EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 17/2012
space & FORM no 17 / 2012Editor
pobrano
688
SPIS TREŚCI
TEORIA
pobrano
751
WOJCIECH KOSIŃSKI
Architecture in Former and Contemporary Townscape of Cracow - on the Background of Nowadays Transformation in Cities
Architektura w dawnym i współczesnym krajobrazie Krakowa - na tle najnowszych przekształceń miast
pobrano
1098
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
The Concept of a City
Idea miasta
pobrano
662
ERNESTYNA SZPAKOWSKA
Atlas of Ideal Cities. XVI-XVIII Century
Atlas miast idealnych. XVI - XVIII wiek
pobrano
996
AGNIESZKA ZIMNICKA
Visual Language of Local Development Strategies in Poland
Język graficzny strategii rozwoju gmin w Polsce
ARCHITEKTURA
pobrano
824
JOANNA I PIOTR ARLET
Haubarg - Frisian House in Shape of a Pyramid
Haubarg - Fryzyjski dom w kształcie piramidy
pobrano
934
MARCIN FURTAK
Palace-Parks Revitalization Issues Based on Example of the Museum of Przeworsk
Problematyka rewitalizacji zespołów pałacowo-parkowych na przykładzie projektu rewitalizacji muzeum w Przeworsku
pobrano
681
ARTUR JASIŃSKI
Akademicka Pracownia Architektury SSP "Żaczek": Business Incubator of Architectural Practices in Cracow
Akademicka pracownia architektury SSP "Żaczek": krakowski inkubator przedsiębiorczości architektonicznej
pobrano
708
ANNA MIELNIK
Contemporary Minimalistic Tendencies in Architecture of One-Family Houses. Part III.
Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część trzecia
pobrano
570
MIŁOSZ RACZYŃSKI
In Search of the Idea of Continuity of the Cuboidal Form. Technical and Material Conditions. Part IV.
W poszukiwaniu ciągłości idei prostopadłościennej formy. Szklana fasada. Uwarunkowania techniczne i materiałowe. Część czwarta
pobrano
758
KRZYSZTOF WIĘCEK
Folding and Performance in Architecture
Nurt fałdowania, a problem działania architektury
pobrano
577
GRZEGORZ WOJTKUN
Standards of Contemporary Housing
Standardy współczesnego mieszkalnictwa
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
910
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Public Consultation in Local Planning - Selected Issues
Konsultacje społeczne w planowaniu miejscowym - wybrane zagadnienia
pobrano
1120
HELENA FREINO
Reconstruction of City. Means It?
Rekonstrukcja miasta. Co to oznacza?
pobrano
1197
ANDRZEJ HRABIEC, SZCZEPAN BARAN, ANNA ZIOBRO
Reflection about the Future of the Cracow Metropolis
Refleksje na temat przyszłości metropolii krakowskiej
pobrano
873
LADISLAV NOVOTNÝ
Bratysława Migration trends and the urban development in the Bratislava functional urban region
Trendy migracji i rozwój miejskiego regionu funkcjonalnego
pobrano
889
MARTA URBAŃCZYK
Ring Parks as the Way of Use the City Space in City Left After Dismantling of Defensive Walls. Origins and Characteristics of the Example of Three European Cities
Parki obwodnicowe jako sposób wykorzystania przestrzeni miejskiej pozostałej po murach obronnych. Geneza i charakterystyka na przykładzie wybranych miast europejskich
pobrano
822
DOROTA WANTUCH-MALTA
The Topography of Contemporary Urban Public Space
Topografia współczesnych miejskich przestrzeni publicznych
KRAJOBRAZ
pobrano
822
AGNIESZKA KRUSZKO
The Use of Natural Habitats, Environmental Resources and Water in School Grounds
Wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i wody w krajobrazie szkolnym
pobrano
776
KONRAD MAJTKA
Landscape and Floristic of Chosen Organic Farms from the Region of the Brodnica Lake District
Krajobraz i flora wybranych gospodarstw prowadzonych metodami ekologicznymi na terenie pojezierza brodnickiego
pobrano
821
ANGELIKA PASIUT
Marketplace in Today's City - In Search of Form
Targowisko we współczesnym mieście - w poszukiwaniu formy
pobrano
1008
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Design Creativity and Public Participation in the Landscape Designing - Introduction to Issue
Twórczość projektowa a partycypacja społeczna w kształtowaniu krajobrazu - wprowadzenie do probklematyki
HISTORIA
pobrano
667
JAN KUREK
The Creation and Ideal Needs - Projects of the Lvov Architect Marian Nikodemowicz
Twórczość a potrzeby idealne - projekty lwowskiego architekta Mariana Nikodemowicza
pobrano
982
HALINA RUTYNA
Church of the Holy Spirit in Stargard Szczeciński Part 2: Construction and Condition of Building
Kościół Ducha Świętego w Stargardzie Szczecińskim. Cz. 2.: Konstrukcja i stan zachowania
pobrano
605
HALINA RUTYNA
Neo-Gothic Orthodox Church of the Holy Apostles Peter and Paul in Stargard Szczecinski. Part 1: Architecture And State of Preservation
Neogotycka cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim. Cz. 1.: Architektura i stan zachowania
pobrano
979
EWA ŻURAKOWSKA
Dominikus Böhm's Artistic Works in Silesia - part 2
wórczość Dominikusa Böhma na Śląsku - część 2.