EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 23 / Zeszyt 2_2015
space & FORM no 23 / Part 2_2015Editor
pobrano
631
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
708
KRYSTYNA PAPRZYCA
Places-Non Places In the space of small towns
Miejsca - nie-miejsca w przestrzeniach małych miasteczek
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
922
ZBIGNIEW KĘSEK
Zakopane - Tradition and identity
Zakopane - Tradycja i tożsamość
pobrano
862
STANISŁAW KRZAKLEWSKI
Upgrading of town identity signs illustrated with an example of the orchid house in Łańcut
Rewitalizacja znaków tożsamości miasta na przykładzie storczykarni w Łańcucie
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
661
WOJCIECH BARTOSZCZUK
Analysis of planning regulations that enable preserving local archtectural features - study of Otwock
Analiza ustaleń planistycznych umożliwiających zachowanie lokalnych cech architektury na przykładzie Otwocka
pobrano
1215
MAŁGORZTA DENIS | ANNA MAJEWSKA
Józefów city in the suburban area of Warsaw as a matter of planning in the era of sustainable development
Miasto Józefów w strefie podmiejskiej Warszawy jako podmiot działań planistycznych w dobie zrównoważonego rozwoju
pobrano
771
JUSTYNA JUCHIMIUK
The energy revitalisation of towns in the aspect of using renewable energy sources
Energetyczna rewitalizacja miast w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
pobrano
690
AGNIESZKA KARDAŚ | AGNIESZKA TUREK
Effects of revitalization programs in selected small cities
Efekty realizacji programów rewitalizacji na przykładzie wybranych małych miast
pobrano
810
JUSTYNA KOBYLARCZYK
Size of the small city
Wielkość małego miasta
pobrano
1031
MARIUSZ ŁYSIEŃ
Spatial problems of waterfront public areas in small and medium towns - selected examples
Problemy przestrzenne terenów nadwodnych małych i średnich miast na wybranych przykładach
pobrano
1138
ANNA MAJWSKA | PAULINA SIWIK
Protection of spatial identity as a chance of revitalization of Kozienice
Ochrona tożsamości przestrzennej miasta szansą na rewitalizację Kozienic
pobrano
927
LUBA SMIRNOWA
Existing and potential factors of revitalisation of Byczyna town
Istniejące oraz potencjalne czynniki rewitalizacyjne Byczyny
pobrano
643
RAFAŁ URBANIAK
Value of modern city - is it saved?
Wartość współczesnego miasta - czy ocalona?
pobrano
927
DOROTA WANTUCH-MALTA
Transformations and multiform of public urban spaces of small western european cities
Przeobrażenia przestrzeni publicznej w małych miastach Europy zachodniej
pobrano
859
ADAM ZWOLIŃSKI
Prospects and potentials of revitalization of public spaces in small cities. Analysis of spatial continuity and geometrical parameters of urban structure in environment of 3d city models
Szanse i możliwości rewitalizacji przestrzeni publicznych małych miast. Analiza ciągłości przestrzennej i struktury geometrycznej układu urbanistycznego w środowisku modeli 3d miast.
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
955
MARIA AGAJEW | BARBARA WYCICHOWSKA
The way of using the landscape values of the watercourses in the small towns of the Łódź region
Wykorzystanie walorów krajobrazowych cieków w małych miastach regionu łódzkiego
pobrano
643
IGA GRZEŚKOW
Revitalization of green areas Wabrzezno opportunity to improve the quality of the public space of the small city
Rewitalizacja terenów zieleni Wąbrzeźna szansą na poprawę jakości przestrzeni publicznej małego miasta
pobrano
889
KATARZYNA PAŁUBSKA
Hidden value of small towns in eastern Poland - building identity through open public spaces
Ukryte wartości małych miast polski wschodniej - budowanie tożsamości poprzez otwarte przestrzenie publiczne
pobrano
563
MARCIN SPYRA
Small cities as an element of cross-border landscape exemplified in the Pradziad euroregion
Małe miasta jako element krajobrazu transgranicznego na przykładzie fragmentu euroregionu Padziad
pobrano
1282
KINGA TKACZ
Revitalization of Coal Mine Belchatow, as an opportunity for the development of small towns
Rewitalizacja terenów KWB "Bełchatów" jako szansa na rozwój małych miast
HISTORIA | HISTORY
pobrano
1133
MONIKA ADAMSKA
Medieval market squares as individual and attractive public space of small-sized towns in opole voivodeship
Średniowieczne rynki atrakcyjną i indywidualną przestrzenią publiczną małych miast województwa opolskiego
pobrano
920
JOANNA ARLET | PIOTR ARLET
Timber-framing buildings in towns and cities of Western Pomerania, issues and chances to survive
Zabytkowe budynki ryglowe w miastach i miasteczkach Pomorza Zachodniego, problemy i szanse przetrwania