|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 18/2012
space & FORM no 18 / 2012Editor
pobrano
1043
SPIS TREŚCI
TEORIA
pobrano
1461
WOJCIECH KOSIŃSKI
Well-being and beauty - places friendly to the people in pre-modern cities. Ideas, projects, implementations
Dobro i piękno - miejsca przyjazne człowiekowi w miastach przed modernistycznych. Idee, projekty, realizacje
pobrano
1335
JAROSŁAW BONDAR
Creative teaching - heuristic methods
Dydaktyka przyjazna twórczości - metody heurystyczne
pobrano
1430
JACEK KONOPACKI
Suitability of consumer 3D FDM printers as a tool to create architectural models
Przydatność konsumenckich drukarek 3D w technologii FDM do tworzenia modeli architektonicznych
pobrano
1448
ELIZA OWCZAREK
Singleness in architecture
Pojedynczość w architekturze
pobrano
1653
ERNESTYNA SZPAKOWSKA
Issues of ideal and conceptual cities in XIX - XX centuries
Zagadnienia miast idealnych i koncepcyjnych w XIX - XXI wieku
pobrano
1580
KATARZYNA ZWOLAK-FERBER
Drawing as a form of thinking
Rysowanie jako forma myślenia
ARCHITEKTURA
pobrano
1367
ANNA MARTYKA
Children in museum, museum for children
Dzieci w muzeum, muzeum dla dzieci
pobrano
1349
ANNA MIELNIK
Contemporary minimalistic tendencies in architecture of single-family houses. Part IV.
Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część czwarta
pobrano
1294
KRZYSZTOF WIĘCEK
The space for the literature - a construction system to support reading in the city
Przestrzeń dla literatury - system budowlany do obsługi czytelnictwa w mieście
pobrano
1266
GRZEGORZ WOJTKUN
From the socialist to the social housing
Od mieszkalnictwa socjalistycznego do mieszkalnictwa socjalnego
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
1303
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
The environment in single-family housing real estate development - legal aspects
Kształtowanie otoczenia budynku w zabudowie jednorodzinnej - aspekty prawne
pobrano
1312
ROBERT ŁUCKA
Signed space
Przestrzeń sygnowana
KRAJOBRAZ
pobrano
1601
JOANNA SZWED
Contemporary tendencies and possibilities of using exterior lighting for the purpose of the promotion and development of the city - light festival
Współczesne tendencje i możliwości wykorzystania oświetlenia zewnętrznego w promocji i rozwoju miasta - festiwal światła
pobrano
1261
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
The usage of social research in city landscape design practice
Wykorzystanie badań społecznych w praktyce projektowania krajobrazu miejskiego
HISTORIA
pobrano
1568
HALINA RUTYNA
Neo-gothic orthodox church of the Holy Apostles Peter and Paul in Stargard Szczecinski. Part 2: Conservation project
Neogotycka cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim. Cz. 2.: Projekt konserwatorski
pobrano
1478
HALINA RUTYNA
Church of the Holy Spirit in Stargard Szczeciński Part 3: Monument and values
Kościół Ducha Świętego w Stargardzie Szczecińskim. Cz. 3.: Zabytek i wartości
pobrano
1160
EWA ŻURAKOWSKA
Dominikus Böhm's Artistic Works in Silesia - part 3
Twórczość Dominikusa Böhma na Śląsku - część 3.