EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 21/2014
space & FORM no 21 / 2014Editor
pobrano
667
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
1473
WOJCIECH KOSIŃSKI
The city - witness of history: the good and the bad, the beauty and the ugliness
Miasto - świadek historii: dobro i zło, piękno i brzydota
pobrano
1257
JACEK KONOPACKI
Augmented reality as a tool supporting assessment and decision-making processes in architecture and spatial planning
Rozszerzona rzeczywistość - jako narzędzie wspomagające procesy analityczno-decyzyjne w architekturze i planowaniu przestrzennym
pobrano
1119
ANNA MIELNIK
Hans Kollhoff. The continuation of the European city image
Hans Kollhoff. Kontynuowanie wizerunku miasta europejskiego
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
1189
JOANNA JADWIGA BIAŁKIEWICZ
Problems of practical exercise of monuments prevention on the example of activities of the voivodeship monument conservator in relation to the palace in Bieganowo
Problemy praktycznego sprawowania ochrony zabytków na przykładzie działań wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do pałacu w Bieganowie
pobrano
831
SOLOMIYA HANETS
Transformation of post-industrial building volumes
Przekształcenie bryl architectury poprszemyslowej
pobrano
794
MACIEJ JAMROŻY
Computer digital design of building energy economics within integrated investment process. Technical and legal implications.
Komputerowe projektowanie ekonomiki energetycznej budynku w zintegrowanym procesie projektowm. Implikacje prawne i techniczne.
pobrano
759
TETYANA KAZANTSEVA SOLOMIYA PONKALO
Classification of facade decoration of secession buildings built by I. Levynsky company in Lviv
Klasyfikacja dekoracji elewacji budynków okresu secesji wykonanych przez spółkę I. Lewyńskiego we Lwowie
pobrano
1032
TOMASZ KOZŁOWSKI
From intentional expressionism to metaphor
Od ekspresjonizmu intencjonalnego do metafory
pobrano
1110
PIOTR MICHAŁ PATOCZKA
Nature and culture of the Kerala province in India - traditional and modern construction in harmony with the environment
Natura i kultura prowincji Kerala w Indiach - tradycyjne i współczesne budowanie w zgodzie z otoczeniem
pobrano
799
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA
Problems of the color revitalization of the large panel system housing estates in Poland - between art and kitsch
Problemy rewitalizacji kolorystycznej osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty w Polsce - między sztuką a kiczem
pobrano
915
GRZEGORZ WOJTKUN
Between traditionalism in housing and modernity
Między tradycjonalizmem w mieszkalnictwie a nowoczesnością
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
1161
YULIYA IDAK | ANDRIY IHNATYUK | VITALIY BOLYUH
The prerequisites for formation of tourism infrastructure in Ukrainian Carpathians (for example massif of Chornohora)
Wytyczne do kształtowania infrastruktury turystycznej w ukraińskich Karpatach (na przykładzie masywu Czarnohora)
pobrano
1076
WIESŁAWA GADOMSKA | WOJCIECH GADOMSKI
The high Line Park - public space as a result of post-industrial heritage of western Manhattan revitalisation
Park High Line - przestrzeń publiczna jako rezultat rewitalizacji postindustrialnego dziedzictwa zachodniego Manhattanu
pobrano
661
ANNA HOBLYK
Aggregate potential of the city: model, structure and method of its calculation on the example of a residential district in Lviv
Skumulowany potencjał miasta: model, struktura i metodyka jego obliczenia na przykładzie dzielnicy mieszkaniowej Lwowa
pobrano
1163
HALYNA PETRYSHYN | TETYANA KAZANTSEVA
Architectural sketches in system of urban education
Szkice architektoniczne w systemie edukacji urbanistycznej
pobrano
652
OKSANA KLISHCH
Evolution of light environment in Lviv
Ewolucja środowiska światła we Lwowie
pobrano
1432
MARTYNA KOZAK
Sound map of Poland
Mapy dźwiękowe w Polsce
pobrano
1272
MARCELI ŁASOCHA
Protection of architectural and landscape values in local spatial plans based on the example of the old part of Podgórze in Krakow. Part 1
Ochrona walorów architektonicznych i krajobrazowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Starego Podgórza w Krakowie, cz.1
pobrano
985
IZABELA SYKTA
Evolution of the idea of progress and visions of future cities encoded in the landscapes, architectural structures and shows of world exhibitions - from London 1851 to New York 1939
Ewolucja idei postępu i wizji miast przyszłości zapisana w krajobrazach, obiektach i pokazach wystaw światowych - od Londynu 1851 do Nowego Jorku 1939
pobrano
866
GENNADIJ SZULGA | JARYNA ONUFRIW
Current trends in the development of mountain resorts designed for winter sports in the eastern Carpathians in the chine Chornogory
Obecne tendencje rozwojowe górskich kompleksów służących uprawianiu sportów zimowych w Karpatach Wschodnich w paśmie Czarnohory
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
742
MACIEJ DACHOWSKI
The observation tower in Świątniki Górne
Wieża widokowa w Świątnikach Górnych
pobrano
953
ANNA DŁUGOZIMA | MATEUSZ REJ
Contemporary trends in European cemeteries design
Współczesne tendencje w projektowaniu cmentarzy w Europie
pobrano
1071
KRZYSZTOF GARDJEW
Alternative public transport in Cracow in the context of the landscape - design of high-speed railway (SKA)
Alternatywna komunikacja miejska w Krakowie w kontekście krajobrazowym - projekt szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA)
pobrano
1258
KATARZYNA HODOR | MAGDALENA VOGT
The revitalisation project as a tool to revival and regenerate the object's value illustrated with an example of Oberau castle
Projekt rewitalizacji jako narzędzie aktywizacji i odbudowy wartości na przykładzie otoczenia zamku wodnego Oberau
pobrano
1377
LAURA KLIMCZAK
New landscape protection instruments: an outline of the bill of amendments of the polish landscape protection law
Nowe narzędzia ochrony krajobrazu - zarys zmian legislacyjnych w projekcie tzw. ustawy o ochronie krajobrazu
pobrano
697
MALWINA MIKOŁAJCZYK
Topiaries - forms of plants creating space
Topiary - formy roślinne budujące przestrzeń
pobrano
950
ANETA SARGA
The influence of Bernatka footbridge on the functional and spatial structure of Cracow's Kazimierz and Podgórze
Wpływ kładki "Bernatka" na strukturę funkcjonalno- przestrzenną krakowskiego Kazimierza i Podgórza
pobrano
1015
ANNA STANIEWSKA
Park landscape of Cracow - latent potential
Parkowy krajobraz Krakowa - drzemiący potencjał
pobrano
740
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Sculpture and monument in urban enclosure
Rzeźba i pomnik w miejskim wnętrzu architektoniczno-krajobrazowym
HISTORIA | HISTORY
pobrano
826
HALYNA KOZNARSKA
The formation of the space-and-planning structure of ukrainian stone churches in the territory of galicia at the end of the 18th - early 20th century
Kształtowanie struktury przestrzennej cerkwi ziemi halickiej w końcu XVII do początku XX wieku