|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 16/2011
space & FORM no 16 / 2011

Pobierz cały numer 16 pisma >>>


Editor
pobrano
1115
SPIS TREŚCI
TEORIA
pobrano
1161
WOJCIECH KOSIŃSKI
Beauty and Lack of Beauty in Green Design of Housing Estates in Polish Cities 1919-2012. Towards Landscape Urbanism in XXI C.
Piękno i brak piękna zielonej szaty miejskich osiedli II RP, PRL oraz III RP - w stronę urbanistyki krajobrazu
pobrano
1583
KUTIAK ANDRZEJ BRUNO
Aspects of Designing in a Historical Context - A Few Words About the Castle Hill in Sanok
Projektowanie w kontekście historycznym - Czyli słów kilka o Sanockim Wzgórzu Zamkowym
pobrano
1407
RUBINOWICZ PAWEŁ
Chaos as the Higher Order in Selected Trends of Contemporary Architecture
Chaos jako porządek wyższego rzędu w wybranych trendach współczesnej architektury
pobrano
1375
SZPAKOWSKA ERNESTYNA
Architecture Of Ideal City. Introduction
Architektura miasta idealnego. Wprowadzenie
pobrano
1426
WOŁOSZYN MAREK
Spatial Arrangement of Academic Functions In Szczecin - to Disperse or to Concentrate?
Lokalizacja funkcji akademickich w Szczecinie - rozproszyć czy skupić?
pobrano
1301
ZIMNICKA AGNIESZKA
Graphic Communication in Development Strategies of Voivodships
Komunikacja graficzna w strategiach rozwoju
ARCHITEKTURA
pobrano
1378
ARLET PIOTR
Haubarg - Frisian House in Shape of a Pyramid
Haubarg - Fryzyjski dom w kształcie piramidy
pobrano
1259
BAREŁKOWSKA KATARZYNA
Models and Structural Comprehension of Histrorical and Contemporary Buildings
Modele architektoniczne a rozumienie struktury przestrzennej budowli historycznych i współczesnych Architectural
pobrano
1215
BONDAR JAROSŁAW
Architectural Creativity and the Concept of Freedom
Wolność w twórczości architektonicznej
pobrano
1186
CHLASTA LESZEK
Methodological Application of Functional Program
Metodyka aplikacyjna programu funkcjonalno-użytkowego
pobrano
1290
CZYŃSKI MAREK, OSTROWSKI MAREK
Advertisement in Municipal Public Spaces
Reklama w przestrzeni publicznej miasta
pobrano
1715
KOSIŃSKI JAN
Architecture - "Constrained" Space
Architektura - przestrzeń "ograniczona"
pobrano
1617
KUREK JAN
Branly - New Idea of Designing the Space - on the Background of the Work by Jean Nouvel
Branly - nowa filozofia formowania przestrzeni - na tle twórczości Jean Nouvel'a Ouai
pobrano
1751
ŁUCKA ROBERT
Reading the Space with Katarzyna Kozyra in the Background
Czytanie przestrzeni z Katarzyną Kozyrą w tle
pobrano
9095
MIELNIK ANNA
Contemporary Minimalistic Tendencies in Architecture of Onefamily Houses. Part 2
Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część druga
pobrano
1303
POSTĘPSKA KATARZYNA
Redevelopment of the Former Factory in Radom into "Green Factory" Arts Center
Rewitalizacja fabryki w Radomiu na centrum sztuki "Fabryka Zieleni"
pobrano
1211
RACZYŃSKI MIŁOSZ
In Search of the Idea of Continuity of the Cuboidal Form. Technical and Material Conditions. Part Three
W poszukiwaniu ciągłości idei prostopadłościennej formy. Uwarunkowania techniczne i materiałowe. Część trzecia
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
1989
KOENIG REINHARD
Generating Urban Structures: a Method for Urban Planning Supported by Multi-Agent Systems and Cellular Automata
Generowanie struktur urbanistycznych: z wykorzystaniem metody "multi-agent system" oraz metody automatów komórkowych
pobrano
1224
BAREŁKOWSKI ROBERT
The Methodology of Evaluation And Determination of "Res" Project Allocation
Metodyka przeprowadzania oceny i rekomendacji lokalizacji przedsięwzięć OZE
pobrano
1232
CZEKIEL-ŚWITALSKA ELŻBIETA
Selected Legal Issues Against Practice in Local Planning
Wybrane zagadnienia prawne a praktyka w planowaniu miejscowym
pobrano
1071
CZERNIK LECHOSŁAW, PASZKOWSKI ZBIGNIEW
Transformation Of Waterfront Areas In Lisbon. Poço Do Bispo & Braço De Prata - Case Study
Transformacja obszarów waterfront w Lizbonie. Poço Do Bispo & Braço De Prata - studium przypadku
pobrano
1549
CZYŃSKA KLARA
Towards a Compact City - Implementation of the Idea in Didactics
W stronę miasta kompaktowego - realizacja idei w dydaktyce
pobrano
1700
MAŁEK JOANNA
Historical and Contemporary Conditioning of Suburbanization Processes
Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji
pobrano
2743
SZWED JOANNA
Contemporary Role of Boulevard in the City
Współczesna rola bulwarów w mieście
pobrano
1190
PASZKOWSKI ZBIGNIEW
Coast of the Sun - The Intensive Development of the Coastal Zone of the Costa Del Sol In Spain. An Attempted Appraisal
Wybrzeże Słońca - intensywne zagospodarowanie strefy nadmorskiej Costa del Sol w Hiszpanii - próba oceny
pobrano
3229
TOKAJUK JERZY
The Irreversible Consequences of Lack of Local Plans in Communes of Suburban Area of Bialystok
Nieodwracalne konsekwencje braku planów miejscowych w gminach strefy podmiejskiej miasta Białegostoku
pobrano
1571
ZWOLIŃSKI ADAM
In Search of Lost Public Spaces in Small Towns. Possibilities of Urban Transformation of Town Centre in Nowogard
W poszukiwaniu utraconych przestrzeni publicznych małych miast. Możliwości urbanistycznej transformacji obszaru centrum Nowogardu
KRAJOBRAZ
pobrano
1242
MARZĘCKI WALDEMAR
Lublin Route of Panoramas
Szlak panoram Lublina
pobrano
2337
MYTYCH DAMIAN
Recreation Area in the City - The Revitalization of the Lagoon Bagry in Krakow
Przestrzeń rekreacyjna w mieście - rewitalizacja zalewu Bagry w Krakowie
pobrano
1771
ZIELIŃSKI MIŁOSZ
Impact of Local Communities on Urban Landscape Experience as an Example of Malopolska
Wpływ społeczności lokalnych na krajobraz miejski
HISTORIA
pobrano
1444
AUGUSTYN-LENDZION EWA
Town Halls in Western European Countries - Origins
Średniowieczne ratusze w krajach Europy zachodniej - geneza Medieval
pobrano
1706
AUGUSTYN-LENDZION EWA
Medieval Town Halls in Western European Countries - Functional Program
Średniowieczne ratusze w krajach Europy zachodniej - program
pobrano
1432
BIZIO KRZYSZTOF
Brick Facade Details in the Szczecin Interwar Multifamily Residential Architecture
Ceglane detale elewacyjne w międzynarodowej wielorodzinnej szczecińskiej architekturze mieszkaniowej
pobrano
1486
FURTAK MARCIN
Repair and Partial Reconstruction of Footbridge Over Raba River, in a Cultural, Landscape and Engineering Perspective
Remont i częściowa odbudowa kładki pieszej przez rzekę Rabę, łączącej Proszówki z Krzyżanowicami, w perspektywie krajobrazowo-kulturowo-inżynierskiej
pobrano
1252
RUTYNA HALINA
Neo-Gothic Holy Spirit Church in Stargard Szczczeciński. Part 1: Architecture
Neogotycki kościół Ducha Świętego w Stargardzie Szczecińskim. Cz. 1.: Architektura
pobrano
1900
WOJTKUN GRZEGORZ
Kaliny and Przyjazn Housing Estates in Szczecin - "Universal" Multifamily Residental Development
Osiedla Kaliny i Przyjaźń w Szczecinie - "uniwersalna" wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa
pobrano
1840
ŻURAKOWSKA EWA
Dominikus Böhm's Artistic Works in Silesia
Twórczość Dominikusa Böhma na Śląsku