|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 22/ZeszYT 1_2014
space & FORM no 22 / PART 1_2014Editor
pobrano
1119
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
1811
WOJCIECH KOSIŃSKI
The polish triptych
Tryptyk polski
pobrano
1487
JULIANA PETROVSKA
Social, economic and cultural drivers of artistic education formation at architectural school of lviv polytechnic during the interwar period 1919-1939
Społeczno-ekonomiczne i kulturowe czynniki mające wpływ na kształtowanie się edukacji artystycznej w szkole architektonicznej Politechniki Lwowskiej w okresie międzywojennym 1919-1939
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
1469
JAKUB BIL
Evidence based design for contemporary healthcare fascillities
Współczesne projektowanie obiektów służby zdrowia oparte na dowodach naukowych
pobrano
1503
BILOUS YULIA
The effect of functional characteristics of art centres on their space formation
Wpływ charakterystyk funkcjonalnych centrum artystycznych na kształtowanie ich przestrzeni
pobrano
1603
TETYANA KAZANTSEVA | STANISLAV MYHAL
Aesthetic tendencies in the architectural and landscape design driven by natural shapes
Tendencje estetyczne w projektowaniu architektury i krajobrazu napędzane przez kształtów naturaln
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
1435
KLARA CZYŃSKA
Tall buildings and the cityscape of Milano
Zabudowa wysoka a krajobraz Mediolanu
pobrano
1293
ANNA HOBLYK
Gaussian law and its application in resolving urban planning problems
pobrano
1520
ARTUR JASIŃSKI
New York - twelve years after 9/11 attack
Nowy York - dwanaście lat po zamachu z 11 września