EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 22/ZeszyT 3_2014
space & FORM no 22 / PART 3_2014Editor
pobrano
530
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
806
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
The struggle of the values for existence in space
Walka wartości o byt w przestrzeni
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
519
ROBERT BAREŁKOWSKI
Problems of the implementation of participatory design in Poland
Problemy implementacji projektowania partycypacyjnego w Polsce
pobrano
671
ERNESTYNA SZPAKOWSKA-LORANC
Architectural pop-narratives
Architektoniczne pop-narracje
pobrano
983
GRZEGORZ WOJTKUN
Modern housing in the USA and principles of the European avant-garde in architecture
Nowoczesne mieszkalnictwo w Stanach Zjednoczonych a pryncypia europejskiej awangardy w architekturze
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
826
MARCIN FURTAK | MILENA MOJECKA
Designing greenery on wildlife crossings in the context of existing experiences and regulations
Kształtowanie zieleni na przejściach dla zwierząt w kontekście istniejących doświadczeń i uregulowań prawnych
pobrano
693
ANNA SOŁTYSIK
Wooden roman-catholic and orthodox churches in Carpathian landscape
Drewniane kościoły i cerkwie w krajobrazie Karpat
HISTORIA | HISTORY
pobrano
592
BEATA AFELTOWICZ
Piotr Zaremba as an "onomastic expert"
Piotr Zaremba jako "onomasta"
pobrano
566
LECHOSŁAW CZERNIK
International postgraduate education programs of nineties implemented at Technical University of Szczecin
Międzynarodowe programy kształcenia podyplomowego lat 90 realizowane na Politechnice Szczecińskiej
pobrano
581
ALEKSANDRA GRZEMSKA
Everyday life in the records of Piotr Zaremba
Codzienność w zapiskach Piotra Zaremby
pobrano
500
SŁAWOMIR IWASIÓW
The Europe of Piotr Zaremba
Europa Piotra Zaremby
pobrano
570
DOROTA KOZARYN
"Talking about oneself" in Piotr Zaremba's memories of the Szczecin city mayor
"Mówienie o sobie" w Piotra Zaremby wspomnieniach prezydenta Szczecina
pobrano
646
KRYSTYNA MIESZKOWSKA
Postgraduate course of town and regional planning for developing countries 1966 - 1990
Podyplomowe studium urbanistyki i planowania regionalnego dla krajów rozwijających się 1966 - 1990
pobrano
618
MAREK WOŁOSZYN
The beginnings of architecture education in Szczecin, the role of the professor Dr. Eng. Peter Zaremba
Początki nauczania architektury w Szczecinie, rola prof. dr. inż. Piotra Zaremby