EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 19/2013
space & FORM no 19 / 2013Editor
pobrano
155
SPIS TREŚCI
TEORIA
pobrano
311
WOJCIECH KOSIŃSKI
Well-being and beauty - places friendly to the people in pre-modern cities. Ideas, projects, implementations
Dobro i piękno - miejsca przyjazne człowiekowi w miastach przed modernistycznych. Idee, projekty, realizacje
pobrano
294
JAN KUREK
IN SEARCH OF BEAUTY - ABOUT THE ARCHITECTURAL CREATIVE ACTIVITY OF WOJCIECH LEŚNIKOWSKI
W POSZUKIWANIU PIĘKNA - RZECZ O TWÓRCZOŚCI WOJCIECHA LEŚNIKOWSKIEGO
pobrano
422
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
THE FINANCIAL RESULTS PROGNOSIS OF ADOPTING THE LOCAL PLAN OF SPATIAL DEVELOPMENT AND THE MUNICIPAL BUDGET
PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO A BUDŻET GMINY
ARCHITEKTURA
pobrano
226
MIKOŁAJ BIAŁKO
HOUSING NEEDS OF THE CONTEMPORARY SOCIETIES
POTRZEBY MIESZKANIOWE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW
pobrano
314
PIOTR BRZEZIŃSKI
SYSTEMATICS OF RAILWAY WATER TOWERS IN THE KUYAVIAN - POMERANIAN REGION
SYSTEMATYKA KUJAWSKO-POMORSKICH KOLEJOWYCH WIEŻ CIŚNIEŃ
pobrano
380
ANNA MARTYKA
MUZEALNYCH CHILDREN'S EDUCATION IN MUSEUM SPACES
EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH
pobrano
348
ANNA MIELNIK
RATIONALITY AND RATIONALISM IN ARCHITECTURE
RACJONALNOŚĆ I RACJONALIZM W ARCHITEKTURZE
pobrano
346
MIŁOSZ RACZYŃSKI
THE TYPES OF MODERN GLASS FACADE. IN SEARCH OF THE IDEA OF CONTINUITY OF THE CUBOIDAL FORM. PART FIVE
RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ SZKLANEJ FASADY. W POSZUKIWANIU CIĄGŁOŚCI IDEI PROSTOPADŁOŚCIENNEJ FORMY. CZĘŚĆ PIĄTA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
380
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
NECESSARY CHANGES IN LOCAL PLAN OF SPATIAL DEVELOPMENT IN POLAND
KONIECZNE ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM W POLSCE
pobrano
283
ANNA MAURER
RESTORING RIVER TO THE CITY IN THE CONTEXT OF REVITALIZATION OF FORMER INDUSTRIAL CITIES - SELECTED EXAMPLES
PRZYWRÓCENIE RZEKI MIASTU W KONTEKŚCIE REWITALIZAJI MIAST POPRZEMYSŁOWYCH - WYBRANE PRZYKŁADY
pobrano
249
ALEKSANDRA OBRAŁ
THE REVITALIZATION PROJECT OF PUBLIC SPACE ALONG SOLIDARNOŚCI AVENUE IN NOWA HUTA
PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH WZDŁUŻ ALEI SOLIDARNOŚCI W NOWEJ HUCIE
pobrano
369
ERNESTYNA SZPAKOWSKA
CHARACTERISTICS OF THE CHOSEN EXAMPLES OF IDEAL CITIES MOTIVATED BY SOCIAL VISION. PART I
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW MIAST IDEALNYCH, MOTYWOWANYCH WIZJĄ SPOŁECZNĄ. CZĘŚĆ I
pobrano
361
ANNA ZABDYR-JAMRÓZ
RESTORING RIVER TO THE CITY INTOWN SQUARE AND COURTYARD - PARTICIPATION AND ANTYCYPATIONS PROBLEMS
MIEJSKI PLAC I PODWÓRKO A PARTYCYPACJA I ANTYCYPACJA
KRAJOBRAZ
pobrano
244
WITOLD PAU BURKIEWICZ
SPANISH-ARABIC GARDENS AND ANTONIO GAUDI'S GARDENS; TWO STYLES OF EUROPEAN GARDEN ART
OGRODY HISZPAŃSKO-ARABSKIE ORAZ OGRODY ANTONIO GAUDIEGO, DWA STYLE EUROPEJSKIEJ SZTUKI OGRODOWEJ
pobrano
259
ANNA GAŁECKA-DROZDA
LANZAROTE CÉSAR MANRIQUE'S ARTWORKS IN SERVICE OF LANZAROTE'S LANDSCAPE PROTECTION
TWÓRCZOŚĆ CÉSARA MANRIQUE W SŁUŻBIE OCHRONY KRAJOBRAZU
pobrano
309
KASPER JAKUBOWSKI
URBAN GREEN SPACE SYSTEMS AS A TOOL FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT OF A CITY
SYSTEMY TERENÓW ZIELENI KANWĄ EKOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA
pobrano
224
PRZEMYSŁAW KOWALSKI, MIŁOSZ ZIELIŃSKI
SOCIO-CULTURAL DETERMINANTS OF THE PERCEPTION OF SPRINGS IN THE LANDSCAPE
SPOŁECZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA POSTRZEGANIA ŹRÓDEŁ W KRAJOBRAZIE
pobrano
296
DOROTA KRUG
SCULPTURES IN PUBLIC SPACES AND THEIR LANDSCAPE CONTEXT
RZEŹBY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ A ICH KONTEKST KRAJOBRAZOWY
pobrano
263
NATALIA POCHEĆ, AGNIESZKA WÓJCIK
THE PRACTICE OF USING MODERN CONSTRUCTION MATERIALS IN RESTORING HISTORICAL GARDENS
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZY REWALORYZACJI OGRODÓW HISTORYCZNYCH
pobrano
306
SANDRA RUS
SOUND GARDEN CONCEPTUAL DESIGN
PROJEKT KONCEPCYJNY PARKU DŹWIĘKOWEGO
HISTORIA
pobrano
245
AGNIESZKA FITTA
JAROSŁAW - TRACES OF MULTICULTURALISM. PART I
JAROSŁAW - ŚLADY WIELOKULTUROWOŚCI. CZĘŚĆ I
pobrano
205
ANNA SOŁTYSIK
TRADITION AND THE PRESENT IN ARCHITECTURE OF RURAL AREAS IN NORWAY AND NORTHERN RUSSIA
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ W ARCHITEKTURZE OBSZARÓW WIEJSKICH NORWEGII I ROSJI PÓŁNOCNEJ