIELSK PODLASKI1
ZNACZENIE ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W DZIEDZICTWIE KULTUROWYM MAŁYCH MIAST NA PODLASIU NA PRZYKŁADZIE BIELSKA PODLASKIEGO
pobrano
350
Zbigniew W. Paszkowski
NEW LOOK OVER THE HOUSING ARCHITECTURAL PLANNING IN SUB-SAHARAN AFRICA
NOWE SPOJRZENIE NA PLANOWANIE ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ W AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ
pobrano
483
Dorota Petryk
HEALTH RESORT’S PAST AND THE UNIQUE ARCHITECTURE OF OTWOCK, NEAR WARSAW, AS ITS POTENTIAL GROWTH FACTORS. GUREWICZ EXAMPLE
LETNISKOWO – UZDROWISKOWA PRZESZŁOŚĆ ORAZ UNIKATO-WY STYL ARCHITEKTONICZNY JAKO POTENCJALNA SZANSA ROZWOJU PODWARSZAWSKIEGO OTWOCKA. PRZYKŁAD GUREWICZA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
329
Reyad Aljad
THE DEVELOPMENT OF THE MASTER PLAN OF THE CITY OF SABHA AS A REFLECTION OF MODERNIZATION TRENDS IN THE URBAN DEVELOPMENT OF LIBYA IN THE 1970-2000
pobrano
313
Maria Dankowska, Katarzyna Zaborska
ENCHANTED HORSE CARRIAGE, ENCHANTED CABMAN, ENCHANTED HORSE – HERITAGE AND IDENTITY IN URBAN DEVELOPMENT MODELS, SELECTED ASPECTS AND EXAMPLES
ZACZAROWANA DOROŻKA, ZACZAROWANY DOROŻKARZ, ZACZAROWANY KOŃ – DZIEDZICTWO I TOŻSAMOŚĆ W MODELACH ROZWOJU MIAST, WYBRANE ASPEKTY I PRZYKŁADY
pobrano
352
Małgorzata Denis
SELECTED ISSUES REGARDING SMALL COMPACT CITY – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
WYBRANE ZAGADNIENIA MAŁE MIASTO ZWARTE - PLUSY I MINUSY
pobrano
403
Wiesława Gadomska, Wioletta Wasylik
ANALYSIS OF THE GREEN SYSTEM IN CIECHOCINEK HEALTH RESORT
ANALIZA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W UZDROWISKU CIECHOCINEK
pobrano
333
Anna Majewska
CULTURAL VALUES AS DEVELOPMENT POTENTIAL FOR SMALL MAZOVIAN CITIES ON THE EXAMPLE OF RAWA MAZOWIECKA
WARTOŚCI KULTUROWE JAKO POTENCJAŁ ROZWOJOWY MAŁYCH MIAST MAZOWSZA NA PRZYKŁADZIE RAWY MAZOWIECKIEJ
pobrano
333
Magdalena Markiewicz
RESILIENCE OF LOCAL DEVELOPMENT IN THE REGION OF WARMIA AND MAZURY
PRĘŻNOŚĆ ROZWOJU LOKALNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
pobrano
394
Piotr Łodziński
REVITALIZATION OF HEALTH RESORT BASED ON THE EXAMPLE OF THE SMALL TOWN SUPRAŚL
REWITALIZACJA UZDROWISKA NA PRZYKŁADZIE MAŁEGO MIASTA SUPRAŚL
pobrano
375
Grażyna Sakson, Joanna Jaskułowska
GREEN INFRASTRUCTURE IN SMALL TOWNS AS AN ELEMENT OF SUSTAINABLE STORMWATER MANAGEMENT
ZIELONA INFRASTRUKTURA W MAŁYCH MIASTACH JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI
pobrano
332
Krzysztof Skalski
CULTURAL HERITAGE OF SMALL CITIES AS A VECTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN REVITALIZATION PROGRAMS
DZIEDZICTWO KULTUROWE MAŁYCH MIAST JAKO WEKTOR ROZWOJU GOSPODARCZEGO W PROGRAMACH REWITALIZACJI
pobrano
343
Joanna Tomczak
SACRED SPACE AS ONE OF THE CITY-FORMING FACTORS ON THE EXAMPLE OF ŁÓDŹ
PRZESTRZEŃ SACRUM JAKO JEDEN Z CZYNNIKÓW MIASTOTWÓRCZYCH NA PRZYKŁADZIE ŁODZI