EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 19/2013
space & FORM no 19 / 2013Editor
pobrano
521
SPIS TREŚCI
TEORIA
pobrano
810
WOJCIECH KOSIŃSKI
Well-being and beauty - places friendly to the people in pre-modern cities. Ideas, projects, implementations
Dobro i piękno - miejsca przyjazne człowiekowi w miastach przed modernistycznych. Idee, projekty, realizacje
pobrano
1021
JAN KUREK
IN SEARCH OF BEAUTY - ABOUT THE ARCHITECTURAL CREATIVE ACTIVITY OF WOJCIECH LEŚNIKOWSKI
W POSZUKIWANIU PIĘKNA - RZECZ O TWÓRCZOŚCI WOJCIECHA LEŚNIKOWSKIEGO
pobrano
1423
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
THE FINANCIAL RESULTS PROGNOSIS OF ADOPTING THE LOCAL PLAN OF SPATIAL DEVELOPMENT AND THE MUNICIPAL BUDGET
PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO A BUDŻET GMINY
ARCHITEKTURA
pobrano
678
MIKOŁAJ BIAŁKO
HOUSING NEEDS OF THE CONTEMPORARY SOCIETIES
POTRZEBY MIESZKANIOWE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW
pobrano
814
PIOTR BRZEZIŃSKI
SYSTEMATICS OF RAILWAY WATER TOWERS IN THE KUYAVIAN - POMERANIAN REGION
SYSTEMATYKA KUJAWSKO-POMORSKICH KOLEJOWYCH WIEŻ CIŚNIEŃ
pobrano
899
ANNA MARTYKA
MUZEALNYCH CHILDREN'S EDUCATION IN MUSEUM SPACES
EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH
pobrano
856
ANNA MIELNIK
RATIONALITY AND RATIONALISM IN ARCHITECTURE
RACJONALNOŚĆ I RACJONALIZM W ARCHITEKTURZE
pobrano
814
MIŁOSZ RACZYŃSKI
THE TYPES OF MODERN GLASS FACADE. IN SEARCH OF THE IDEA OF CONTINUITY OF THE CUBOIDAL FORM. PART FIVE
RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ SZKLANEJ FASADY. W POSZUKIWANIU CIĄGŁOŚCI IDEI PROSTOPADŁOŚCIENNEJ FORMY. CZĘŚĆ PIĄTA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
1229
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
NECESSARY CHANGES IN LOCAL PLAN OF SPATIAL DEVELOPMENT IN POLAND
KONIECZNE ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM W POLSCE
pobrano
667
ANNA MAURER
RESTORING RIVER TO THE CITY IN THE CONTEXT OF REVITALIZATION OF FORMER INDUSTRIAL CITIES - SELECTED EXAMPLES
PRZYWRÓCENIE RZEKI MIASTU W KONTEKŚCIE REWITALIZAJI MIAST POPRZEMYSŁOWYCH - WYBRANE PRZYKŁADY
pobrano
706
ALEKSANDRA OBRAŁ
THE REVITALIZATION PROJECT OF PUBLIC SPACE ALONG SOLIDARNOŚCI AVENUE IN NOWA HUTA
PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH WZDŁUŻ ALEI SOLIDARNOŚCI W NOWEJ HUCIE
pobrano
838
ERNESTYNA SZPAKOWSKA
CHARACTERISTICS OF THE CHOSEN EXAMPLES OF IDEAL CITIES MOTIVATED BY SOCIAL VISION. PART I
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW MIAST IDEALNYCH, MOTYWOWANYCH WIZJĄ SPOŁECZNĄ. CZĘŚĆ I
pobrano
828
ANNA ZABDYR-JAMRÓZ
RESTORING RIVER TO THE CITY INTOWN SQUARE AND COURTYARD - PARTICIPATION AND ANTYCYPATIONS PROBLEMS
MIEJSKI PLAC I PODWÓRKO A PARTYCYPACJA I ANTYCYPACJA
KRAJOBRAZ
pobrano
625
WITOLD PAU BURKIEWICZ
SPANISH-ARABIC GARDENS AND ANTONIO GAUDI'S GARDENS; TWO STYLES OF EUROPEAN GARDEN ART
OGRODY HISZPAŃSKO-ARABSKIE ORAZ OGRODY ANTONIO GAUDIEGO, DWA STYLE EUROPEJSKIEJ SZTUKI OGRODOWEJ
pobrano
652
ANNA GAŁECKA-DROZDA
LANZAROTE CÉSAR MANRIQUE'S ARTWORKS IN SERVICE OF LANZAROTE'S LANDSCAPE PROTECTION
TWÓRCZOŚĆ CÉSARA MANRIQUE W SŁUŻBIE OCHRONY KRAJOBRAZU
pobrano
709
KASPER JAKUBOWSKI
URBAN GREEN SPACE SYSTEMS AS A TOOL FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT OF A CITY
SYSTEMY TERENÓW ZIELENI KANWĄ EKOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA
pobrano
611
PRZEMYSŁAW KOWALSKI, MIŁOSZ ZIELIŃSKI
SOCIO-CULTURAL DETERMINANTS OF THE PERCEPTION OF SPRINGS IN THE LANDSCAPE
SPOŁECZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA POSTRZEGANIA ŹRÓDEŁ W KRAJOBRAZIE
pobrano
981
DOROTA KRUG
SCULPTURES IN PUBLIC SPACES AND THEIR LANDSCAPE CONTEXT
RZEŹBY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ A ICH KONTEKST KRAJOBRAZOWY
pobrano
984
NATALIA POCHEĆ, AGNIESZKA WÓJCIK
THE PRACTICE OF USING MODERN CONSTRUCTION MATERIALS IN RESTORING HISTORICAL GARDENS
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZY REWALORYZACJI OGRODÓW HISTORYCZNYCH
pobrano
941
SANDRA RUS
SOUND GARDEN CONCEPTUAL DESIGN
PROJEKT KONCEPCYJNY PARKU DŹWIĘKOWEGO
HISTORIA
pobrano
612
AGNIESZKA FITTA
JAROSŁAW - TRACES OF MULTICULTURALISM. PART I
JAROSŁAW - ŚLADY WIELOKULTUROWOŚCI. CZĘŚĆ I
pobrano
553
ANNA SOŁTYSIK
TRADITION AND THE PRESENT IN ARCHITECTURE OF RURAL AREAS IN NORWAY AND NORTHERN RUSSIA
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ W ARCHITEKTURZE OBSZARÓW WIEJSKICH NORWEGII I ROSJI PÓŁNOCNEJ