|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 23/ZeszyT 1_2015
space & FORM no 23 / PART 1_2015Editor
pobrano
1038
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
1966
WOJCIECH KOSIŃSKI
The art of urban design in relation to China - the outline of the evolu-tion. A characteristic of the selected small towns
Sztuka urbanistyki na tle Chin - zarys ewolucji. Charakterystyka wybranych małych miast
pobrano
1762
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW PASZKOWSKI
Small towns in Poland and their opportunities of implementation of cohesion policy and integrated revitalization
Małe miasta w Polsce i ich szanse rozwoju wobec wdrażania polityki spójności i rewitalizacji zintegrowanej
pobrano
1608
EWA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH
Small towns in Cornwall
Małe miasta Kornwalii
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
1410
JACEK CZUBIŃSKI
Revitalisation of historical urban and architectural ensembles in selected spa towns located in the valley of the river Prut in the Hutsul region
Rewitalizacja historycznych układów urbanistyczno-architektonicznych w wybranych miejscowościach uzdrowiskowych położonych w dolinie rzeki Prut na Huculszczyźnie
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
1280
HANNA HREHOROWICZ-GABER
Cultural heritage as an element used in the process of revitalization of small Croatian towns
Dziedzictwo kulturowe jako element wykorzystywany w procesie rewitalizacji małych miast chorwackich
pobrano
1186
BOGUSZ MODRZEWSKI | KINGA RYBAK
Urban leed-nd rating on the example of Osiedle Podleśne, Iława
Ocena urbanistyczna leed-nd na przykładzie osiedla podleśnego w Iławie
pobrano
1852
LESZEK ŚWIĄTEK
Vacant city. Resilience concept in small and medium sized towns regeneration process
Miasta spustoszone. Koncepcja rezyliencji w procesie rewitalizacji małych i średnich miast
HISTORIA | HISTORY
pobrano
1642
AGNIESZKA FITTA
In search of lost splendor - opportunities and threats of revitalization of Jarosław
W poszukiwaniu utraconego blasku - szanse i zagrożenia rewitalizacji Jarosławia
pobrano
4038
ŁUKASZ ŁUKASZEWSKI
Archeological and architectural remnants of Sztum region as a factor of its tourist activation and urban revitalization
Relikty archeologiczne i architektoniczne w rejonie Sztumu, jako czynnik aktywizacji turystycznej i rewitalizacji urbanistycznej miasta
pobrano
1267
PIOTR OPAŁKA
Gluchołazy - chances and dangers of development
Głuchołazy - szanse i zagrożenia rozwoju
pobrano
1111
HALINA RUTYNA
A small town with the view on health resort
Małe miasto z widokiem na uzdrowisko
pobrano
671
AN WRANA | AGNIESZKA FITTA
A difficult heritage of multiculturalism. Zamość and Lubartów: two examples from Lubelszczyzna region
Trudne dziedzictwo wielokulturowości. Zamość i Lubartów: dwa przykłady z Lubelszczyzny