|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 12 / 2009
space & FORM no 12 / 2009

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski


pobrano
1123
SPIS TREŚCI
pobrano
1597
WOJCIECH KOSIŃSKI
The Architectural Creativity as an Unusuality
Twórczość architektoniczna - jako niezwykłość
pobrano
1320
ROBERT BAREŁKOWSKI
Notes about Design Process
Zapiski o procesie projektowym
pobrano
1444
KLARA CZYŃSKA
Using a Model of Virtual City for Research on Visibility Range pf Panoramas of The City
Wykorzystanie wirtualnego modelu miasta do badanie zasięgu widoczności panoram
pobrano
1996
WOJCIECH PAWŁOWSKI, RAFAŁ NOWAK
Architecture and Statics of Bricks Curve Lintel
Architektura a statyka ceglanych nadproży łukowych
pobrano
1322
AGNIESZKA SMALEC, PIOTR WACHOWICZ
Communication and Implementation of Values of The City Brand of Szczecin
Komunikacja i wdrażanie wartości marki miasta Szczecina
pobrano
1317
GRZEGORZ WOJTKUN
Housing Policy, Housing, Architecture and Architects - Still Imperfect Relationship?
Polityka mieszkaniowa, mieszkalnictwo, architektura i architekci - relacja ciągle niedoskonała?
ARCHITEKTURA
pobrano
1273
WOJCIECH BAL
Cultural Identity of Seaside Health Resorts. An Inspiring Space and Demanding Heritage MACIEJ BARTOS
Tożsamość kulturowa kurortów nadmorskich. Przestrzeń inspirująca, wymagające dziedzictwo
pobrano
1660
MACIEJ BARTOS
The Plinths of The Historical Buildings
Cokoły w obiektach historycznych
pobrano
1504
INGEBORGA CYGANKIEWICZ
New Methods of Using Traditional Building Materials
Nowe sposoby użycia tradycyjnych materiałów budowlanych
pobrano
1039
JACEK GYURKOVICH
Sacral Architecture - Contemporary Tendeances in Western Church
Architektura sakralna - współczesne tendencje w kościele zachodnim
pobrano
1430
DARIUSZ KRONOWSKI
Choosen Issues of Modern Mountain Architecture
Wybrane zagadnienia nowoczesnej architektury górskiej
pobrano
1170
WALDEMAR MARZĘCKI
Selected Developments of Contemporary Architecture of Szczecin
Wybrane realizacje współczesnej zabudowy Szczecina
pobrano
1243
LESZEK SOBOL
Nuclear Power Plants in Poland - Formal and Legal Aspects of Development
Elektrownie jądrowe w Polsce - aspekty formalno-prawne rozwoju
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
1287
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Development of City Against its Environmental Conditions and Historic Heritage. The Case of Szczecin City
Rozwój miasta a jego warunki geograficzno przyrodnicze i spuścizna historyczna na przykładzie Szczecina
pobrano
1403
LECHOSŁAW CZERNIK
West Pomerania Region in Transboundary Relation
Region Pomorza Zachodniego w transgranicznym oddziaływaniu
pobrano
1773
HELENA FREINO
Places in Urban Space
Miejsca w przestrzeni miejskiej
pobrano
414
MATEUSZ GYURKOVICH
Contemporary Spaces for Communication in Saragossa
Współczesne przestrzenie komunikacyjne w Saragossie
pobrano
1269
ARTUR JASIŃSKI
Metropolitan Dilemma - Public Space or Safe Space
Wielkomiejski dylemat - przestrzeń publiczna czy przestrzeń bezpieczna
pobrano
3229
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Planning The Transformation of Szczecin's Islands of The Odra River
Planowanie transformacji szczecińskich wysp Międzyodrza
pobrano
368
DOROTA WANTUCH-MATLA
Stimulating Role of The Public Space
Stymulująca rola miejskich przestrzeni publicznych
pobrano
1209
JOANNA WYROBA
Revitalization of The Grzegórzki Site in Cracow - Final Thesis on Cracow University of Technology Faculty of Architecture
Rewitalizacjia Grzegórzek w Krakowie - projekt dyplomowy na WAPK
pobrano
1090
ADAM ZWOLIŃSKI
Determinants of Urban Transformation of Housing Areas...
Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych
KRAJOBRAZ
pobrano
1347
ALEKSANDER BÖHM
Road to Accreditation
Droga do akredytacji i dalej
pobrano
1192
KRYSTYNA DˇBROWSKA-BUDZIŁO
The Substance of Landscape Composition - its Meaning Layer
Treść krajobrazowej kompozycji - jej warstwa znaczeniowa
pobrano
1196
PRZEMYSŁAW KOWALSKI, JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA
Conservation of Nature and Landscape Values in Tourist Infrastructure Design
Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych w projektowaniu infrastruktury turystycznej
HISTORIA
pobrano
1286
ALEKSANDRA DUDA-GRUDZIEŃ
Urban Archaeology Jerusalem as an Example
Archeologia urbanistyczna na przykładzie Jerozolimy
pobrano
1839
ANNA SOŁTYSIK
Theodor Talowski and His "Villa Under The Billy Goat" in Bochnia
Teodor Talowski i jego "Willa pod Kozłem" w Bochni
pobrano
1197
EWA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH
Historic Castles and The Modernity
Historyczne zamki a współczesność