EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 29/2017
SPACE & FORM NO 29/2017pobrano
302
Stopka redakcyjna
pobrano
329
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
381
Zbigniew Władysław Paszkowski
THE BEAUTY OF THE SACRAL ARCHITECTURE
PIĘKNO ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
pobrano
428
Jakub Bil I Karolina Leicht I Kajetan Przybylski
THE EVIDENCE BASED DESIGN AND THE EVIDENCE BASED PRACTISE FOR HEALTHCARE DESIGN - INTERDISCIPLINARY APPROACH
PROJEKT OPARTY NA DOWODACH - PRAKTYKA OPARTA NA DOWODACH: DLA OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA - PODEJŚCIE INTERDYSCYPLINARNE
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA | ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
325
Robert Cypryjański I Krzysztof Wierzbicki
"ADAPTIVE REUSE" ON THE EXAMPLE OF "OLD MILITARY LAUNDRY"
"ADAPTIVE REUSE" NA PRZYKŁADZIE "STAREJ PRALNI WOJSKOWEJ
pobrano
331
Oksana Fomenko I Serhii Danylov
CONCEPTUAL MISTAKES IN ARCHITECTURE AS A CONSEQUENCE OF COGNITIVE CONTORTIONS
BŁĘDY KONCEPTUALNE W ARCHITEKTURZE JAKO SKUTEK ZNIEKSZTAŁCEŃ POZNAWCZYCH
pobrano
370
Ryszard Hajdamowicz
ARCHITECTURE – THE ART CREATING A PUBLIC SPACE
ARCHITEKTURA – SZTUKA TWORZENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
pobrano
335
Aleksander Serafin
ARCHITECTURAL COMPOSITION OF THE CONTEMPORARY GERMAN SYNAGOGUES – SELECTED EXAMPLES
KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNA WSPÓŁCZESNYCH, NIEMIECKICH SYNAGOG – WYBRANE PRZYKŁADY
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
356
Małgorzata Denis
RECYCLING OF SPACE AS A TOOL LIMITING DISPERSION OF BUILDING DEVELOPMENT – CASE STUDY OF OTWOCK
RECYKLING PRZESTRZENI, JAKO NARZĘDZIE OGRANICZANIA ROZPRASZANIA ZABUDOWY NA PRZYKŁADZIE OTWOCKA
pobrano
365
Anna Majewska
CITY CENTRE AS THE FORUM OF URBAN ACTIVITY – REACTIVATION OF URBAN SPACE
CENTRUM MIASTA JAKO FORUM MIEJSKIEJ AKTYWNOŚCI – REAKTYWACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
pobrano
339
Halyna Petryshyn i Nadiya Sosnova
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CREATION OF CON-CEPTS OF MODERNIZATION OF THE URBAN TERRITORY OF LVIV
ZASADY METODYCZNE TWORZENIA KONCEPCJI MODERNIZACJI TERENOW ZURBANIZOWANYCH LWOWA
pobrano
387
Elżbieta Raszeja | Agnieszka Wilkaniec | Magdalena Szczepańska
MANAGEMANT OF LANDSCAPE RESOURCES AS AN ELEMENT OF DEVELOPMENT OF COMMUNES IN THE POZNAŃ AGGLOMERATION – DECLARATIVENESS OF ASSUMPTIONS VS REALITIES OF SPATIAL POLICY
GOSPODAROWANIE ZASOBAMI KRAJOBRAZOWYMI JAKO ELEMENT ROZWOJU GMIN AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ – DEKLARATYWNOŚĆ ZAŁOŻEŃ I REALIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
297
Sławomir Wojtkiewicz
THE SYMBOL CRITERIA IN DESIGN APPROACH OF LANDSCAPE AND ARCHITECTURE MEMORIAL SITE
KRYTERIUM SYMBOLU W PROJEKTOWANIU ZAŁOŻEŃ ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWYCH MIEJSC PAMIĘCI
HISTORIA | HISTORY
pobrano
332
Joanna Arlet
IMPACT OF HOUSE OF GRIFFINS
WPŁYW POLITYKI DYNASTYCZNEJ GRYFITÓW NA ARCHITEKTURĘ POMORZA ZACHODNIEGO
pobrano
358
Nataliya Danylko
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF WATER RECREATION ON THE TERRITORY OF LVIV (THE LATE XVIIITH CENTURY – THE FIRST HALF OF THE XXTH CENTURY)
KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ TERENÓW REKREACYJNYCH NADWODNYCH WE LWOWIE (KONIEC XVIII – PIERWSZA POŁOWA XX STULECIA)