|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 22/Zeszyt 2_2014
space & FORM no 22 / PART 2_2014Editor
pobrano
1126
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
1639
OKSANA BILINSKA
Drawing capitals of classical orders at the early stages of architectural activity
Rysowanie głowic klasycznych porządków architektonicznych na wczesnych etapach działalności architektonicznej
pobrano
1543
MARCIN KOKOSZKIEWICZ
Surprise in architecture
Zaskoczenie w architekturze
pobrano
1696
JAN KUREK
Wooden synagogues - the present reactivation
Drewniane bożnice - współczesna reaktywacja
pobrano
1655
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Values in the space of architecture
Wartości w przestrzeni architektury
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
1785
OLHA KRYVORUCHKO
The markets in urban environment: methods of research and analysis (by the example of Vienna city)
Metody badań rynków w środowisku miejskim na przykładzie Wiednia
pobrano
1411
MARCELI ŁASOCHA
Protection of architectural and landscape values in local spatial plans based on the example of the old part of Podgórze in Krakow. Part 2
Ochrona walorów architektonicznych i krajobrazowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Starego Podgórza w Krakowie. Część 2
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
1785
BEATA MALINOWSKA-PETELENZ
European images of the sacred, or from 'the mirror of the world' to 'a poetic vision of otherness'. Landscape and urban sketches. Part 2
Europejskie wcielenia sacrum, czyli od "zwierciadła świata" do "poetyckiej wizji inności". Szkice krajobrazowo-urbanistyczne. Część 2
pobrano
2410
IZABELA SYKTA
Evolution of the idea of progress and visions of future encoded in the landscapes, architectural structures and displays of world exhibitions - from Brussels 1958 to Osaka 1970
Ewolucja idei postępu i wizji miast przyszłości zapisana w krajobrazach, obiektach i pokazach wystaw światowych - od Brukseli 1958 do Osaki 1970
pobrano
1623
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Values in space - architectural and landscape perspectiv
Wartości w przestrzeni - ujęcie architektoniczno-krajobrazowe
HISTORIA | HISTORY
pobrano
1559
JOLANTA KOPACZ
Herder, Grundtvig, Dahl - creators of the national romantic style in scandinavian architecture and art
Herder, Grundtvig, Dahl - twórcy idei narodowego romantyzmu w architekturze i sztuce skandynawskiej
pobrano
1206
HALINA RUTYNA
Resilience of a small health resort
Rezyliencja małego uzdrowiska