|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 24 / Zeszyt 1_2015
space & FORM no 24 / Part 1_2015Editor
pobrano
1012
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
1918
WOJCIECH KOSIŃSKI
Theory and practice of creating a total metropolis the exmple of Beijing
Teoria i praktyka kreowania metropolii totalnej na przykładzie Pekinu
pobrano
1510
MAREK DĄBSKI | MARGOT DUDKIEWICZ | WOJCIECH DURLAK | ALEKSANDRA KONOPIŃSKA-MAMEJ
Significance and development of green in the vicinity of hospital
Rola i kształtowanie zieleni w otoczeniu szpitali
pobrano
1707
TOMASZ KOZŁOWSKI
Towards clear expression
Ku wyrazistej ekspresji
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
1269
ALEKSANDER SERAFIN
Trends in the contemporary automotive exhibition buildings: three cases of architectural expression
Tendencje we współczesnym wystawiennictwie samochodowym: trzy przypadki ekspresji architektonicznej
pobrano
1386
ERNESTYNA SZPAKOWSKA-LORANC
Narration of contemporary museum buildings
Narracja współczesnych budynków muzealnych
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
1377
IRENE CURULLI
Industrial urban landscapes. The dismissed canal areas of b5 in the Netherlands as case study
Miejskie krajobrazy przemysłowe. Obszar b5 kanałów w Holandii jako studium przypadku
pobrano
1732
SŁAWOMIR GZELL
Localisation on the water - what does it mean today for the city?
Nadwodna lokalizacja - co to dziś oznacza dla miasta?
pobrano
1375
YULIYA IDAK | IRYNA RUSANOVA
Modern trends in urbanization processes in the western region of Ukraine at the turn of XX-XI century
Współczesne trendy w procesach urbanizacji w zachodnim regionie Ukrainy na przełomie XX-XXI wieku
pobrano
1378
YARYNA ONUFRIV
Theoretical bases and research methods in visual quality of the landscape within the context of landscape and spatial organization of ski resorts
Teoretyczne podstawy i metody badań wizualnej jakości krajobrazu w kontekście przestrzennej organizacji kompleksów narciarskich
pobrano
1272
BOGDAN POSATSKYY | YULIYA IDAK
Development areas of lviv region small border cities centres (e.g. Mostyska and Rava-Ruska)
Kierunki rozwoju centrów małych przygranicznych miast obwodu lwowskiego (na przykładzie Mościsk i Rawy Ruskiej)
pobrano
1250
YARYNA SENKOVSKA
The tendencies of industrial restructuring on the example of Lviv city
Tendencje w restrukturyzacji obszarów przemysłowych na przykładzie Lwowa
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
1800
HELENA FREINO
Protection of cultural landscape in nature conservation areas. Legal aspects and instruments for the implementation of protection as exemplified by the Drawa National Park
Ochrona krajobrazu kulturowego na obszarach chronionej przyrody. Aspekty prawne i instrumenty wdrażania ochrony na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego
pobrano
1595
ALEKSANDRA LIS | IGA SOLECKA
Recreation and playing site in urban space
Rekreacja i tereny do zabawy w tkance miejskiej
HISTORIA | HISTORY
pobrano
1401
ARLET JOANNA
Contribution of lake Como architects in dissemination of the renaissance through Europe, by example of de Pario family
Rola architektów znad jeziora como w rozprzestrzenianiu się renesansu w Europie na przykładzie rodziny Pario
pobrano
1566
MICHAŁ PSZCZÓŁKOWSKI
Searching the identity. National form in comparison to phenomena of Czech and Slovak (Czechoslovak) architecture in the 1st half of the 20th century
W poszukiwaniu własnej tożsamości. Forma narodowa na tle zjawisk w architekturze czeskiej i słowackiej (czechosłowackiej) w pierwszej połowie XX wieku
pobrano
1432
GRZEGORZ WOJTKUN
Development of modern architecture and housing of Sweden - avant-garde without revolution
Kształtowanie się nowoczesnej szwedzkiej architektury i mieszkalnictwa - Awangarda bez rewolucji