EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 24 / Zeszyt 2_2015
space & FORM no 24 / Part 2_2015Editor
pobrano
625
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
1007
SŁAWOMIR GZELL
European city needs help
Europejskie miasto potrzebuje pomocy
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
763
HELENA FREINO
Plan of conservation activities for the cultural heritage of the Drawa National Park as exemplified by preserved timber framing and wooden construction artefacts
Plan działań ochronnych dziedzictwa kulturowego Drawieńskiego Parku Narodowego na przykładzie zachowanych obiektów budownictwa ryglowego i drewnianego
pobrano
701
TETIANA KAZANTSEVA
Evolution of the polychromy in Lviv architecture of the 14th - the first half of the 17th century
Ewolucja polichromii w architekturze Lwowa w okresie od XIV wieku do pierwszej połowy XVII wieku
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
716
PAWEŁ GODZINA
Urban villages strategy in Seattle implementation of smart growth
Strategia "urban villages" w Seattle jako przykład wdrażania zasad smart growth
pobrano
937
ANNA HOBLYK
Newtonian analog method in modeling the effects of urban planning self-organization
Analogowa metoda Newtona w modelowaniu efektów samoorganizacji planowania przestrzennego
pobrano
891
ANNA OKOŃ
Back to the sources. Odra's role in Wrocław. Spatial and functional problems and directions of development
Powrót do źródeł. Rola Odry we Wrocławiu. Problemy przestrzenno-funkcjonalne oraz kierunki rozwoju i zagospodarowania
pobrano
736
HALYNA PETRYSHYN
Cultural waterfront of the city Copenhagen
Kulturowe waterfront Kopenhagi
pobrano
689
TOMASZ WASZCZUK
Londyn-docklands - adaptacja do polskich warunków Transformations of brownfields located close to water reservoirs supporting the image of a city. London-docklands - adaptation to polish conditions
TOMASZ WASZCZUK Przekształcenia zdegradowanych terenów poprzemysłowych zlokalizowanych przy zbiornikach wodnych - wsparcie obrazu miasta.
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
778
KLARA CZYŃSKA
Impact of tall buildings on the attractiveness of urban landscape - on the example of selected European cities
Wpływ zabudowy wysokiej na atrakcyjność krajobrazu miejskiego - na przykładzie wybranych miast europejskich
pobrano
903
KASPER JAKUBOWSKI
"Unapparent beauty". The role of urban wastelands for the shaping of a new category of city parks
"Piękno nieoczywiste". Rola miejskich nieużytków w kształtowaniu nowej kategorii parków miejskich
pobrano
892
JURIJ KRYWORUCZKO
The phenomenon of the borderlands of time: mount Athos
Fenomen pogranicza czasu: góra Athos
pobrano
706
MAGDALENA RZESZOTARSKA-PAŁKA
Playing with green - green in architecture
Gra w zielone - zieleń w architekturze
pobrano
795
ANNA STANIEWSKA
A living landscape - an introductory programme of public participation in historic village renewal
Krajobraz żyjący - wstępny program partycypacji społecznej w odnowie wsi historycznej
HISTORIA | HISTORY
pobrano
703
MICHAŁ PSZCZÓŁKOWSKI
Struggling for the style. Searching for national forms in architecture of Yugoslav countries in the first half of the 20th century
Walka o styl. Poszukiwania form narodowych w architekturze krajów jugosłowiańskich w I połowie XX wieku