|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 30/2017
SPACE & FORM NO 30/2017pobrano
626
Stopka redakcyjna
pobrano
635
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
747
Krystyna Guranowska-Gruszecka I Politechnika Warszawska, Poland
SHAPING OF THE CENTRE OF WARSAW – HISTORY OF ACTIVITIES AND VIEWS, VISIONS OF FUTURE
KSZTAŁTOWANIE CENTRUM WARSZAWY – HISTORIA DZIAŁAŃ, POGLĄDÓW, WIZJE PRZYSZŁOŚCI
pobrano
707
Zbigniew Władysław Paszkowski I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
LOOKING FOR THE XXI CENTURY HABITAT
W POSZUKIWANIU HABITATU XXI WIEKU
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
718
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
RESOURCE VERSUS AIM-ORIENTED ARCHITECTURAL DESIGN OF A MUSEUM
ZASOBY A CELOWOŚĆ JAKO WYZNACZNIK ARCHITEKTONICZNEGO PROJEKTOWANIA MUZEUM
pobrano
704
Jakub S. Bil I Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Beata Łabuz-Roszak, Piotr W. Gorczyca I Medical University of Silesia, Katowice, Poland
INTERACTIONS BETWEEN ART, ARCHITECTURE AND CNS FUNCTIONS
INTERAKCJE POMIĘDZY SZTUKĄ I ARCHITEKTURĄ, A FUNKCJONOWANIEM OUN (OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO)
pobrano
805
Jan Kurek I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
KRZYŻTOPÓR CASTLE IN UJAZD – AS A PART OF THE WORLD HERITAGE
ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE - JAKO CZĘŚĆ DZIEDZICTWA ŚWIATOWEGO
pobrano
670
Taras Habrel I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
OVERVIEW OF THE MAIN PROBLEMS IN THEORY AND PRACTICE OF UKRAINIAN DESIGN IN CONTEXT OF GLOBAL TRENDS
PRZEGLĄD GŁÓWNYCH PROBLEMÓW W TEORII I PRAKTYCE DESIGNU UKRAIŃSKIEGO W KONTEKŚCIE TRENDÓW GLOBALNYCH
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
716
Elżbieta Czekiel-Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
CONTROVERSIAL NATURE OF ARRANGEMENTS IN THE DECISIONS ON LAND DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONDITIONS
KONTROWERSYJNOŚĆ USTALEŃ W DECYZJACH O WARUNKACH ZABUDOWY
pobrano
697
Oksana Fomenko I Politechnika Opolska, Poland, Serhii Danylov I Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraine
NONLINEARITY AND INSTABILITY OF THE ARCHITECTURE LAN-GUAGE
NIELINIOWOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ JĘZYKA ARCHITEKTURY
pobrano
749
Najmeh Hassas I Payam Noor University w Shiraz, Iran
A STUDY OF THE ORIGINAL AND CONTEMPORARY LAYOUT OF NAZAR GARDEN WITHIN THE CITY OF SHIRAZ, IRAN
STUDIA NAD ORYGINALNYM I WSPÓŁCZESNYM UKŁADEM OGRODÓW NAZAR W MIEŚCIE SHIRAZ W IRANIE
pobrano
586
Waldemar Marzęcki I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
SPATIAL CHANGES IN MODERN KRZEKOWO
WSPÓŁCZESNE ZMIANY PRZESTRZENNE KRZEKOWA
pobrano
752
Dmitriy Prusov I Kiev National University of Construction and Architecture, Ukraine, Nadiya Kis I Uzhgorod National University, Ukraine
PRINCIPLES OF RECONSTRUCTION THE URBAN TERRITORY IN DENSE BUILDING AND COMPLEX GEOLOGY CONDITIONS
PRINCIPLES OF RECONSTRUCTION THE URBAN TERRITORY IN DENSE BUILDING AND COMPLEX GEOLOGY CONDITIONS
pobrano
654
Ewa Raczyńska-Mąkowska I Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Poland
STARY FORDON – FROM A SMALL TOWN’S DEGRADATION TO DISTRICT’S REVITALIZATION
STARY FORDON – OD DEGRADACJI MIASTECZKA DO REWITALIZACJI DZIELNICY
pobrano
882
Tomasz Waszczuk I Politechnika Warszawska, Poland
TRANSFORMATIONS OF BROWNFIELDS IN THE PERIOD OF ECONOMIC RECESSION. ILLUSION OF "BILBAO EFFECT"
PRZEKSZTAŁCENIA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OKRESIE RECESJI GOSPODARCZEJ. ILUZJA „EFEKTU BILBAO”
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
758
Agata Gajdek I Uniwersytet Rzeszowski, Agnieszka Wójcik I Politechnika Krakowska, Poland
GREEN PUBLIC SPACES IN THE STRUCTURE OF DEVELOPING CITY ON EXAMPLE OF RZESZÓW, OPPORTUNITIES AND THREATS
TERENY ZIELENI PUBLICZNEJ W STRUKTURZE ROZWIJAJĄCEGO SIĘ MIASTA NA PRZYKŁADZIE RZESZOWA. SZANSE I ZAGROŻENIA
pobrano
660
Eliza Sochacka-Sutkowska, Aleksandra Pilarczyk I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
THE RECREATIONAL ATTRACTIVENESS OF DĄBIE DISTRICT AND THE CHARACTER OF ITS LANDSCAPE
ATRAKCYJNOŚĆ REKREACYJNA OSIEDLA DĄBIE W SZCZECINIE A CHARAKTER JEGO KRAJOBRAZU
pobrano
642
Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
LANDSCAPE VALUES OF JOSHUA TREE NATIONAL PARK
WALORY KRAJOBRAZOWE NARODOWEGO PARKU DRZEWO JOZUEGO
HISTORIA | HISTORY
pobrano
671
Izabela Iwancewicz, Jerzy Potyrała I Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland
THE CONCEPT OF THE EXPOSITION OF PRESERVED MEDIEVAL MILITARY ARCHITECTURE ELEMENTS BASED ON THE 3D MODELLING BASED ON THE DZIERŻONIÓW EXAMPLE
KONCEPCJA EKSPOZYCJI ZACHOWANIA ELEMENTÓW ŚREDNIOWIECZNEJ ARCHITEKTURY OBRONNEJ W OPARCIU O MODELOWANIE 3D NA PRZYKŁADZIE DZIERŻONIOWA
pobrano
729
Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
BRIEF HISTORY OF THE HOOVER DAM AND ITS FUNCTIONS
ZARYS POWSTANIA ZAPORY HOOVERA ORAZ JEJ FUNKCJE