|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 14/2010
space & FORM no 14 / 2009

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki


Editor
pobrano
866
SPIS TREŚCI
KRAJOBRAZ
pobrano
1110
WOJCIECH KOSIŃSKI
Landcape unit Kazimierz Dolny - Janowiec. The park upon Vistula river - two shores
Zespół krajobrazowy Kazimierz Dolny - Janowiec. Park Wiślany - Dwa Brzegi
pobrano
1147
SYLWIA DĘBCZAK
The gardens of memory as pieces of gardening art, exemplified with one of the most valuable green areas of Szczecin - the Central Cemetery (part one)
Ogrody pamięci jako "dzieła sztuki ogrodniczej" na przykładzie jednego z najcenniejszych terenów zieleni Szczecina
pobrano
950
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Landscape as inspiration. Search for pretext in design of new urban public spaces (on the example of competition project "Revaluation of urban park and Independence Square in Zakopane)
Krajobraz jako inspiracja. Poszukiwanie pretekstu w projektowaniu miejskich przestrzeni publicznych
ARCHITEKTURA
pobrano
1077
KRZYSZTOF BIZIO
Evolution of Dutch structuralism
Nowa struktura. Ewolucja strukturalizmu holenderskiego
pobrano
1280
MARCIN FURTAK
Public architecture in Starachowice during the years of existence of Central Industrial Area
Architektura użyteczności publicznej Starachowic
pobrano
990
MICHAŁ KUMOREK
Analysis of high-rise buildings development
Analiza rozwoju budownictwa wysokiego
pobrano
968
MIŁOSZ RACZYŃSKI
In search of the idea of continuity of the cuboidal form. Historical background. Part 2.
W poszukiwaniu ciągłości idei prostopadłościennej formy. Zarys Historyczny. Część druga
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
1113
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Pedestrian public spaces - spatial arrangement and functions
Publiczne przestrzenie piesze, ich zagospodarowanie i funkcja
pobrano
864
LECHOSŁAW CZERNIK
METROBASEL - Transboundary Metropolitan Region - inspiration for Western Pomerania Region
METROBASEL - Transgraniczny Region Metropolitalny Bazylei - inspiracje dla regionu Pomorza Zachodniego
pobrano
898
ANDRZEJ HRABIEC
The space of form, the form of space flow
Przestrzeń formy, forma przestrzeni przepływu
pobrano
852
ANNA STĘPIEŃ
A contribution to the discussion on urban design
Zapis urbanistyczny przestrzeni metropolitalnej
pobrano
1134
ADAM ZWOLIŃSKI
Changes of spatial configuration of urban areas - space use and relations with surroundings
Zmiany konfiguracji przestrzennej obszarów miejskich a sposób ich użytkowania i relacje z otoczeniem
TEORIA
pobrano
860
JOANNA ARLET
Spatial, social and ecological ideas in winter school of architecture at Gazi university - Ankara 2010
Przestrzenna, społeczna i ekologiczna problematyka zimowej szkoły architektury na uniwersytecie Gazi - Ankara 2010
pobrano
1104
ROBERT BAREŁKOWSKI
The paradox of scale
Paradoks skali
pobrano
876
MAREK CZYŃSKI
Labirynths of contemporary city
Labirynty współczesnego miasta
pobrano
828
DARIUSZ KRONOWSKI
Freehand drawing in project of masters - example of Le Corbusier and Zaha Hadid
Rysunek odręczny w projektach mistrzów na przykładzie Le Corbusiera i Zahy Hadid
pobrano
966
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Condition of art of the scientific discipline: architecture and urban planning in Poland
Stan dyscypliny naukowej: architektura i urbanistyka w Polsce
pobrano
853
JOANNA SZWED
Light planning in the sity on the example of lighting concept for Vistula river valley in Cracow
Planowanie oświetlenia w mieście na przykładzie koncepcji oświetlenia Bulwarów Wiślanych w Krakowie
pobrano
923
GRZEGORZ WOJTKUN
Contemporary architecture in the light of dowsing conditions - myths and reality
Architektura współczesna w świetle uwarunkowań radiestezyjnych - mity a rzeczywistość
HISTORIA
pobrano
835
EWA AUGUSTYN
Medieval cities of West Pomerania - formation of the autonomy of the bourgeoisie
Średniowieczne miasta Pomorza Zachodniego - kształtowanie się autonomii mieszczaństwa
pobrano
841
EWA AUGUSTYN
Medieval cities of West Pomerania - symbol of power of the middle class
Średniowieczne miasta Pomorza Zachodniego - symbol potęgi mieszczaństwa
pobrano
923
KRYSTYNA MIESZKOWSKA
Zanzibar door
Zanzibarskie drzwi