|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 32/2017
SPACE & FORM NO 32/2017pobrano
645
Stopka redakcyjna
pobrano
656
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
746
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
MULTI-CRITERIA ASSESSMENT SYSTEM FOR ARCHITECTURAL DESIGN IN PRACTICE AND TEACHING
WIELOKRYTERIALNY SYSTEM OCENY PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W PRAKTYCE I W DYDAKTYCE
pobrano
758
Artur Jasiński I Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego , Poland
THE FORTIFIED CITY OF XXI CENTURY: ANTITERRORIST PROTECTION OF LOWER MANHATTAN
UFORTYFIKOWANE MIASTO XXI WIEKU: ZABEZPIECZENIE ANTYTERRORYSTYCZNE DOLNEGO MANHATTANU
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
767
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
COMPLEX ISSUES IN ARCHITECTURAL DESIGN
ZAGADNIENIA ZŁOŻONE W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM
pobrano
810
Jan Kurek I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
NORWEGIAN STAVE CHURCHES – IN DIETRICHSON AND HÅKON CHRISTIE RESEARCH
KOŚCIOŁY NORWESKIE TYPU STAV – W BADANIACH DIETRICHSONA I HÅKONA CHRISTIE
pobrano
766
Norbert Laskowski I Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Poland
HYDRAULIC STRUCTURES AS AN INTEGRAL PART OF SYMBIOSIS BETWEEN INDUSTRY AND NATURE
BUDOWLE HYDROTECHNICZNE INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PRZEMYSŁU I NATURY
pobrano
717
Valentin Litovko I Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
INNOVATIVE MEANS OF THE REVIVAL OF SYNTHESIS OF ARTS IN ARCHITECTURE
pobrano
670
Iryna Serhiiuk I National University of Water and Environmental Engineering Rivne, Ukraine
ARCHITECTURAL AND FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF MILITARY GARRISONS IN THE CITIES OF VOLYN
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
672
Serhii Danylov I Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraine
METHOD OF CLUSTER ANALYSIS IN THE INVESTIGATION OF THE CITY AS AN OPEN DYNAMIC SYSTEM
pobrano
647
Tomasz Dudek, Dominika Hajdo I Uniwersytet Rzeszowski, Poland
DEMAND FOR GREEN AREAS MEANT FOR RECREATION IN RZESZOW
ZAPOTRZEBOWANIE NA TERENY ZIELENI JAKO PRZESTRZEŃ DO REKREACJI W RZESZOWIE
pobrano
709
Olga Kopczyńska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ANALYSIS OF PEATLANDS OF SZCZECIN’S SURROUNDINGS IN TERMS OF SUITABILITY FOR DEVELOPMENT
ANALIZA TORFOWISK OKOLIC SZCZECINA POD WZGLĘDEM PRZYDATNOŚCI POD ZABUDOWĘ
pobrano
782
Daria R. Levchenko I O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine
THE TECHNIQUES OF EFFECTIVE USE OF RECREATIONAL AREAS OF THE UNIVERSITY COMPLEXES
pobrano
630
Konrad Urbanowicz, Karolina Obuszko I Politechnika Wrocławska, Poland
URBAN DEVELOPMENT IN STOCKHOLM IN 20TH CENTURY ON SELECTED EXAMPLES
URBANISTYCZNY ROZWÓJ SZTOKHOLMU W XX WIEKU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
pobrano
610
Olha Pokladok I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
FEATURES OF THE ARCHITECTURE LANDSCAPE ARRANGEMENT AND OBJECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF RECREATION SYSTEM IN LVIV SUBURBAN
CECHY ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNEJ I KRAJOBRAZOWEJ ORAZ CELE ROZWOJU SYSTEMU PODMIEJSKICH TERENÓW MIASTA LWÓW
pobrano
605
Lyudmila М. Shvets I O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine
THE DEVELOPMENT OF TOWNS’ RAILWAY COMPLEXES
ROZWÓJ DWORCOWYCH KOMPLEKSÓW KOLEJOWYCH MAŁYCH MIAST
pobrano
616
Marzena Suchocka, Aleksandra Dobrowolska, Joanna Kosno, Joanna Krupa I Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
PROJECT OF THE MILANOWSKI CULTURAL CENTER – GREEN PRELUDE SPACE, AS A MANIFESTATION OF THE LOCAL IDENTITY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PRZY MILANOWSKIM CENTRUM KULTURY – ZIELONE PRELUDIUM, JAKO PRZEJAW LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI MIASTA
pobrano
580
Anna Ziobro I Cracow University of Technology, Poland
CONSEQUENCES OF CHANGES IN THE SPATIAL STRUCTURE IN POST-WAR DEVELOPMENT PLANS OF CRACOW
KONSEKWENCJE ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ W POWO-JENNYCH PLANACH ROZWOJU KRAKOWA
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
657
Klara Czyńska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ASSESSMENT OF TALL BUILDINGS VISUAL IMPACT ON SELECTED LANDSCAPE INTERIORS USING THE VIS METHOD
OCENA ODDZIAŁYWANIA WIZUALNEGO ZABUDOWY WYSOKIEJ NA WYBRANE WNĘTRZA KRAJOBRAZOWE Z UŻYCIEM METODY VIS
pobrano
637
Miłosz Zieliński I Cracow University of Technology, Poland
USING THE RESULTS OF PUBLIC CONSULTATIONS IN THE DESIGN OF AN URBAN PUBLIC SPACE - THE CASE STUDY OF WARSAW
WYKORZYSTANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PROJEKTOWANIU MIESKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – STUDIUM PRZYPADKU Z WARSZAWY