|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 27/2016
SPACE & FORM NO 27/2016pobrano
809
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
758
STOPKA REDAKCYJNA
TEORIA | THEORY
pobrano
950
Waldemar Marzęcki
SPATIAL RELATIONS BETWEEN YACHT PORTS AND URBAN BUILT UP AREAS ON THE EXAMPLE OF THE YACHT PORT IN SZCZECIN AND THE MARINA IN FREJUS, FRANCE
RELACJE PRZESTRZENNE PORTÓW JACHTOWYCH Z ZABUDOWĄ MIEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE PORTU JACHTOWEGO W SZCZECINIE I MARINY W FREJUS
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA | ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
1014
Paula Pater
FUNCTIONS OF ARTIFICIAL LIGHT IN THE ARCHITECTURAL SPACE
FUNKCJE ŚWIATŁA SZTUCZNEGO W PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ
pobrano
904
Aneta Sarga
EXTREME PEDESTRIAN BRIDGES
EKSTREMALNE MOSTY PIESZE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
1261
Bo Larsson
THE NECESSITY OF FARSIGHTED URBAN PLANNING WITH HOLISTIC AS WELL AS DETAIL QUALITIES. THE ÖRESUND REGION AS AN EXAMPLE
THE NECESSITY OF FARSIGHTED URBAN PLANNING WITH HOLISTIC AS WELL AS DETAIL QUALITIES. THE ÖRESUND REGION AS AN EXAMPLE
pobrano
1219
Ryszard Hajdamowicz
NOT EVERYTHING IS ILUMINATION
NIE WSZYSTKO JEST ILUMINACJĄ
pobrano
901
Olexander Hlavatskyi
THE PLACES OF INCREASED RISK IN LVIV CITY: ARCHITECTURAL AND URBAN ANALYSIS
THE PLACES OF INCREASED RISK IN LVIV CITY: ARCHITECTURAL AND URBAN ANALYSIS
pobrano
828
Anna Hoblyk, Pavel Suprun
ON THE DUAL NATURE OF URBAN PLANNING SYSTEM AND ITS COMPLEXITY
ON THE DUAL NATURE OF URBAN PLANNING SYSTEM AND ITS COMPLEXITY
pobrano
800
Małgorzata Kaus, Łukasz Rosiak
SOCIAL PARTICIPATION IN SMALL COMMUNITY CENTERS AS A FACTOR OD SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CREATION OF SPACE
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W MAŁYCH OŚRODKACH GMINNYCH JAKO CZYNNIK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KREOWANIU PRZESTRZENI
pobrano
771
Justyna Kobylarczyk
HOUSING ENVIRONMENT – SPACE CLOSE TO THE MAN
ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE – PRZESTRZEŃ BLISKA CZŁOWIEKOWI
pobrano
1216
Marek Kurnatowski
LOCAL SPATIAL INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SPATIAL PLANNING AND URBANISATION
LOKALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO NARZĘDZIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANIZACJI
pobrano
809
Andrzej Kuryłek
FLOATING HOUSING COMMUNITIES ON THE EXAMPLE OF WATERBUURT IN AMSTERDAM
OSIEDLA NA WODZIE NA PRZYKŁADZIE WATERBUURT W AMSTERDAMIE
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
766
Magdalena Czałczyńska-Podolska, Magdalena Rzeszotarska-Pałka
THE POSSIBILITY OF CREATING AN INTEGRATING SCHOOLYARD
MOŻLIWOŚCI KREACJI INTEGRACYJNEGO PODWÓRKA SZKOLNEGO
pobrano
1101
Jaryna Onufriw
TYPES OF SKI RESORTS’ SPATIAL ORGANIZATION IN THE LANDSCAPE OF CARPATHIAN MOUNTAINS
SPOSOBY ORGANIZACJI PRZESTRZENI OŚRODKÓW NARCIARSKICH W KRAJOBRAZACH KARPAT
pobrano
1008
Nadija Sosnowa, Stepan Tupis
PROTECTION OF NATURAL LANDSCAPES OF A CITY AND THEIR USE AS RECREATIONAL AND PUBLIC SPACES (BASED ON THE EXAMPLE OF ZNESINNIA REGIONAL LANDSCAPE PARK (UKRAINE)
OCHRONA NATURALNYCH KRAJOBRAZÓW MIASTA I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MIEJSC REKREACYJNYCH I PUBLICZNYCH (W OPARCIU O PRZYKŁAD REGIONALNEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO „ZNIESIENIE” (UKRAINA)
HISTORIA | HISTORY
pobrano
1015
Anna Katarzyna Andrzejewska
MUNICIPAL GREENERY AS AN IMPORTANT ELEMENT OF URBANIZATION OVER THE CENTURIES
ZIELEŃ MIEJSKA JAKO WAŻNY ELEMENT URBANIZACJI NA PRZESTRZENI WIEKÓW
pobrano
966
Tetiana Kazantseva
EVOLUTION OF THE POLYCHROMY IN LVIV ARCHITECTURE OF THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
EWOLUCJA POLICHROMII W ARCHITEKTURZE LWOWA DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU
pobrano
1160
Khrystyna Okhrim
SPECIFICITY OF ARTISTIC CHRONOTOPE IN CZECH CUBISTS ARCHITECTURE
SPECYFIKA CZASOPRZESTRZENI ARTYSTYCZNEJ W ARCHITEKTURZE CZESKIEGO KUBIZMU
pobrano
1684
Oleh Rybchynskyi
ACTUAL PROBLEMS OF PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF THE DOWNTOWN HISTORIC CITIES OF UKRAINE
AKTUALNE PROBLEMY ZACHOWANIA I ROZWOJU ŚRÓDMIEŚCIA W HISTORYCZNYCH MIASTACH UKRAINY
pobrano
852
Izabela Sykta
IDENTITY AND ATTRACTIVENESS OF POLISH ARCHITECTURE AND ART IN WORLD’S EXHIBITION LANDSCAPES – ON EXAMPLES OF POLISH NATIONAL PAVILIONS BEFORE II WORLD WAR
TOŻSAMOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ POLSKIEJ ARCHITEKTURY I SZTUKI W KRAJOBRAZACH WYSTAW ŚWIATOWYCH – NA PRZYKŁADACH POLSKICH PAWILONÓW NARODOWYCH PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
pobrano
1122
Grzegorz Wojtkun
THE MATERIAL CULTURE OF A THE HOUSING IN THE NETHERLANDS AND THE CLOSE END OF THE „GOLDEN AGE”
NIDERLANDZKA KULTURA MATERIALNA A MIESZKALNICTWO DO SCHYŁKU „ZŁOTEGO WIEKU”