|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 15/2011
space & FORM no 15 / 2011

Pobierz cały numer 15 pisma >>>


Editor
pobrano
964
SPIS TREŚCI
TEORIA
pobrano
1373
WOJCIECH KOSIŃSKI
The architecture of the sacred in the face of conflicts, tolerance and reconciliation. History, the present time, prospects
Architektura sacrum wobec konfliktów, tolerancji i pojednania. Historia, współczesność, perspektywy
pobrano
1613
BIZIO KRZYSZTOF
Architectural motifs in postmodern furniture designs crafted by architects in the 80s of the twentieth century, compared to general trade of architecture and design
Motywy architektoniczne w postmodernistycznych projektach mebli tworzonych przez architektów w latach 80. XX wieku, na tle ogólnych związków architektury i wzornictwa
pobrano
28071
CZERNIK EMANUEL
Trends in digital architecture
Trendy w architekturze cyfrowej
pobrano
2057
ZIELIŃSKI MIŁOSZ
Regeneration or revitalization of urban public space?
Regeneracja czy rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej?
ARCHITEKTURA
pobrano
1142
BARTOS MACIEJ
Evolution of Dutch structuralism
Nowa struktura. Ewolucja strukturalizmu holenderskiego
pobrano
1169
BRZEZIŃSKI PIOTR
Analysis and state of resourses of the "mushroom" water towers in Kuyavia and Pomerania province. Related and distinctive features
Analiza wież ciśnień typu grzybek i stanu zasobu na Kujawach i Pomorzu. Cechy pokrewne i dystynktywne
pobrano
1259
CZERNIK LECHOSŁAW
Shaping the sacred objects of the protestant culture on the example of realization in Poznań and in Szczecin
Kształtowanie obiektów sakralnych kultury protestanckiej na przykładzie realizacji w Poznaniu i w Szczecinie
pobrano
1119
JOPEK DOROTA
The house as a product. New challenges of prefabrication
Dom, jako produkt. Nowe wyzwania prefabrykacji
pobrano
915
KUREK JAN
Secularization of sacrum. Present adaptation of places of worship to new function
Laicyzacja sacrum. Współczesna adaptacja świątyń do nowych funkcji
pobrano
1136
MIELNIK ANNA
Contemporary minimalistic tendencies in architecture of one-family houses. Part one
Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część pierwsza
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
1120
BAREŁKOWSKI ROBERT
Ritual and contemplation
Gishiki to Jukko
pobrano
910
CZEKIEL-ŚWITALSKA ELŻBIETA
Selected legal and implementation issues of local planning
Wybrane zagadnienia prawne i realizacyjne planowania miejscowego
pobrano
1846
CZYŃSKA KLARA
Panoramic view from Czwartek Hill - The method of dynamic analysis of visual angles
Panorama ze Wzgórza Czwartek w Lublinie - analiza widoczności zabudowy metodą kątów widokowych
pobrano
2108
TOKAJUK JERZY
Spatial conflicts of existing agricultural buildings and future house buildings in suburban areas, included to town area of Bialystok
Konflikty przestrzenne na styku istniejącej zabudowy zagrodowej i planowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach wsi strefy podmiejskiej włączonych do obszaru miasta Białegostoku
KRAJOBRAZ
pobrano
1256
CYGANKIEWICZ INGEBORGA
The Ogrodzieniec commune as an example of the building development - scattering in rural landscape
Problem rozproszenia zabudowy w krajobrazie wiejskim, na przykładzie gminy Ogrodzieniec
pobrano
1259
GARDJEW KRZYSZTOF
Krowodersko-Azorski Park in Cracow
Park Krowodersko-Azorski w Krakowie
pobrano
1101
KOWALSKI PRZEMYSŁAW
Shaping of greenery systems in urban areas. Green infrastructure in the eighth district of Cracow
Kształtowanie systemów zieleni na obszarach miejskich. Zielona infrastruktura w VIII dzielnicy Krakowa
pobrano
975
PASZKOWSKI ZBIGNIEW WŁADYSŁAW
Is there any sense of port landscape protection in Szczecin?
Czy ochrona krajobrazu portowego w Szczecinie ma sens?
HISTORIA
pobrano
1207
BENTKOWSKA-MITANA AGATA
From the history of building the church in Poronin
Z dziejów budowy kościoła w Poroninie. Architektura Franciszka Mączyńskiego pod Tatrami
pobrano
1123
DOLEGŁO MONIKA
Natural and historical determinations of Cracowian Podgórze developement as factors of revitalization
Przyrodnicze i historyczne uwarunkowania rozwoju krakowskiego Podgórza jako czynniki rewitalizacji
pobrano
1029
FURTAK MARCIN
Workers' housing estates during the years of central industrial district.
Robotnicze osiedla mieszkaniowe w latach funkcjonowania Centralnego Okręgu Przemysłowego na obszarze kielecko-radomskim
pobrano
1133
JANISIO-PAWŁOWSKA DOROTA
The beginning of Christianity church in West Pomerania
Początki świątyni chrześcijańskiej na Pomorzu Zachodnim
pobrano
1047
RUTYNA HALINA
Timber framed church architecture in the villages of West Pomerania
Sakralna architektura ryglowa na wsi Zachodnio-Pomorskiej
pobrano
1137
SOŁTYSIK ANNA
Wooden village houses in northern Russia
Drewniane budownictwo wiejskie północnej Rosji
pobrano
1813
WOJTKUN GRZEGORZ
Panel housing at the edge of the iron curtain
Wielka płyta na styku żelaznej kurtyny