|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 20/2013
space & FORM no 20 / 2013Editor
pobrano
1112
SPIS TREŚCI
pobrano
1211
ADAM-MARIA SZYMSKI
DWADZIEŚCIA NUMERÓW "PRZESTRZENI I FORMA" W 9 LAT 2005-2013
pobrano
1687
WALDEMAR MARZĘCKI
TWENTIETH ISSUE OF THE "SPACE AND FORM" JOURNAL - WORK SUMMARY IN COMPARISON TO OTHER ARCHITECTURE JOURNALS
DWUDZIESTE WYDANIE CZASOPISMA "PRZESTRZEŃ I FORMA" - PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI NA TLE INNYCH PERIODYKÓW O TEMATYCE ARCHITEKTONICZNEJ
TEORIA
pobrano
1540
WOJCIECH KOSIŃSKI
WELL-BEING AND BEAUTY - PEOPLE FRIENDLY PLACES IN THE MODERNIST CITIES AFTER 1945: IDEAS, PROJECTS, IMPLEMENTATIONS
DOBRO I PIĘKNO - MIEJSCA PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI W MIASTACH MODERNISTYCZNYCH PO 1945: IDEE, PROJEKTY, REALIZACJE
pobrano
1777
ALEKSANDRA SATKIEWICZ-PARCZEWSKA
NOVEL METHOD OF MUSIC TO ARCHITECTURE TRANSPOSITION
AUTORSKA METODA TRANSPOZYCJI MUZYKI NA ARCHITEKTURĘ
ARCHITEKTURA
pobrano
1272
JAKUB BIL
IDENTITY OF ARCHITECTURAL OBJECTS IN A VIRTUAL ENVIROMENT
TOŻSAMOŚĆ OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM
pobrano
1638
MAŁGORZATA GAJDA
TERRORISM INFLUENCE OVER PUBLIC BUILDINGS SECURING
WPŁYW TERRORYZMU NA ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
pobrano
1544
TOMASZ KOZŁOWSKI
FORMS OR SPECIAL CASES OF EXPRESSIONISM
NOWE FORMY, ALBO SZCZEGÓLNE PRZYPADKI EKSPRESJONIZMU NEW
pobrano
1542
ANNA MIELNIK
GIUSEPPE TERRAGNI AND HIS WORKS - BETWEEN PAST, PRESENT AND FUTURE
GIUSEPPE TERRAGNI I JEGO DZIEŁA - MIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ, TERAŹNIEJSZOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ
pobrano
1353
MIŁOSZ RACZYŃSKI
THE BASIC FUNCTIONS OF THE CONTEMPORARY GLASS FACADE. BUILDING PHYSICS
PODSTAWOWE FUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ SZKLANEJ FASADY W ASPEKCIE ZAGADNIEŃ FIZYKI BUDOWLI
pobrano
1267
GRZEGORZ WOJTKUN
GLORIOUS AND SHAMEFUL ATTITUDES AND EVENTS IN THE HISTORY OF MODERN MOVEMENT IN ARCHITECTURE
CHLUBNE I NIECHLUBNE POSTAWY I WYDARZENIA W DZIEJACH RUCHU NOWOCZESNEGO W ARCHITEKTURZE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
1245
ANNA KATARZYNA ANDRZEJEWSKA
URBAN PLANNING - THEORY AND PRACTICE
PLANOWANIE PRZESTRZENNE - TEORIA A PRAKTYKA
pobrano
1172
MARINA BURLAKOVA
THE SPACE IN THE FUTURE. ISSUES, TERMS, CONCEPTS
PRZESTRZEŃ PRZYSZŁOŚCI. ZAGADNIENIA, WARUNKI, KONCEPCJE
pobrano
1344
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
PREPARATION STAGES OF LOCAL PLAN OF SPATIAL DEVELOPMENT
FAZY SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH
pobrano
1517
LECHOSŁAW CZERNIK
INTEGRATION OF FUNCTIONAL AREAS IN TERMS OF TERRITORIAL COHESION AND CROSS-BORDER LINKAGES
INTEGRACJA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W ASPEKCIE SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ I TRANSGRANICZNYCH POWIĄZAŃ
pobrano
1246
JAKUB IGNACY GOŁĘBIEWSKI
BOTTOM-UP INITIATIVE IN REVITALISATION - CASE STUDY OF DETROIT
ODDOLNA INICJATYWA SPOŁECZNA W PROCESIE REWITALIZACJI MIASTA - STUDIUM PRZYPADKU DETROIT
pobrano
1527
ANNA HOBLYK
TRANSFORMATION OF URBAN SPACE: TASKS AND METHODS OF STUDY
TRANSFORMACJA PRZESTRZENI URBANISTYCZNEJ ZADANIA I METODY BADAŃ
pobrano
1577
ERNESTYNA SZPAKOWSKA
CHARACTERISTICS OF THE COMPOSITION OF THE CHOSEN EXAMPLES OF IDEAL CITIES MOTIVATED BY SOCIAL VISION. PART II
CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYCJI WYBRANYCH PRZYKŁADÓW MIAST IDEALNYCH, MOTYWOWANYCH WIZJĄ SPOŁECZNĄ. CZĘŚĆ II
pobrano
1211
YEVHEN VORONYCH
VISUAL POLLUTION OF URBAN SPACE IN LVIV
WIZUALNE ZANIECZYSZCZENIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ LWOWA
KRAJOBRAZ
pobrano
2068
OKSANA BIELECKA-ŁAŃCZAK
FORGOTTEN TRADITION OF VINEYARDS IN SZCZECIN- THE PAST AND FUTURE
ZAPOMNIANA TRADYCJA SZCZECIŃSKICH WINNIC- PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
pobrano
1220
MARCIN FURTAK
THE NATURE AND FUNCTION OF GREEN SPACE ASSOCIATED WITH RESIDENTIAL DEVELOPMENT
PÓŁPRYWATNE OGRÓDKI FRONTOWE - WAŻNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI STACJONARNEJ, NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA OFICERSKIEGO W KRAKOWIE
pobrano
1772
DOROTA JOPEK
HIGH LINE - PARK ON THE TRACK
HIGH LINE - PARK NA TORACH
pobrano
1105
PRZEMYSŁAW KOWALSKI, MIŁOSZ ZIELIŃSKI
LANDSCAPE TRAITS OF RIVER-SPRINGS OCCURRENCE
KRAJOBRAZOWE WSKAŹNIKI WYSTĘPOWANIA ŹRÓDEŁ
pobrano
1819
BEATA MALINOWSKA-PETELENZ
EUROPEAN IMAGES OF THE SACRED, OR FROM "THE MIRROR OF THE WORLD" TO "A POETIC VISION OF OTHERNESS". LANDSCAPE AND URBAN SKETCHES. PART I.
EUROPEJSKIE WCIELENIA SACRUM, CZYLI OD "ZWIERCIADŁA ŚWIATA" DO "POETYCKIEJ WIZJI INNOŚCI". SZKICE KRAJOBRAZOWO-URBANISTYCZNE. CZĘŚĆ I
pobrano
1220
WITOLD PAU BURKIEWICZ
ARCHITEKTA NICOLAU RUBIÓ I TUDURÍ LA TAMARITA, THE UNUSUAL BARCELONIAN GARDEN OF AN ARCHITECT NICOLAU RUBIÓ I TUDURÍ
A TAMARITA, NIEZWYKŁY BARCELOŃSKI OGRÓD
pobrano
2418
MAGDALENA SUŁKOWSKA
REWITALIZATION OF DESTROYED CIVIC SUBURBS AREA WITH LANDSCAPE MERITS
REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO MIEJSKIEGO OBSZARU PERYFERYJNEGO O WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
HISTORIA
pobrano
1563
JOANNA JADWIGA BIAŁKIEWICZ
THE HISTORY OF THE PALACE OF BIEGANOWO (DISTRICT OF WRZEŚNIA) AND THE MANNER OF ITS USAGE ON THE BACKGROUND OF THE HISTORICAL TRANSFORMATION ON THE 100TH ANNIVERSARY OF ITS CREATION
DZIEJE PAŁACU W BIEGANOWIE (POWIAT WRZEŚNIA) I SPOSÓB JEGO UŻYTKOWANIA NA TLE PRZEMIAN HISTORYCZNYCH W SETNĄ ROCZNICĘ BUDOWY
pobrano
1480
AGNIESZKA FITTA
JAROSŁAW - TRACES OF MULTICULTURALISM. PART II
JAROSŁAW - ŚLADY WIELOKULTUROWOŚCI. CZĘŚĆ II