EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 26/2016
SPACE & FORM NO 26/2016pobrano
370
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
Spis tresci
pobrano
354
STOPKA REDAKCYJNA
TEORIA | THEORY
pobrano
748
Jeremi T. Królikowski, Katarzyna Piądłowska, Beata Rothimel, Karolina Wlazło-Malinowska
SEQUENCE VIEWING ANALYSIS AS AN URBAN LANDSCAPE VALORISATION AND DESIGN METHOD
ANALIZA SEKWENCJI WIDOKOWYCH JAKO METODA WALORYZACJI I PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU MIASTA
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA | ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
680
Magdalena Czałczyńska-Podolska
CONTEMPORARY PLAYGROUND AS ATTRACTIVE SPACE
WSPÓŁCZESNY PLAC ZABAW JAKO ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ
pobrano
462
Agnieszka Gawłowska, Edyta Rosłon-Szeryńska
THE AESTHETICS OF CHILDREN PLAY AREAS AND THEIR RELATIVISM ON THE EXAMPLE OF WARSAW PLAYGROUNDS
ESTETYKA MIEJSC ZABAW DZIECIĘCYCH I JEJ RELATYWIZM NA PRZYKŁADZIE WARSZAWSKICH PLACÓW ZABAW
pobrano
513
Paweł Nowak
LANDSCAPE MANAGEMENT IN TOWNS TRANSFORMED INTO CITY SETTLEMENTS ON EXAMPLE OF SZCZECIN DĄBIE
ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM MIEJSCOWOŚCI PRZEKSZTAŁCONYCH W OSIEDLA NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA-DĄBIA
pobrano
930
Sławomir Wojtkiewicz
OLD HORODNA CASTLE CONCEPT OF SHAPING CONTEXTUAL ARCHITECTURE FOR EXAMPLE THE CASTLE IN GRODNO
STARY ZAMEK W GRODNIE KONCEPCJA KSZTAŁTOWANIA ARCHITEKTURY KONTEKSTUALNEJ NA PRZYKŁADZIE ZAMKU W GRODNIE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
1094
Anna Bazan-Krzywoszańska
PLANNING DOCUMENTS AS AN INSTRUMENT OF LANDSCAPE PROTECTION POLICY
DOKUMENTY PLANISTYCZNE NARZĘDZIEM W POLITYCE OCHRONY KRAJOBRAZU
pobrano
933
Magdalena Czałczyńska-Podolska, Eliza Sochacka-Sutkowska
LANDSCAPE VALUES OF THE EMBANKMENT OF THE ODRA RIVER IN SZCZECIN AND THE DEGREE OF THEIR USE FOR BUILDING THE CITY
WARTOŚCI KRAJOBRAZOWE NABRZEŻY ODRY W SZCZECINIE A STOPIEŃ ICH WYKORZYSTANIA W BUDOWIE TOŻSAMOŚCI MIASTA
pobrano
577
Renata Giedych
VISUAL IMPACT ASSESSMENT – NEW CHALLENGE FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
OCENA WIZUALNEGO WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA KRAJOBRAZ – NOWE WYZWANIE DLA OCEN ŚRODOWISKOWYCH
pobrano
771
Gabriela Klause, Elżbieta Raszeja, Paweł Szumigała
THE VALUE OF URBAN LANDSCAPE –THREATENED, CREATED, LOST AND REVIVED. THE POZNAŃ EXPERIENCE
WARTOŚĆ KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO – ZAGROŻONA, KREOWANA, UTRACONA I OŻYWIANA. POZNAŃSKIE DOŚWIADCZENIA
pobrano
990
Halyna Petryshyn, Yuriy Kryvoruchko
ST. GEORGE HILL – THE PERMANENT ATTRACTION OF LVIV LANDSCAPE
WZGÓRZE ŚWIĘTEGO JURA – NIEPRZEMIJAJĄCA ATRAKCYJNOŚĆ KRAJOBRAZU LWOWA
pobrano
760
Elżbieta Raszeja, Daniel Mikulski
INTEGRATED ASSESSMENT OF SOCIAL VALUE OF LANDSCAPE IN THE ŚRODA WIELKOPOLSKA REGION
ZINTEGROWANA OCENA SPOŁECZNEJ WARTOŚCI KRAJOBRAZU NA OBSZARZE ZIEMI ŚREDZKIEJ
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
889
Mariusz Antolak
LANDSCAPE OF OSTRÓDA – THE PEARL OF OBERLAND (CONDITION AND PERSPECTIVES)
KRAJOBRAZ MIASTA OSTRÓDY – PERŁY OBERLANDU (STAN I PERSPEKTYWY)
pobrano
944
Mariusz Antolak, Eliza Krawiecka
ANALYSIS AND VALUATION OF THE LANDSCAPE OF DISUSED RAILWAY LINES: A CASE STUDY OF THE LIDZBARK WARMIŃSKI-JARZEŃ LINE
ANALIZA I WALORYZACJA KRAJOBRAZU NIECZYNNYCH LINII KOLEJOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRASY LIDZBARK WARMIŃSKI–JARZEŃ
pobrano
703
Tomasz Dudek
VALUATION OF FOREST LANDSCAPE IN THE CZARNORZECKO – STRZYŻOWSKI LANDSCAPE PARK
WALORYZACJA KRAJOBRAZU LEŚNEGO CZARNORZECKO - STRZYŻOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
pobrano
1152
Katarzyna Hodor, Katarzyna Łakomy
LANDSCAPE SACRUM, AESTHETISATION OF URBAN SPACE
SACRUM KRAJOBRAZU, ESTETYZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
pobrano
595
Aleksandra Lis, Marta Weber-Siwirska, Monika Ziemiańska
METHOD OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF PLANT SELECTION IN SPACE SAFETY ASPECT
METODA OCENY I WERYFIKACJI DOBORU ROŚLIN W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA PRZESTRZENI
pobrano
1000
Tomasz Malczyk
ACTUAL-VIRTUAL IMPACT ASPECT OF WIND FARMS ON AN OPEN LANDSCAPE
RZECZYWISTO -WIRTUALNY ASPEKT ODDZIAŁYWANIA FARM WIATROWYCH W KRAJOBRAZIE OTWARTYM
pobrano
882
Małgorzata Anna Okołowicz, Joanna Maria Kowalska
WHAT NATURE DO WE WANT IN CITIES? MEASURING LANDSCAPE ESTHETICS OF THE VISTULA RIVERFRONT IN WARSAW USING SCENIC BEAUTY ESTIMATION METHOD
JAKIEJ PRZYRODY CHCEMY W MIASTACH? POMIAR ESTETYKI KRAJOBRAZU NAD WISŁĄ W WARSZAWIE METODĄ SCENIC BEAUTY ESTIMATION
pobrano
632
Maria Ostrowska-Dudys
THE COUNTRYSIDE CHARACTER IN KLODZKO DISTRICT – HOW CREATE AGROTOURISM SPACE?
CHARAKTER KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO W POWIECIE KŁODZKIM – JAK KSZTAŁTOWAĆ PRZESTRZEŃ GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH?
pobrano
1047
Agnieszka Ozimek
DIGITAL ANALYSIS OF NEW OBJECTS COLOUR MATCHING TO THE EXISTING ENVIRONMENT
CYFROWA ANALIZA DOPASOWANIA KOLORYSTYCZNEGO NOWYCH OBIEKTÓW DO ISTNIEJĄCEGO OTOCZENIA
pobrano
1128
Magdalena Rzeszotarska-Pałka
THE LANDSCAPE OF FORMER STATE RUN FARM VILLAGES ON THE AREA OF WESTERN POMERANIA
WALORYZACJA KRAJOBRAZU WSI POPEGEEROWSKICH Z TERENU POMORZA ZACHODNIEGO
pobrano
821
Marta Skiba
ASSESSMENT OF THE ATTRACTIVENESS OF LANDSCAPES
OCENA ATRAKCYJNOŚCI KRAJOBRAZU
pobrano
985
Miłosz T. Walerzak, Dariusz Świerk, Michał Krzyżaniak, Piotr Urbański
PALACE AND GARDEN IN GLADYSZE AS AN EXAMPLE OF GENIUS LOCI OF FORGOTTEN PLACES
GENIUS LOCI MIEJSC ZAPOMNIANYCH NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU PAŁACOWO-OGRODOWEGO W GŁADYSZACH
pobrano
813
Dorota Wodzińska, Magdalena Zalewska
THE VALORIZATION OF THE RIVERSIDE AREAS BHE K. LYNCH METHOD
WALORYZACJA TERENÓW NADRZECZNYCH METODĄ OBRAZOWĄ K. LYNCHA
pobrano
1474
Paweł Wolański, Czesława Trąba, Krzysztof Rogut
FLORISTIC DIVERSITY AND LANDSCAPE VALUES OF XEROTHERMIC GRASSLAND COMMUNITIES IN THE PRZEMYŚL FOOTHILLS
RÓŻNORODNOŚĆ FLORYSTYCZNA ORAZ WALORY KRAJOBRAZOWE MURAW KSEROTERMICZNYCH NA POGÓRZU PRZEMYSKIM
HISTORIA | HISTORY
pobrano
654
Katarzyna Hodor, Katarzyna Łakomy
ABOUT THE CHANGEABILITY OF THE BEAUTY CRITERION USING SELECTED INDUSTRIAL AND SACRAL LANDSCAPES (18TH–21ST CENTURIES)
O ZMIENNOŚCI KRYTERIUM PIĘKNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJOBRAZÓW PRZEMYSŁOWYCH I SAKRALNYCH (XVIII–XXI W.)
pobrano
430
Bożena Łukasik, Agnieszka Rydzewska
THE NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF ZŁOTÓW – THE PAST AND PRESENT WRITTEN IN THE LANDSCAPE OF THE TOWN
DZIEDZICTWO PRZYRODNICZO-KULTUROWE ZŁOTOWA – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ ZAPISANA W KRAJOBRAZIE MIASTA
pobrano
413
JADWIGA ŚRODULSKA-WIELGUS, KRZYSZTOF WIELGUS
EVALUATION AS A BASIS FOR PROVIDING TOURIST ACCESS TO FORTIFIED LANDSCAPES
WALORYZACJA JAKO PODSTAWA TURYSTYCZNEGO UDOSTĘPNIENIA KRAJOBRAZU WAROWNEGO
pobrano
728
Ewa Waryś
ATTRACTIVENESS OF THE HISTORIC, GARDEN-CITY TYPE SETTLEMENTS ON THE EXAMPLE OF HISTORIC WORKERS' COLONY "STARA ROKITNICA"
ATRAKCYJNOŚĆ HISTORYCZNYCH ZESPOŁÓW ZABUDOWY TYPU MIASTO OGRÓD NA PRZYKŁADZIE ZABYTKOWEJ KOLONII ROBOTNICZEJ STARA ROKITNICA